Πολιτική Άμυνα

Σύμφωνα με την Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ Φ.201.011.394.Α1/11-9-2020 με θέμα «Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες» η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου και επικαιροποιεί τον «Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών», λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες προστασίας για όλες τις μορφές φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα, συντάσσεται το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μονάδα βάσει των οδηγιών του ΟΑΣΠ και σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 2018/9-3-2018 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών» και οργανώνεται η υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/ κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας. Σκοπός αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων στο Σχολείο αυτό μαθητών ,η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών.

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς επικαιροποιείται το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μονάδα» σύμφωνα με τις οδηγίες Ο.Α.Σ.Π. και οργανώνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται πριν από τον σεισμό. Παράλληλα, προγραμματίζεται η υλοποίηση των απαραίτητων ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Για το σχολ. έτος 2022-2023 ο Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνουτου Νηπιαγωγείου Βλαχάτων συντάχθηκαν κατόπιν εισήγησης της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου και ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων όπως ακολουθεί:Λήψη αρχείου