Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου

Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) λειτουργούν Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έργο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, την οργάνωση της επιμόρφωσης και την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

Το ΠΕΚΕΣ στελεχώνεται από Περιφερειακούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Επιμόρφωσης, ανά κλάδο και ειδικότητα. Ειδικότερα, το Νηπιαγωγείο Βλαχάτων εντάσσεται στο 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων με Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών την κ. Μαρία Βλάχου.

Σχετικές πληροφορίες για το 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ionion.pde.sch.gr/2pekes/Joomla/

Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λειτουργεί Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), το οποίο παρέχει υποστήριξη στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του (σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα) σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση-επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό.

Οι αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ είναι:
α) η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου
β) η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, οργάνωσης της μελέτης, υποστήριξης των μαθητών, συνεργασίας με το σχολείο
γ) η ανίχνευση, η διαπίστωση και η συνεκτίμηση του είδους των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας
δ) η συνεκτίμηση με τη σχολική κοινότητα ζητημάτων που αφορούν, αφενός, την κατάταξη, την εγγραφή τη φοίτηση μαθητών σε κατάλληλα σχολικά πλαίσια και, αφετέρου, την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (π.χ. παροχή τεχνικών βοηθημάτων σε μαθητές, διαφοροποίηση της διδασκαλίας κ.ο.κ.)
ε) ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ & το ΚΕΑ, προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο και Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου της Ειδικής Αγωγής 3699/2008, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται, πέρα από τα ΚΕΣΥ, και από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

Στον επικαιροποιημένο πίνακα των μονάδων του Υπουργείου Υγείας για το 2020, που εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών εντάσσεται και το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας.