Σχέδιο Δράσης

Η υποσελίδα αυτή περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020.