Επανάληψη φοίτησης

Με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142) και με την υπ. αρ. πρωτ. Φ.6/ΜΚ/22512 /Δ1/25-2-2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επανάληψη φοίτησης νηπίων, (άρθρο 204 παρ. 1ε του ν. 4610/2019 (Α΄70 ).

Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο για ένα ακόμη έτος, γίνεται όταν το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες παρακολούθησης της Α’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου και αυτές πιστοποιούνται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή με σχετική βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Επανάληψη φοίτησης νηπίου μπορεί να γίνει μόνο με την συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων του. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο εφαρμόζεται και όταν ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 5, του άρθρου 13 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 ε), του άρθρου 204, του Νόμου 4610 (ΦΕΚ Α 70/07-05-2019) και συγκεκριμένα αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος. Σε αυτήν την περίπτωση η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού μπορεί να χορηγηθεί με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο.