Ολοήμερο Πρόγραμμα

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2022-2023 και πριν την έναρξη των μαθημάτων οργανώνεται η λειτουργία του ολοήμερου τμήματος και σχεδιάζεται ο βασικός άξονας του εκπαιδευτικού έργου.

Σκοπός του ολοήμερου τμήματος είναι να παρέχει στους μαθητές ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με κύριο μέλημα την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων (σωματική, συναισθηματική, νοητική, κοινωνική). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού τίθενται επιμέρους στόχοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια του σχολικού έργου θα επαναξιολογούνται, ώστε να διαπιστώνεται ποιοι επιτεύχθηκαν, ποιοι όχι και να γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις.

Το εκπαιδευτικό έργο σχεδιάζεται με αρχικό άξονα την επίτευξη των στόχων και τροποποιείται ή εμπλουτίζεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών.

Παρακάτω γίνεται συνοπτική αναφορά στους στόχους του ολοήμερου τμήματος.

Γεύμα:

 • Ανάπτυξη αυτονομίας
 • Απόκτηση σωστών διατροφικών συνηθειών
 • Απόκτηση σωστού τρόπου συμπεριφοράς κατά την ώρα του γεύματος.

Χαλάρωση:

 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη αυτονομίας
 • Σεβασμός στις ανάγκες των άλλων
 • Καλλιέργεια αυτοπειθαρχίας
 • Καλλιέργεια κοινωνικών κανόνων

Ελεύθερη ώρα- διάλειμμα- οργανωμένη δραστηριότητα

 • Συνεργασία και δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων- ομαλή ένταξη στην κοινωνική ζωή
 • Ελεύθερη έκφραση και καλλιέργεια δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς.
 • Εμπλουτισμός γνώσεων για φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον.

Όλες οι ώρες του ολοήμερου τμήματος έχουν παιδαγωγική αξία με απώτερο στόχο την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την κοινωνική ζωή. Ωστόσο πραγματοποιούνται δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να αποφορτιστούν από το πολύωρο πρόγραμμα. Πρωταρχικό μέλημα είναι η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και η εφαρμογή των σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, ώστε η παραμονή τους στη σχολική μονάδα να είναι ευχάριστη και δημιουργική.

Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων είναι η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς. Για το σκοπό αυτό θα υλοποιούνται συναντήσεις γονέων όπου θα γίνεται ενημέρωση για τους στόχους και το πρόγραμμα του ολοήμερου τμήματος.

Τέλος υπάρχει συνεργασία με τις νηπιαγωγούς της πρωινής ζώνης καθώς κύριο μέλημα όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών παραμονής των παιδιών στο νηπιαγωγείο.

Η νηπιαγωγός του ολοήμερου τμήματος

Τάκα Χριστίνα