Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Από το σχ. έτος 2021-2022  στο Πρωινό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων και σε όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας εντάσσονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΦΕΚ 3791/τβ/13-8-2021). Τα εργαστήρια αυτά υλοποιούνται σε τρεις (3) διδακτικές ώρες της εβδομάδας.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα εργαστήρια δεξιοτήτων που υλοποιεί ετησίως το Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων με εναρκτήρια την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022. Πιο συγκεκριμένα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στα επιμέρους εργαστήρια δεξιοτήτων και τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο τους.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΦΕΚ 3567/τβ/4-8-2021) αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση που σχετίζεται με την προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα εστιάζουν στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, αξιοποιούν σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Βασική αρχή τους είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των Προγραμμάτων Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητριών και των μαθητών με σκοπό τη διαμόρφωσή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

Σκοπός τους είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στο μαθητικό δυναμικό. Στους επιμέρους στόχους τους είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

Κύκλοι Δεξιοτήτων στα εργαστήρια

Μέριμνα της τυπικής εκπαίδευσης είναι ο εφοδιασμός των μαθητών με δεξιότητες που αποσκοπούν στην προσωπική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών που διαθέτουν τις στοιχειώδεις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, καθώς και εγκάρσιες δεξιότητες,αλλά και βασικές ικανότητες, όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, οι ψηφιακές ικανότητες,  και η ικανότητα του να μάθουν πώς να μαθαίνουν.

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι στοχοθετημένες δεξιότητες ομαδοποιούνται και καλλιεργούνται σε τέσσερις κύκλους στοχοθεσίας ως εξής:

Α) Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs)

 • Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)
 •  Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία,
  Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)
 • Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας

Β) Δεξιότητες ζωής

 • Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία,
  Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)
 • Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)
 • Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)
 • Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα)

Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης

 • Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)
 •  Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)
 •  Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη)

Δ) Δεξιότητες του νου

 • Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)
 • Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη)
 • Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός
 • Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές
 •  Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση)

Θεματικές Ενότητες των Εργαστηρίων
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ομαδοποιούνται σε τέσσερις (4) Θεματικούς Κύκλους –
Ενότητες που  προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ
ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα). Η θεματολογία
απεικονίζεται παρακάτω:

.png