«

»

Οκτ 14 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Λεξιλογικές Ασκήσεις στα «Ελληνικά» του Ξενοφώντα 2,1, 20-24

20-24

 1. α) πόδας, ἀνήχθησαν, κινήσοιτο, παρετάξαντο, ἀποπλεῖν: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.  Μονάδες 5

β) Να σχηματίστε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι  κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά
πλέοντες

ἀγγέλλεται

παραβάλλων

ἐσήμανεν

παρασκευασάμενος

 

– ις

– ία

– ή

– μα

– ή

Μονάδες 5

2.α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τις ομόρριζες της Β΄ στήλης (δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. παρετάξαντο

2. κατιδόντας

3. ἀντανήγαγε

4. προεῖπεν

5. διεῖχε

 

α) σχέση

β) έντυπο

γ) αταξία

δ) είδος

ε) άξονας

στ) εμπόδιο

ζ) έπος

Μονάδες 5

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι

κατάληξη

ομόρριζα ουσιαστικά

ἐκέλευσεν

παραβάλλων

ποιοῦσιν

κινήσοιτο

παρετάξαντο

 

– τής

– ή

– τής

– μα

– ις

 

Μονάδες 5

3. α) ἐπειδάν, ἀριστοποιοῦμαι, εἰσβαίνω, ναυμαχία, Ἑλλήσποντος : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.   Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. ναῦς

2. εἰσβαίνειν

3. ἐξαγγεῖλαι

4. παραβλήματα

5. πόδας

 

α) άγγελος

β) παραλαβή

γ) εμπόδιο

δ) έπος

ε) βέλος

στ) βήμα

ζ) ναύσταθμος

 

Μονάδες 5

4. α) ἐπισιτισάμενοι , διεῖχε, εἰσβαίνειν , ἀνάξοιτο, ἀπέπλευσαν: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθένα από τους παραπάνω ρηματικούς τύπους του κειμένου.    Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α΄ με τη σημασία της στη στήλη Β΄ (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν)

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β ΄ ΣΤΗΛΗ

 1. ὁρμίζομαι

2. ἀριστοποιοῦμαι

3. ἐπισιτίζομαι

4. ἀνάγομαι

5. ἀντίον

 

α) απέναντι

β) αγκυροβολώ

γ) βγαίνω από το λιμάνι στην ανοιχτή θάλασσα

δ) οδηγώ τα πλοία στο λιμάνι

ε) εφοδιάζομαι με τρόφιμα

στ) γευματίζω, τρώω

ζ) πολύ κοντά

 

Μονάδες 5

5. α) διέχω, μηδείς, ἀντανάγω, καθορῶ, ἐξαγέλλω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους:  Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξης της στήλης Α΄ με τη σημασία της στη στήλη Β΄ (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν)

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. παραβλήματα

2. προαγορεύω

3. ὀψέ

4. πρότερον

5. ἕ πομαι

 

α) βράδυ, αργά

β) εξορμώ από

γ) ακολουθώ

δ) προειδοποιώ

ε) παραπετάσματα

στ) πολύ πρωί

ζ) πρωτύτερα

Μονάδες 5

6. α) ορμίσκος, ασιτία, σκεύος, ισημερία, σήμα: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  Μονάδες 5

β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου εἰσβαίνειν και ἐ ξα γ γεῖλαι (Α΄στήλη) με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη) (μία κατηγορία περισσεύει).

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β’ ΣΤΗΛΗ
1. ἄγγελος

2. ἄγγελμα

3. ἀπόβασις

4. βάθρον

5. ἀναβάτης

 

α) ενέργεια ή κατάσταση

β) υποκοριστικό

γ) αποτέλεσμα ενέργειας

δ) τόπος

ε) πρόσωπο που ενεργεί

Μονάδες 5

7. α) ναυτίλος, αναγωγή, κίνηση , αποχή, είδος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. εἰσβαίνω

2. πρότερον

3. ἡμέρα

4. ἕπομαι

5. ἀ ποπλέω

 

α) νύξ

β) ἡγοῦμαι

γ) εἰσπλέω

δ) ἐκβαίνω

ε) ὕστερον

στ) ἀποβιβάζω

ζ) ἐπιβιβάζω

Μονάδες 5

8. α) νυχτερινός , ναύκληρος , κίνημα , περιοχή, έκβαση : Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  Μονάδες 5

β) εὐθύς , ἐδειπνοποιοῦντο, ἐσήμανεν, παραβλήματα , ἐποίει : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.      Μονάδες 5

9. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. εἰσβαίνω

2. ἀποπλέω

3. ἕ πομαι

4. νὺξ

5. πρότερον

 

α)  ἡγοῦμαι

β)  ἡμέρα

γ)  ἐκβαίνω

δ)  εἰσπλέω

ε)  ἀκολουθῶ

στ) ὕ στερον

ζ)  παραπλέω

Μονάδες 5

β) ν α υ σ ί ν , π ρ ο ε ῖ π ε ν , λ ι μ έ ν ι, τ α χ ί σ τ α ς , κ α τ ι δ ό ν τ α ς : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.      Μονάδες 5

10. α) Να συνδέσετε κάθε ρήμα της Α΄ στήλης με το συνώνυμό του στη Β΄ στήλη  (δύο ρήματα της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. ὁρμίζομαι

2. ἕπομαι

3. ἀποπλέω

4. κελεύω

5. ἐξαγγέλλω

 

α) ἐκπλέω

β) προστάττω

γ) ἀναγγέλλω

δ) παρέχω

ε) ἀκολουθῶ

στ) παραπλέω

ζ) ἀγκυροβολῶ

Μονάδες 5

β) ἐσήμανεν, ὀψέ, κατιδόντας, νεῶν, ἡμέρας: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.     Μονάδες 5

11. α) πόδας, ἀνήχθησαν, κινήσοιτο, παρετάξαντο, ἀποπλεῖν: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.  Μονάδες 5

β) Να σχηματίστε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι

κατάληξη

ομόρριζα ουσιαστικά

πλέοντες

ἀγγέλλεται

παραβάλλων

ἐσήμανεν

παρασκευασάμενος

 

– ις

– ία

– ή

– μα

– ή

Μονάδες 5

12. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Β΄ ΣΤΗΛΗ

 1. παρετάξαντο
 2. κατιδόντας
 3. ἀντανήγαγε
 4. προεῖπεν
 5. διεῖχε

 

α) σχέση

β) έντυπο

γ) αταξία

δ) είδος

ε) άξονας

στ) εμπόδιο

ζ)  έπος

Μονάδες 5

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι

κατάληξη

ομόρριζα ουσιαστικά

ἐκέλευσεν

παραβάλλων

ποιοῦσιν

κινήσοιτο

παρετάξαντο

 

– τής

– ή

– τής

– μα

– ις

Μονάδες 5

13. α) ἀριστοποιοῦμαι, Ἑλλήσποντος, εἰσβαίνω, ναυμαχία, ἐπειδάν : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.   Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. ναῦς
 2. εἰσβαίνειν
 3. ἐξαγγεῖλαι
 4. παραβλήματα
 5. πόδας

 

 α) άγγελος

β) παραλαβή

γ) εμπόδιο

δ) έπος

ε) βέλος

στ) βήμα

ζ) ναύσταθμος

 

Μονάδες 5

14. α) ἐπισιτισάμενοι , διεῖχε, εἰσβαίνειν , ἀνάξοιτο, ἀπέπλευσαν: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθένα από τους παραπάνω ρηματικούς τύπους του κειμένου.   Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο στοιχεία της Β΄στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. ὁρμίζομαι
 2. ἀριστοποιοῦμαι
 3. ἐπισιτίζομαι
 4. ἀνάγομαι
 5. ἀντίον

 

α) απέναντι

β) αγκυροβολώ

γ) βγαίνω από το λιμάνι στην ανοιχτή θάλασσα

δ) οδηγώ τα πλοία στο λιμάνι

ε) εφοδιάζομαι με τρόφιμα

στ) γευματίζω, τρώω

ζ) πολύ κοντά

 

 

Μονάδες 5

15. α) διέχω, μηδείς, ἀντανάγω, καθορῶ , ἐξαγέλλω : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.  Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. παραβλήματα
 2. προαγορεύω
 3. ὀψέ
 4. πρότερον
 5. ἕ πομαι

 

α) βράδυ, αργά

β) εξορμώ από

γ) ακολουθώ

δ) προειδοποιώ

ε) παραπετάσματα

στ) πολύ πρωί

ζ) πρωτύτερα

Μονάδες 5

16. α) ορμίσκος, ασιτία, σκεύος, ισημερία, σήμα: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  Μονάδες 5

β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τους ρηματικούς τύπους εἰσβαίνειν και ἐ ξαγγεῖλαι (Α΄στήλη) ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη). Μια κατηγορία περισσεύει.

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. ἀναβάτης
 2. ἄγγελμα
 3. ἀπόβασις
 4. βάθρον
 5. ἄγγελος

 

 α) ενέργεια ή κατάσταση

β) υποκοριστικό

γ) αποτέλεσμα ενέργειας

δ) τόπος

ε) πρόσωπο που ενεργεί

Μονάδες 5

17. α) ναυτίλος, αναγωγή, κίνηση, αποχή, είδος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
εἰσβαίνω

πρότερον

ἡμέρα

ἕπομαι

ἀποπλέω

 

α) νύξ

β) ἡγοῦμαι

γ) εἰσπλέω

δ) ἐκβαίνω

ε) ὕστερον

στ) ἀποβιβάζω

ζ) ἐπιβιβάζω

Μονάδες 5

18. α) νυχτερινός, ναύκληρος, κίνημα, περιοχή, έκβαση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  Μονάδες 5

β) εὐθύς, ἐδειπνοποιοῦν το, ἐσήμανεν, παραβλήματα , ἐποίει : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.   Μονάδες 5

19. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. εἰσβαίνω
 2. ἀποπλέω
 3. ἕπομαι
 4. νὺξ
 5. πρότερον

 

α)  ἡγοῦμαι

β)  ἡμέρα

γ)  ἐκβαίνω

δ)  εἰσπλέω

ε)  ἀκολουθῶ

στ) ὕστερον

ζ)  παραπλέω

Μονάδες 5

β) ναυσίν , προεῖπεν, λιμένι, ταχίστας , κατιδόντας : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.      Μονάδες 5

20. α) Να συνδέσετε κάθε ρήμα της Α΄στήλης με το συνώνυμό του στη Β΄ στήλη. Δύο ρήματα της Β΄ στήλης  περισσεύουν.

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
 1. ὁρμίζομαι
 2. ἕπομαι
 3. ἀποπλέω
 4. κελεύω
 5. ἐξαγγέλλω

 

α) ἐκπλέω

β) προστάττω

γ) ἀναγγέλλω

δ) παρέχω

ε) ἀκολουθῶ

στ) παραπλέω

ζ) ἀγκυροβολῶ

Μονάδες 5

β)ἐσήμανεν, ὀψέ, κατιδόντας, νεῶν, ἡμέρας: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.     Μονάδες 5


 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων