«

»

Μαρ 10 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Λεξιλογικές ασκήσεις: Θουκυδίδη 3,71-73

 

α) µαχόµενοι, πόλεως, περιέπεµπον, ἐλευθερίαν, πλῆθος: Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.

β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
νεωτερίζουσιν

ἐνίκησαν

κατέθεντο

ἱδρύθη

ᾤκουν

-µός

-ωρ

 -ις

-µα

-ής

 

 

 

α) ἔχοντες, πράγµατα, δῆµος, ἀγοράν, κατέλαβον: Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.

β) ἵδρυµα, ἵδρυσις, οἴκηµα, οἰκήτωρ, οἴκησις: Να κατατάξετε τις παραπάνω οµόρριζες προς τους ρηµατικούς τύπους ἱδρύθη και ᾤκουν λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα µε το τι σηµαίνει η καθεµία.

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       ἵδρυµα,

2.       ἵδρυσις,

3.       οἴκηµα,

4.       οἰκήτωρ,

5.       οἴκησις

        I.            ενέργεια ή κατάσταση

      II.            πρόσωπο που ενεργεί

    III.            αποτέλεσµα ενέργειας

Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β΄ στήλη) και επίθετο (Γ΄στήλη) (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις λέξεις της Α΄ στήλης.

Α΄ ΣΤΗΛΗ

Λέξεις

Β΄ ΣΤΗΛΗ

Ουσιαστικά

Γ΄ ΣΤΗΛΗ

Επίθετα

ἐνίκησαν

ἐπιτίθενται

εἶχον

κατέλαβον

ἔπεισαν

   

 

α) ξυλλαμβάνω, κατατίθεμαι, ἀφικνοῦμαι, ἀκρόπολις, περιπέμπω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.

β) νεωτερίζοντας, ἐλθούσης, μαχόμενοι, ἠκροβολίσαντο, παρεγένετο: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου από μία ομόρριζη της αρχαίας ή νέας ελληνικής γλώσσας.

α) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης ένα παράγωγο επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β΄ στήλη. Μονάδες 5

λέξεις κατάληξη παράγωγο επίθετο
ἀγορά

δῆμος

δοῦλος

πρᾶγμα

νύξ

-αῖος

-ιος

-ικός

-ικός

-ινός

 

 

 

β) κατάληψη, ευπιστία, παράθεση, επινίκια, ίδρυμα: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια

α) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της στήλης Α΄ με τη σημασία της στη στήλη Β΄ (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α Β
1.       ἀκροβολίζομαι

2.       τὰ μετέωρα

3.       νεωτερίζω

4.       τῆς πόλεως

5.       οὗπερ

6.       ὑπισχνοῦμαι

 

α)υπόσχομαι  

β) εκεί ακριβώς όπου

γ) όπως, όπως

 δ) αψιμαχώ

 ε) είμαι νεότερος

στ) τα ψηλά και οχυρά μέρη της πόλης

ζ) υποκινώ σε στάση

 

 

α) σύλληψη, φυγάς, υπόσχεση, αγροίκος, παράκληση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

β) κατατίθεμαι, ξυλλαμβάνω, ἀκρόπολις, ξυλλέγω, ξύμμαχος: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.

α) λῆψις, λήπτης, κάτοχος, σχῆμα, σχέσις,: Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς τους ρηματικούς τύπους κατέλαβον και ἔχοντες λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία. ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       λῆψις,

2.       λήπτης,

3.       κάτοχος,

4.       σχῆμα,

5.       σχέσις,

        I.            ενέργεια ή κατάσταση

      II.            πρόσωπο που ενεργεί

    III.            αποτέλεσµα ενέργειας

 

β) πόλεως, λιμένα, παρακαλοῦντες, ὑπισχνούμενοι, ἤπειρον: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου

α) δράσαντες, βέλτιστα, ἡσυχάζοντας, πείσοντας, πέµπουσι : Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου.

β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηµατικοί τύποι κατάληξη οµόρριζα ουσιαστικά
νεωτερίζοντας

 ἐνίκησαν

κατέθεντο

ἱδρύθη

ᾤκουν

-µός

-ής

-ις

-µα

-ωρ

 

 

 

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την συνώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν): Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 1.  α) Μονάδες

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       δρῶ

2.       ἀφικνοῦμαι

3.       λέγω

4.       πολέμιος

5.       βέλτιστος

 

α)φημί

β) ἐναντίος

γ) ἄριστος

δ) ἀπέρχομαι

ε) ἔρχομαι

στ) πόλεμος

ζ) πράττω

 

  1. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την αντώνυµή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1.       νικῶ

2.       ὑστεραία

3.       δοῦλος

4.       ὀλίγα

5.       ξύµµαχος

 

α) πολλά

β) σήµερον

γ) ἐλάττονα

δ) ἡττῶµαι

ε) ἀντίµαχος

στ) ἐλεύθερος

ζ) προτεραία

 

β) δηµόσιος, θετικός, τριηραρχία, σχεδόν, σύλλογος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας µε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες έχουν ετυµολογική συγγένεια.

α) πρέσβυς, πράγματα, μετέωρα, ἀγορά, ξύμμαχος: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων