Πολιτική Άμυνα

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.201.011.573.Α1/07-09-2021  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ  με θέμα «Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες» κατά την έναρξη του σχολικού έτους οι  Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πολιτικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι οι εξής:

1. Σύνταξη ή επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου

2. Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού και μαθητών σε θέματα αυτοπροστασίας

3. Πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Ειδικότερα η Πρ/νη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου και επικαιροποιούν τον “Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών” για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες προστασίας για όλες τις μορφές φυσικών καταστροφών,συντάσσουν τοΣχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου” της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ και προγραμματίζουν την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ακολουθεί ο εσωτερικός κανονισμός σχολικής μονάδας (ΔΑΙ) και μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων για το σχ. έτος 2021-2022.Λήψη αρχείου