Πλαίσιο Επικοινωνίας & Συνεργασίας

Βασική αρχή του Νηπιαγωγείου μας είναι η ενθάρρυνση και υποστήριξη της συνεργασίας νηπιαγωγείου – οικογένειας, αναγνωρίζοντας ότι εκπαιδευτικοί και γονείς μοιράζονται την ευθύνη για τη μάθηση των παιδιών και ότι κρίνεται απαραίτητη η «συνέχεια» ανάμεσα στα δυο πιο σημαντικά περιβάλλοντα των μικρών παιδιών.

Τρόποι Επικοινωνίας & Ενημέρωσης

Βασική προϋπόθεση για τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας είναι η συστηματική επικοινωνία και ενημέρωση η οποία στο σχολείο μας επιτυγχάνεται με

 • προγραμματισμένες συναντήσεις με το σύνολο των γονέων
 • ολιγόλεπτες επικοινωνίες κατά την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών
 • ατομικά ραντεβού
 • τηλεφωνικές επικοινωνίες
 • ηλεκτρονική αλληλογραφία (email)
 • ανακοινώσεις και ενημερωτικά σημειώματα
 • αναρτήσεις στο ιστολόγιο του σχολείου

 Το Ιστολόγιο του Σχολείου

Στο ιστολόγιο του σχολείου οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται τακτικά για:

 • σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου
 • πρακτικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου
 • την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία
 • τις εκπαιδευτικές δράσεις του σχολείου
 • ιδέες και τρόπους επέκτασης του εκπαιδευτικού προγράμματος εκτός σχολικού πλαισίου και οργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων στο σπίτι
 • θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικής (ομαλή προσαρμογή, προβλήματα συμπεριφοράς, διαχείριση συναισθημάτων κ.ά.)

Φύλλο Γνωριμίας

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι γονείς καλούνται να παράσχουν στις εκπαιδευτικούς σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα παιδιά τους, συμπληρώνοντας ένα σχετικό φύλλο γνωριμίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται διασφαλίζονται με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και έχουν σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με:

 • θέματα υγείας των παιδιών (αλλεργίες, άσθμα, χρόνιες παθήσεις…)
 • σημαντικά γεγονότα που επιδρούν στην ψυχολογία και συμπεριφορά των παιδιών (θάνατος, διαζύγιο, γέννηση αδερφού…)
 • ενδιαφέροντα και προτιμήσεις των παιδιών,
 • ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες των μαθητών

Τα παραπάνω δεδομένα λαμβάνονται σημαντικά υπόψη από τις εκπαιδευτικούς προκειμένου να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον ασφαλές για την ψυχική και σωματική

Συναντήσεις Γονέων

Στα πλαίσια της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας προβλέπονται σχετικές συναντήσεις, με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για πρακτικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται, για την πρόοδο των παιδιών και για πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις ενημερωτικές συναντήσεις και να επικοινωνούν τακτικά με τις εκπαιδευτικούς προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

Ωστόσο, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων αποφάσισε, σε μια προσπάθεια αποφυγής συνωστισμού, να μην πραγματοποιούνται δια ζώσης συναντήσεις γονέων. Οι συναντήσεις γονέων θα πραγματοποιούνται μόνο με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.
Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ατομικών ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας  κατόπιν συνεννόησης και με τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών, την ενθάρρυνση και καθοδήγησή τους σε παιδαγωγικά θέματα καθώς και την επίλυση τυχόν προβλημάτων των μαθητών.

Συμμετοχή Γονέων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εμπλοκή των οικογενειών στη μαθησιακή διαδικασία, προσφέροντας εθελοντική βοήθεια ή συμμετέχοντας ενεργά στις εκπαιδευτικές δράσεις. Ενδεικτικά οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν:

 • παρέχοντας στο σχολείο άχρηστο υλικό
 • συνοδεύοντας τα παιδιά σε εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • διηγούμενοι στα παιδιά ιστορίες, ήθη κι έθιμα άλλων χωρών ή περιοχών, εμπειρίες και συνήθειες παλιότερων χρόνων
 • προσφέροντας ειδικές γνώσεις που συνδέονται με το επάγγελμά τους (π.χ. βιολόγος, μελισσοκόμος, πυροσβέστης…) ή με ερασιτεχνικές ενασχολήσεις τους (μαγειρική, ζωγραφική…)
 • συμμετέχοντας σε εργαστήρια πχ. κατασκευών με άχρηστο υλικό, χριστουγεννιάτικων στολιδιών κτλ.

Ωστόσο, κατά το σχολ. έτος 2021-2022 δεν καθίσταται δυνατή η είσοδος γονέων στον χώρο του σχολείου, για λόγους αποφυγής διασποράς της πανδημίας. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης, στο βαθμό που αυτή εξυπηρετεί συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους.

Γονείς που βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων θα πρέπει ο γονέας που έχει αναλάβει την κηδεμονία ή την επιμέλεια του παιδιού να προσκομίσει στο σχολείο τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου.

Για τα δικαιώματα παιδιών – μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας/η μία από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους, ισχύει η με αριθ. Φ7/517/127893/Γ1/13.10.2010 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και οι ρυθμίσεις του άρθρου 139 του Νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/τΑ/31-7-2020) σχετικά με τα δικαιώματα των γονέων και τις προϋποθέσεις των ειδικών πράξεων επιμέλειας στις περιπτώσεις μεταβολής του τόπου διαμονής του ανήλικου τέκνου. Ειδικότερα:

α) η περιστασιακή επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα που δεν μένει μαζί του, αλλά διατηρεί τη γονική μέριμνα αυτού, δεν μπορεί να απαγορευθεί εντός του σχολικού χώρου,

β) η ενημέρωση του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου επιβάλλεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχολείου. Κατ` εξαίρεση, εάν από τον γονέα έχει αφαιρεθεί συνολικά η άσκηση της γονικής μέριμνας, υποχρέωση ενημέρωσης για το τέκνο του έχει ο άλλος γονέας.

γ) Η οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή εντολή του ενός γονέα προς το σχολείο να απαγορεύσει την είσοδο του άλλου ή την επικοινωνία με το τέκνο, εξετάζεται με προσοχή, αλλά δεν είναι υποχρεωτική

δ) Η συμμετοχή του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί σε εκδηλώσεις, όπως οι σχολικές εορτές, δεν μπορεί επίσης να απαγορευθεί, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο

ε) Η παραλαβή του τέκνου γίνεται από το πρόσωπο που ορίζει ο γονέας που ασκεί την επιμέλειά του.
Τέλος, σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 88147/ΓΔ4/30-05-2018 Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ διευκρινίζεται ότι ο γονέας που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, αλλά συνασκεί τη γονική μέριμνα αυτού δικαιούται πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας, καθώς δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο».