Επισκέψεις

Με το άρθρο 16 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, του Νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ142Α), το άρθρο 204 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) και το άρθρο 49 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α) ρυθμίζονται οι σχολικές δράσεις που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών και δημιουργούν ένα σχολείο ανοιχτό προς την κοινωνία.

Στο Νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου, σχεδιάζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και πραγματοποιούνται ποικίλες σχολικές δράσεις, που δύνανται να υλοποιούνται εντός της σχολικής μονάδας (πχ. επισκέψεις και ομιλίες επιστημόνων, καλλιτεχνών, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ) ή εκτός (διδακτικές επισκέψεις κλπ) και απαιτούν μετακίνηση μαθητών/τριών. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του σχολείου, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.

Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δράσεις αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση συμμετοχής από τους γονείς/κηδεμόνες. Ειδικότερα για τις μετακινήσεις των μαθητών/-τριών ισχύουν όσα προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-20 (ΦΕΚ Β’ 2888)

Για το σχ. έτος 2021-2022 οι επισκέψεις και οι μετακινήσεις του μαθητικού δυναμικού, κατόπιν σχετικής απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, θα είναι περιορισμένες και θα ακολουθούν τα όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας και την αποφυγή διασποράς του covid 19.   Οι επισκέψεις ειδικών στην τάξη στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιούνται αυστηρώς επιλεκτικά και κατόπιν ενημέρωσης της πλατφόρμας edupass.gov.gr με το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή δήλωσης αποτελέσματος rapid test, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.