ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Greek School of Bucharest «Athena»                                       

60G,  Sos. Nordului Street, Sector 1

014104, Bucharest, Romania

Web: gymlyk-bucharest.sch.gr

Phone:  021.326.0634/ Fax: 021.326.0634

Mobile: 0040747095887, 00306939176425

Email: director.sec.edu@greekschool.ro

             gym_lykbuch@sch.gr