Εισαγωγή Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

Η εισαγωγή μιας οποιασδήποτε επιπρόσθετης γλώσσας στην προσχολική ηλικία δεν αποτελεί μόνο μια γλωσσική ικανότητα. Είναι πρωτίστως μια δημιουργική διαδικασία που επηρεάζει θετικά την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών.  Άλλωστε, η αγγλική γλώσσα αποτελεί πλέον μια βασική δεξιότητα και όχι απλώς μια ξένη γλώσσα. Εκτός των άλλων αποτελεί τη ‘γλώσσα πρόσβασης στον κόσμο’ (Alexiou, 2020).

Ιδιαίτερα η αγγλική γλώσσα αποτελεί αφετηρία ή και γέφυρα για μοίρασμα εμπειριών, ενώ, παράλληλα, υποστηρίζει την πολυγλωσσία. Την ίδια στιγμή με την επικοινωνιακή συνθήκη που επιλέγουμε, εισάγουμε την ανάγκη για επικοινωνία σε μια άλλη γλώσσα. Με κατάλληλους, λοιπόν, χειρισμούς τα παιδιά που είναι αλλόγλωσσα ή/και έχουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα “βλέπουν τον εαυτό τους” στη συνθήκη αυτή, καθώς δημιουργείται το πλαίσιο να αξιοποιήσουν το ιδιαίτερο πολιτισμικό τους κεφάλαιο ( Alexiou & Penderi, 2021). Ταυτόχρονα, αναπτύσσoυν θετική στάση στην εκμάθηση άλλων γλωσσών

Εστιάζοντας στην προσχολική εκπαίδευση, η εισαγωγή των αγγλικών γίνεται αντιληπτή ως προοπτική πολυγραμματισμού καθώς και ως πολιτισμική πρακτική, που σχετίζεται με τις εμπειρίες των παιδιών με τον κόσμο, ώστε να τους βοηθήσει να θέσουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας ταυτότητας υπηκοότητας, τόσο ευρωπαϊκής όσο και παγκόσμιας. Η ιδέα βασίζεται σε μια κοινωνικο-παιδαγωγική προοπτική, που δίνει έμφαση στην εισαγωγή των αγγλικών ως μέσο:

  • προώθησης των εκφραστικών εργαλείων και της πολυγλωσσικής ευαισθητοποίησης των παιδιών,
  • ενίσχυσης των κινήτρων, της αγάπης και της εμπιστοσύνης τους στην εκμάθηση γλωσσών,
  • ανάπτυξης διαπολιτισμικής ευαισθησίας και σεβασμού,
  • ενίσχυσης της διαφοροποιημένης πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας των παιδιών, τη θετικής εικόνας του εαυτού τους και της χρήσης της μητρικής γλώσσας, ως πλεονέκτημα στη μαθησιακή διαδικασία και την επικοινωνία (Alexiou & Penderi, 2021)

Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο:

  • εμπλουτίζει τα υφιστάμενα προγράμματα και εντάσσεται λειτουργικά στη φιλοσοφία τους, υποστηρίζοντας τη διερευνητική και διαθεματική προσέγγιση καθώς και τον παιγνιώδη χαρακτήρα της μάθησης,
  • στηρίζεται στη γνώση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των μικρών παιδιών,
  • ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου,
  • εστιάζει στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας και στην ανάγκη διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης,
  • σέβεται την ολιστική προσέγγιση της μάθησης και πραγματοποιείται μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων με διαθεματικό χαρακτήρα,
  • στηρίζεται στην αμοιβαία και αρμονική αλληλεπίδραση και συνεργασία των Νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών της αγγλικής γλώσσας.

Συντάκτης άρθρου: Τόλη Βάια, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας

Βιβλιογραφία:

Alexiou, T. (2020). Introducing EFL in Preschools: Facts and Fictions. In Zoghbor, W. & Alexiou, T. (Eds.) Advancing English Language Education (σελ.58-72). Dubai, UAE: Zayed Publication.

Alexiou, T. & Penderi, Ε. (2021). Proposal prepared for the Global Education Network, Europe (GENE) Quality in Global Education Award. IEP