Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Σκοπός του Νηπιαγωγείου

Σύμφωνα με τον Νόμο 1566/85 (ΦΕΚ 167/τΑ/20-9-1985), σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Ειδικότερα, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Νόμου 1566/85, σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά και πιο συγκεκριμένα να:
α) καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές.
β) εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό.
γ) αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής,
δ) προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που θα τα βοηθούν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και
ε) αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος, να εθίζονται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσεται με βάση τη με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670Β) Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α) και έχει ως εξής:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού Προγράμματος λαμβάνονται υπόψη οι παιδαγωγικές αρχές και οι στόχοι του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο, καθώς και η πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/τριών.

Τα γνωστικά αντικείμενα που προσεγγίζουμε στο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τον Οδηγό της Νηπιαγωγού είναι τα παρακάτω:
1. Γλώσσα (προφορικός και γραπτός λόγος)
2. Μαθηματικά
3. Μελέτη Περιβάλλοντος
4. Δημιουργία – Έκφραση
5. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω μαθησιακές περιοχές:
1. Προσωπική & Κοινωνική Ανάπτυξη
2. Φυσικές Επιστήμες
3. Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
4. Περιβάλλον & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
5. Γλώσσα
6. Φυσική Αγωγή
7. Τέχνες
8. Μαθηματικά

Κάποιες μαθησιακές εμπειρίες προκύπτουν αυθόρμητα ή προτείνονται από τα παιδιά μέσα από τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς τους ενώ άλλες οργανώνονται από την εκπαιδευτικό, καθώς επιλέγει συγκεκριμένους στόχους με βάση τις ανάγκες της τάξης της. Από αυτές, σε κάποιες μπορεί να συμμετέχουν και οι γονείς ή άλλα μέλη της ευρύτερης κοινότητας, όπως μαθητές και εκπαιδευτικοί του δημοτικού.
Σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Η διαδικασία μάθησης στο Νηπιαγωγείο υλοποιείται σε κάθε ένα από τα ακόλουθα πλαίσια:
1. Παιχνίδι (αυθόρμητο – ελεύθερο και οργανωμένο)
2. Ρουτίνες (καθημερινά επαναλαμβανόμενες δράσεις π.χ. ημερολόγιο, καιρός)
3. Καταστάσεις από την καθημερινή ζωή, ευκαιριακά ή επίκαιρα περιστατικά
(π.χ. σεισμός, γιορτή)
4. Διερευνήσεις (σχέδια εργασίας, μικρές έρευνες, προβλήματα προς επίλυση)
5. Οργανωμένες δραστηριότητες ή οργανωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Υποσελίδες