Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσεται με βάση τη με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (B’2670) Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 (A’ 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 ( Α΄ 142), τα άρθρα 52 & 53 και τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 54 του ν. 4807/2021(Α΄96).

Από το σχολικό έτος 2021-2022 και σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4807/2021 (Α΄96) εισήχθη στο πρόγραμμα σπουδών και στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα όλων των τύπων σχολικών μονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης η διδακτική ενότητα με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», τα οποία υλοποιούνται σε τρεις (3) διδακτικές ώρες, κατανεμημένες δύο (2) με τρεις (3) φορές την εβδομάδα.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4807/2021(Α’96) εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων της χώρας δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών/τριών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με έναν/μια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του/της νηπιαγωγού.

Με την υπ. αρ. Φ. 80378/ ΓΔ4/ 2021 (Β΄ 3311) Υπουργική Απόφαση ορίζεται η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών/τριών με την αγγλική γλώσσα και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Η δομή του  εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος για το ενιαίο υποχρεωτικό τμήμα είναι η ακόλουθη:

stigmiotypo 2021 07 29 20.18.31

 

Και αντίστοιχα του  προαιρετικού ολοήμερου τμήματος διαμορφώνεται ως εξής:

olohmero nhpiagogeio 2017

 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το ενιαίο υποχρεωτικό τμήμα του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων (πρωινό τμήμα) με ωράριο λειτουργίας 8:15 πμ – 13:00 μμ ανατέθηκε στη  Βασιλοπούλου Σπυριδούλα και το προαιρετικό ολοήμερο τμήμα με ωράριο λειτουργίας 12:10μμ – 16:00μμ στην Κατσούλη Αικατερίνη. Στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Βασιλοπούλου Σπυριδούλα ανατίθενται τέσσερις (4) ώρες διδακτικό ωράριο την ημέρα και συμπληρώνει την 5η διδακτική ώρα της (12:10-12:45) με άσκηση διοικητικού έργου.

Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού λειτουργεί μόνο το Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα και σε έκτακτες περιπτώσεις πραγματοποιείται, εφόσον απαιτείται, αλλαγή βάρδιας των εκπαιδευτικών.