Εσωτερική αξιολόγηση

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου.

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης

year-2021-school-9360286-form-2-synopsis (1)