οφέλη (παιδαγωγικά, επιστημονικά και προσωπικά) που αποκόμισαν μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του 5ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων από τη συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ KA1 και ΚΑ2.

Συνθετικό-πολυσυλλεκτικό κείμενο διατύπωσης απόψεων για τα οφέλη (παιδαγωγικά, επιστημονικά και προσωπικά) που αποκόμισαν μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του 5ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων από τη συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ KA1 και ΚΑ2.

Συνοπτική εισήγηση για τη σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ KA1 και ΚΑ2 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων.

Αλληλεπίδραση, διεθνική συνεργασία, παραγωγή υψηλής ποιότητας καινοτόμων προϊόντων: Τα Erasmus+ KA1 και ΚΑ2 ανοίγουν δρόμους, αλλάζουν ζωές, αφού δίνουν ευκαιρίες στα άτομα που συμμετέχουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αναπτυχθούν ως Ευρωπαίοι πολίτες και να αναπτύξουν μια διεθνή οπτική και προοπτική.

Ο σχεδιασµός αυτός πρέπει να οδηγεί στη διαµόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στη δυναµική των καιρών και να απαντά στις προκλήσεις της εποχής  µας, καθώς η βασική διαµόρφωση του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήµατος απαιτεί γενναίες προσαρµοστικές αλλαγές.

Επιπλέον,  όπως συµβαίνει  µε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, η σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας µεταβάλλεται συνεχώς, εµπλουτιζόµενη µε άτοµα και φορείς διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισµικών παραδόσεων, µε αποτέλεσµα την αύξηση της πολιτισµικής ποικιλότητας, κατάσταση που µπορεί να θεωρηθεί υγιής υπό το πρίσµα της αναζωογόνησης των κυρίαρχων παραδόσεων. Η πραγµατικότητα αυτή επιβάλλει στον κάθε πολίτη να αποδέχεται και να σέβεται την πολιτισµική ετερότητα των συµπολιτών του, ώστε όλοι να ζουν αρµονικά σε ένα περιβάλλον πολιτισµικής, εθνικής και γλωσσικής πολυµορφίας. Η κατάσταση αυτή απαιτεί την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και συµµετοχής όλων στις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις.  Για την οµαλή κοινωνική ένταξη κάθε ατόµου απαιτείται η ανάπτυξη της ικανότητας «επικοινωνίας» µε το κοινωνικό του περιβάλλον, τόσο µέσα από τη γνώση της µητρικής του γλώσσας, αλλά και άλλων γλωσσών, όσο και µέσα από την ενηµέρωσή του για την ιστορία και την πολιτισµική παράδοση όχι µόνο της δικής του αλλά και των άλλων εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισµικών οµάδων. Απαραίτητη είναι, επίσης, η ανάπτυξη της ικανότητας κάθε ατόµου να εργάζεται σε οµάδες και να αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του για την επίτευξη συλλογικών στόχων.

Για την επίτευξη, εποµένως, αρµονικής κοινωνικής ένταξης και συµβίωσης, είναι απαραίτητο κάθε άτοµο να µάθει να συµβιώνει µε τους άλλους, σεβόµενο τον πολιτισµό και τη γλώσσα τους. Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να διατηρεί την εθνική και πολιτισµική του ταυτότητα µέσα από την ανάπτυξη της εθνικής, πολιτιστικής,  γλωσσικής και θρησκευτικής αγωγής.  Εξάλλου,  αποτελεί θέση όλων των χωρών της Ε.Ε. η προστασία της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας της εθνικής εκπαίδευσης και η αποδοχή των εθνικών ποικιλοµορφιών και, συνεπώς, των στοιχείων εκείνων, τα οποία συµβάλλουν στη διαµόρφωση της εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας του µαθητή – αυριανού πολίτη.

Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, την ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση.

Η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις στοχεύουν επίσης στον εμπλουτισμό των Αναλυτικών προγραμμάτων και των μαθησιακών περιβαλλόντων, ώστε να αποτελέσουν μοχλό βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς και αποδίδουν προστιθέμενη αξία και ποιότητα στην εκπαίδευση.

Οι 3 κατηγορίες των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αφορούν προγράμματα που διευκολύνουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν στην πράξη εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, σε πειραματικά ερευνητικά περιβάλλοντα με τη χρήση διαφόρων μαθησιακών εργαλείων και εργαλείων επικοινωνίας σε σχέση με τρεις παραμέτρους:

  1. Τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε άλλες χώρες.
  2. Την πρακτική άσκηση όπως για παράδειγμα σε μαθητές και μαθήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων και
  3. Την επιμόρφωση εκπαιδευτικών που διακρίνεται σε ατομική και ομαδική με σκοπό την επιμόρφωσή τους στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας.

Έτσι, η προστιθέμενη αξία που φέρνουν τα ΕΠ όσον αφορά την ποιότητα στην εκπαίδευση στα σχολεία  φαίνεται: στη διεύρυνση των οπτικών παραστάσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν καθηγητές και μαθητές μέσω της άτυπης μάθησης με την επαφή και επικοινωνία σε νέα πολιτιστικά περιβάλλοντα, στις ξένες γλώσσες και πολιτιστικές κοινωνικές δεξιότητες που βγάζουν τον καθηγητή και την καθηγήτρια, το μαθητή και τη μαθήτρια από το μικρόκοσμο της σχολικής μονάδας, και στις εκπαιδευτικές πρακτικές που αναπτύσσονται, διαχέονται και εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς που επίσης συμβάλλουν στην πολλαπλασιαστική επιμόρφωση.

Η σχολική μονάδα πρέπει να αξιοποιεί όλους τους πόρους που είναι στη διάθεσή της. Σήμερα δεν έχουμε άλλα περιθώρια, οι πόροι έχουν λιγοστέψει. Η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι καταγεγραμμένη στη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και επομένως αυτό που μένει είναι να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από αυτήν τη δυνατότητα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
στο πλαίσιο της γενικής αποτίμησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ στα οποία συμμετείχατε ως μετακινούμενοι, καθώς και της συνέχειάς τους, αναμένω την έκθεση-διατύπωση των απόψεών σας για τα οφέλη που αποκομίσατε ως εκπαιδευτικοί και ως Ευρωπαίοι πολίτες, σε ένα κείμενο τριών δομημένων παραγράφων (από 400-600 λέξεις). Παρακαλώ να μου το αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου έως 28/11/2019.

Με εκτίμηση,
Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ERASMUS

Από την εκπαιδευτικό του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων  κα Καραθανάση Σταματία ΠΕ06, συντονίστρια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+

 

Από την συμμετοχή μου στις κινητικότητες  με τα Ευρωπαικά προγράμματα Erasmus.

 

  1. Τα προγράμματα αυτά εκτός από αξειοσημείωτη εμπειρία προσφέρουν επίσης

διαπολιτισμικότητα,είναι δια βίου εκπαίδευση και προσφέρει προστιθέμενη αξία στον εκπαιδευόμενο.

  1. Αλληλεπίδραση με άλλους Ευρωπαίους καθηγητές, γνωρίζουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων χωρών και υιοθετούμε καλές πρακτικές, σεβόμαστε την διαφορετικότητα.
  2. Αλλάζει την σχολική συμπεριφορά μας,την πολιτική και το κλίμα στο σχολείο.Προάγει την συνεργατικότητα, κτίζει γέφυρες, πολλαπλασιάζει  την προσφορά μας στο μαθητικό κοινό και ευνοεί την ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών στην διδασκαλία. Ξεφεύγουμε από την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. Οι μαθητές τα δέχονται όλα αυτά με χαρά.
  3. Αισθανόμαστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και job satisfaction.
  4. Επιπλέον σημαντική είναι και η πολιτισμική εμπειρία που προσφέρεται παράλληλα με τα συγκεκριμένα προγράμματα.
  5. Γλωσσική ανάπτυξη επίσης.

 

 

Κατσίκας Αχιλλέας, ΠΕ0, Φυσικός

Αφού πρώτα θυμίσω πως δεν συμμετείχα σε μετακινήσεις και λοιπές δράσεις παρουσία μαθητών θα προχωρήσω σε μια σύντομη αποτίμηση των εμπειριών από τη μετακίνηση μου στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus αλλά και την γενικότερη ενασχόληση μου με αυτά.

Θετικά: 1. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μαθητών και εκπαιδευτικών. 2. Ανάπτυξη συνεργασιών (ομαδοσυνεργατική μάθηση) που τουλάχιστον για τα Ελληνικά σχολεία αποτελεί χρόνιο ζητούμενο. 3. Παροχή κινήτρων για δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών ( κυρίως στους τομείς των ξένων γλωσσών ) 4. Δυνατότητα σύγκρισης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών με άμεσο και λειτουργικό τρόπο για τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές. 5. Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις ΤΠΕ αλλά και με καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους. 6. Παροχή πλούσιων πολιτιστικών εμπειριών κυρίως σε μαθητές που κατάγονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που θα αδυνατούσαν αλλιώς να βρεθούν στο εξωτερικό. 7. Ενεργοποίηση μη τυπικών ή και άτυπων εκπαιδευτικών μορφών για όλους τους συμμετέχοντες. 8. Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων. 9. Σύνδεση του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 10. Οι μετακινήσεις και δράσεις των προγραμμάτων έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες. 11. Σε συντεχνιακό επίπεδο θα έλεγα πως η εμπειρία που αποκόμισα από τα προγράμματα Erasmus έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην τοποθέτηση του Έλληνα εκπαιδευτικού στην σωστή του θέση στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα και προς πείσμα της κοινωνικής εμμονής που θέλει τον Έλληνα εκπαιδευτικό απαίδευτο και ελλιπή, τα προγράμματα Erasmus αποδεικνύουν πως οι Έλληνες εκπαιδευτικοί σίγουρα δεν είναι κατώτεροι των Ευρωπαίων τόσο όσον αφορά στην εκπαίδευση τους όσο και στην αφοσίωση και συνέπεια στο έργο τους. Οι χαμηλές επιδόσεις της Ελληνικής εκπαίδευσης σε αξιολογήσεις τύπου Pisa δεν πρέπει να αποδίδονται στο εκπαιδευτικό έργο αλλά στην αποτυχημένη και πελατειακού τύπου επιλογή αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η οποία ελάχιστα λαμβάνει υπόψιν της τις ανησυχίες αλλά και τις συμβουλές των ενεργών εκπαιδευτικών της χώρας.

 

 

Άντρη Μόρμορη, οικονομολόγος, Υποδιευθύντρια

Απόψεις σχετικά  με το ERASMUS

Το πρόγραμμα Erasmus,  όπως εφαρμόζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είναι  ένα δυναμικό πρόγραμμα κινητικότητας μαθητών και καθηγητών που παρέχει στα άτομα που συμμετέχουν ευκαιρίες για την απόκτηση κοινών εμπειριών.  Η επαφή με άτομα από άλλες χώρες προάγει την αλληλοκατανόηση της διαφορετικότητας και τη βελτίωση ικανοτήτων όπως η φιλομάθεια, η αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Απώτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σύγκλιση σε όλα τα επίπεδα, οκονομικό, κοινωνικό κ.λπ.  Οι δράσεις των προγραμμάτων  Erasmus βοηθούν στο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δεσμών και τη δημιουργία της ιδέας  του Ευρωπαίου πολίτη, την ενίσχυση του συνανήκειν των πολιτών στην Ευρώπη  και να αντιμετωπιστούν οι διχαστικές αντιλήψεις που αναβίωσαν λόγω της οικονομικής κρίσης, της φτώχειας, της μετανάστευσης κ.λπ.

Μέσω  των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus αναδεικνύονται  τα σύγχρονα κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα και δημιουργείται μια νέα γενιά, από την οποία αναμένεται η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ιδέας. Οι κοινές εμπειρίες μπορούν να αποτελέσουν το υφάδι και το στημόνι της οικοδόμησης της νέας Ευρώπης. Γι’ αυτό θεωρείται απαραίτητο τα προγράμματα Erasmus να επεκταθούν, να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και καθηγητών και να δώσουν έτσι τη δυνατότητα  της οικοδόμησης της κοινής πραγματικότητας, της ανάμειξης των παραδόσεων και των πολιτισμών των λαών και  της υλοποίησης του ευρωπαϊκού οράματος.

 

Προγράμματα Erasmus – Διατύπωση απόψεων. Όταν μου έγινε η πρόταση να εμπλακώ στα προγράμματα Erasmus είχα την άποψη ότι το πρόγραμμα προσφέρει λίγα σε λίγους. Εξάλλου είχα ακουστά για τις αντιδράσεις συναδέλφων άλλων σχολείων (φεύγουν παιδιά από το μάθημα, διαλύεται το σχολείο τις ημέρες των κοινών συναντήσεων, οι καθηγητές ῾τρεχουν᾽ το πρόγραμμα για να ταξιδέψουν δωρεάν στο εξωτερικό κλπ). Αποφάσισα να δουλέψω για το πρόγραμμα κυρίως για να υποστηρίξω στο τεχνικό κομμάτι την συνάδελφο που μου το πρότεινε μιας και είμαι η καθηγήτρια πληροφορικής του σχολείου. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η εμπειρία μου στα Erasmus αρχικά με δισταγμό ο οποίος μετατράπηκε σε ενθουσιασμό στη συνέχεια. Το πρώτο πρόγραμμα ήταν Erasmus+ ΚΑ1 και το δεύτερο Erasmus+ ΚΑ2. Συμμετείχα και στα δύο προγράμματα ενεργά πραγματοποιώντας δύο μετακινήσεις. Μία στο Πόρτο με το ΚΑ1 και μία στην Άγκυρα με το ΚΑ2, μετακινήσεις που ήταν αρκετές για να γίνω υποστηρικτής των προγραμμάτων. Από την εμπειρία μου αυτή, είμαι λοιπόν σε θέση να απαριθμήσω πολλά οφέλη που αποκομίζει η σχολική κοινότητα αλλά θα παραθέσω αυτά που θεωρώ πιο σημαντικά. Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με νέους τρόπους διδασκαλίας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Επίσης να γνωρίσουν Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, να ενσωματώσουν μεθόδους πέραν των παραδοσιακών και να αξιοποιήσουν τεχνολογίες ώστε να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών τους σε ένα κόσμο που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ειδικά τα προγράμματα στα οποία απαιτείται μετακίνηση μαθητών, τα παιδιά βιώνουν την εμπειρία πιο έντονα. Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά και αυτό τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες σε διάφορους τομείς. Σε μια σύγχρονη Ευρώπη που μαστίζεται από το ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία διευρύνει τους ορίζοντες τους και τους φέρνει σε επαφή με νέους πολιτισμούς, ήθη και θρησκείες. Μαθαίνουν να συνεργάζονται με σχολεία του εξωτερικού και τους βγάζει από τα στενά πλαίσια της σχολικής τους κοινότητας. Το σχολείο επωφελείται και οικονομικά από τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Από την χρηματοδότηση, πόροι μπορούν να διατεθούν για την αγορά υλικού εκσυγχρονίζοντας το. Επίσης γίνονται γνωστές οι δράσεις στην τοπική κοινότητα ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εκτίμηση όλων προς το σχολείο. Κλείνοντας, επειδή για εμένα προσωπικά δεν έχει σημασία μόνο ο προορισμός αλλά και το ταξίδι, δε θα παραλείψω να αναφέρω ότι τα Erasmus δίνουν τη δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να αποκτήσουν ταξιδιωτικές εμπειρίες, να γνωριστούν καλύτερα και να κάνουν ένα ευχάριστο διάλλειμα από την καθημερινότητά τους επιστρέφοντας ανανεωμένοι, χαρούμενοι και με όρεξη να διαδώσουν και να εφαρμόσουν όσα είδαν και διδάχθηκαν.

Τσικορδάνου Αικατερίνη ΠΕ86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση