Εσωτερική αξιολόγηση

Στην υποσελίδα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020.