Το blog την εποχή του Covid-19

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως, κάνει επιτακτική την ανάγκη της επικοινωνίας εξ΄αποστάσεως. Το παρόν Blog, μπορεί να επιτελέσει αυτό το σκοπό, αφού έχει υπεραρκετό υλικό για τους μαθητές. Συστήνω λοιπόν τη μελέτη του ανά τάξη, ανά κεφάλαιο και ενότητα, ιδιαίτερα από εκείνους τους μαθητές, που στη διάρκεια της χρονιάς, αγνόησαν την ύπαρξή του…
Ανδρέας Ριζόπουλος

Βρείτε την πυκνότητα του άγνωστου υγρού

Συνέχεια σε Word

Συνέχεια σε Pdf

Δύο αγωγοί και το φαινόμενο της επαγωγής

Δυο ευθύγραμμα παράλληλα μεταλλικά σύρματα ΚΛ και ΜΝ μεγάλου μήκους, χωρίς αντίσταση, βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο, σε απόσταση l = 1m μεταξύ τους, μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 0,2Τ, που εκτείνεται σε όλο το χώρο που βρίσκονται τα σύρματα και έχει φορά προς τα κάτω. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί ΑΓ και ΔΖ μήκους και ίδιας αντίστασης R = 0,2Ω, έχουν τα άκρα τους διαρκώς σε επαφή με τα σύρματα ΚΛ και ΜΝ, παραμένοντας κάθετοι σε αυτά όπως στο σχήμα.

Συνέχεια(Word)

Συνέχεια(Pdf)

Όταν στρίβει η βίδα

α) Αν βιδώνουμε με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ποιο θα είναι το μέτρο υ της σταθερής ταχύτητας, που θα προχωράει η βίδα;

Συνέχεια (Word)

Συνέχεια(Pdf)

Ο δίσκος και η κινούμενη πυραμίδα

Στη διάταξη του σχήματος, ο άξονας περιστροφής του δίσκου Δ είναι οριζόντιος, έχει στερεωθεί στην κορυφή Ο της τετραγωνικής ομογενούς πυραμίδας Π, η οποία έχει μάζα M = 6kg, ύψος h = 0,4m και μπορεί να ολισθαίνει σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ο δίσκος έχει μάζα m = 4kg,  ακτίνα R = 0,2m και φέρει αυλάκι, στο οποίο έχει τυλιχτεί πολλές φορές αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 ασκούμε στο άκρο Ζ του νήματος οριζόντια δύναμη μέτρου F = 2N προς τα αριστερά, ο δίσκος αρχίζει να στρέφεται δεξιόστροφα και το σύστημα αρχίζει να κινείται.
α) Υπολογίστε την επιτάχυνση της κορυφής Ο της πυραμίδας.
β) Βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου και το μήκος του νήματος, που θα ξετυλιχτεί μέχρι τη χρονική στιγμή t1 = 2s.
γ) Βρείτε τη μετατόπιση του άκρου Ζ του νήματος τη χρονική στιγμή t1.
δ) Υπολογίστε το μέτρο της δύναμης που δέχεται ο δίσκος από τον άξονα περιστροφής του.
ε) Ποια θα ήταν η μέγιστη τιμή του μέτρου της δύναμης που θα έπρεπε να ασκήσουμε στο άκρο Ζ του νήματος ώστε το στερεό να μην ανατρέπεται, αν η πλευρά της βάσης της πυραμίδας είναι L = 0,3m;
Δίνονται: Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι = 0,5mR2, ο χώρος που καταλαμβάνει ο δίσκος εντός της πυραμίδας είναι αμελητέος, το κέντρο μάζας της πυραμίδας βρίσκεται πάνω στο φορέα του ύψους της σε απόσταση h/4 από τη βάση και g = 10m/s2.

Απάντηση(Word)

Απάντηση(Pdf)

Ας ανεβάσουμε τα τούβλα στην ταράτσα

Το ανυψωτικό μηχάνημα του σχήματος έχει μάζα M = 2000kg και βρίσκεται σε οριζόντιο έδαφος. O λεπτός βραχίονας και ο δίσκος Δ θεωρείται αβαρής και σχηματίζει γωνία θ = 600 με τον ορίζοντα. Ο χειριστής θέλει να ανεβάσει την κυβική παλέτα με τα τούβλα μάζας m = 400kg, εκτείνοντας το βραχίονα κατά L = 8m. Το κέντρο μάζας του μηχανήματος βρίσκεται στο Ο, όπου d1=2m και d2 = 1m. Το σημείο Β σύνδεσης του βραχίονα στο μηχάνημα βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφο με το Ο. Στη θέση αυτή, η παλέτα είναι οριζόντια και το σύστημα ισορροπεί.
α) Υπολογίστε τις κάθετες αντιδράσεις που δέχονται οι τροχοί από το οριζόντιο έδαφος.
β) Ποιο μπορεί να είναι το μήκος του βραχίονα σε αυτή τη θέση, ώστε να μην ανατραπεί το ανυψωτικό;
γ) Αν η άνοδος της παλέτας ξεκινούσε με το βραχίονα εκτεταμένο οριζόντια κατά L1 = 4m, ποια θα μπορούσε να είναι η μέγιστη τιμή του μέτρου της αρχικής κατακόρυφης επιτρόχιας επιτάχυνσης, του κέντρου μάζας της παλέτας, για να μη συμβεί ανατροπή;
Δίνεται g = 10m/s2.

Απάντηση(Word)

Απάντηση(Pdf)

Ηλεκτρικό Πεδίο – 2020

Πατήστε την αστραπή

Nature247-Getty-Images-5b84c730c9e77c002c41c182

Το αρχείο ανανεώνεται διαρκώς…

Πηγή: Ylikonet.gr

 

Ροή ρευστού σε σωλήνα

Προσδιορισμός της μάζας της μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία.

Δραστηριότητα για το Λύκειο.

Τι δείχνει η εικόνα; Περισσότερα εδώ.

Πολύς κόπος για μια δύναμη

Σε μια μεγάλη δεξαμενή Δ1 με νερό,  έχει τοποθετηθεί πλευρικός οριζόντιος κυλινδρικός σωλήνας εκκένωσης Σ1, διαμέτρου δ = 6cm.  Ο άξονας του κυλινδρικού σωλήνα βρίσκεται σε βάθος h = 5 από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού, και η είσοδός του είναι  σφραγισμένη με τάπα.
α) Αν g = 10m/sκαι η πυκνότητα του νερού είναι ρ = 1000kg/mποια είναι η δύναμη τριβής που ασκούν τα τοιχώματα του σωλήνα στην τάπα;

Συνέχεια(Word)

Συνέχεια (Pdf)