Εγγραφές μαθητών/ τριών στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Σας ενημερώνουμε, ότι οι αιτήσεις εγγραφών νηπίων – προνηπίων στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2023, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr).

Στα νηπιαγωγεία, το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2019 (προνήπια) και τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2018 (νήπια).

Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα εγγραφής στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων  έχουν όσοι μαθητές/τριες διαμένουν στα όρια σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου (Ραζάτα, Φαρακλάτα, Προκοπάτα).

Αναλυτικότερα, αναφορικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου»

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Έγγραφα που πρέπει προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 1 έως 20 Μαρτίου 2023)

α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο (θα το βρείτε στα έγγραφα παρακάτω ή και στο νηπιαγωγείο)

β) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

ε) Γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

  • Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης εγγραφής με υπογραφή και των δυο γονέων/κηδεμόνων (θα τη βρείτε στα έγγραφα παρακάτω ή και στο νηπιαγωγείο)
  • Δήλωση μεταφοράς μαθητή/τριας, αν επιθυμείτε μεταφορά του παιδιού σας προς και από το νηπιαγωγείο (θα τη βρείτε στα έγγραφα παρακάτω ή και στο νηπιαγωγείο).

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο , η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο το διάστημα 1-20 Μαρτίου μεταξύ 12:15-13:00 ( κατόπιν ραντεβού στο 2671022688).

Για όσους δεν υποβάλουν μόνοι τους την αίτηση ηλεκτρονικά:

  • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)
  • Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μεταφρασμένα στα ελληνικά αν πρόκειται για αλλοδαπούς μαθητές/τριες)

Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

  • Οι γονείς των νηπίων (2017) για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο θα παραλάβουν από το νηπιαγωγείο μια Βεβαίωση Φοίτησης την οποία θα πάνε στη συνέχεια στο Δημοτικό με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται (εγγραφές και στο Δημοτικό Σχολείο από 1-20 Μαρτίου 2023)
  • Οι γονείς των προνηπίων (2018), θα πρέπει να υποβάλλουν μια αίτηση επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο, που θα σας δοθεί από το νηπιαγωγείο. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο δικαιολογητικό.Λήψη αρχείου

ypeythini-dilosi

 

Επίσκεψη στην Κοργιαλένειο βιβλιοθήκη

1

Την 1η Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήσαμε την επίσκεψή μας στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, στα πλαίσια των δράσεών μας για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. Προηγήθηκε η προετοιμασία για την επίσκεψη: τα παιδιά “κατέγραψαν” τα θέματα για τα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό και προετοίμασαν την αφίσα/πρόσκληση  για τους γονείς τους. Ξεναγηθήκαμε σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης, αναζητήσαμε βιβλία σχετικά με τα ζητήματα που είχαμε αποφασίσει, ζωγραφίσαμε, δανειστήκαμε βιβλία για τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου και παιδιά με τις μητέρες τους άνοιξαν και τα ίδια καρτέλες δανεισμού. Η επίσκεψή μας τελείωσε με την ανάγνωση παραμυθιών από μητέρες των μαθητών. Τα παιδιά ευχαρίστησαν την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης δίνοντας και την κάρτα που είχαν ετοιμάσει την προηγούμενη ημέρα.