ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Aγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου του ως άνω ΠΔ.Λήψη αρχείου
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορείτε να κάνετε αίτηση εγγραφής των παιδιών σας σε δημόσιο νηπιαγωγείο, αρκεί:

 • να είναι η 1η φορά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο
 • να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
 • ένα αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017 .

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους γονείς   μετα την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής να επικοινωνούν  με την Προϊσταμένη του σχολείου για ραντεβού και    να  προσέρχονται στο νηπιαγωγείο μας     τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα  αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τους γονείς μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης  κατά την επίσκεψη τους  στη σχολική  μονάδα είναι :

 • 1.Αίτηση  εγγραφής 
 • 2.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή από παιδίατρο ή Κέντρο Υγείας,
 • 3.Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
 • 4.Λογαριασμός  ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Εκκαθαριστικό Εφορίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας νηπίου
 • 5.Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β ́ 1767) αφού προηγηθεί  τηλεφωνική επικοινωνία  με την Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου στο τηλέφωνο 2394091537 .Tο ίδιο ισχύει και για την κατάθεση δικαιολογητικών  μετά την ηλεκτρονική αίτηση. Υπενθυμίζουμε και το email  του σχολείου μας

email:nipossas@sch.gr 

Πληροφορίες για τις εγγραφές δίνονται καθημερινά στο τηλ. 2394091537

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ στην πλατφόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (13:00-16:00) ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30),

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

Ακολουθούν οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για ΚηδεμόνεςΛήψη αρχείου

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο)Λήψη αρχείου

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2021-2022

1ο Πανευρωπαϊκό Βραβείο eTwinning 2021 για το Νηπιαγωγείο Όσσας και την Ομάδα eTreeHuggers

Το Νηπιαγωγείο Όσσας, με Νηπιαγωγό τη Μαρίνα Ζαχαρία κέρδισε το 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο eTwinning 2021, στην ηλικιακή κατηγορία έως 6 ετών, με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο «eTreeHuggers: 1,2, Tree… Hug the Trees with me», ανάμεσα σε 870 συμμετοχές!!!!

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Το έργο ιδρύθηκε και οργανώθηκε από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Όσσας Μαρίνα Ζαχαρία και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με άλλα 20 σχολεία (σε Ελλάδα, Τσεχία, Βουλγαρία και Σλοβακία) το σχολικό έτος 2019-2020. Κύριος στόχος του έργου ήταν να αυξηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών με την συνδρομή των ΤΠΕ. Μέσα από πρωτότυπες και βιωματικές δραστηριότητες δόθηκαν τα κίνητρα ώστε τα παιδιά να διερευνήσουν τον ρόλο που παίζουν τα δέντρα στη ζωή των ανθρώπων και να αναπτύξουν την οικολογική συνείδησή τους.

Οι μαθητές με τη χρήση των ΤΠΕ πραγματοποίησαν κοινές δράσεις, ανακάλυψαν, αντάλλαξαν απόψεις, και μέσα από συνεργατικές δράσεις έμαθαν για τα δέντρα, οργάνωσαν δενδροφύτευση και έκαναν το σχολείο τους πιο βιώσιμο και φιλικό στο περιβάλλον, ενισχύοντας έτσι το οικολογικό τους αποτύπωμα.

Το συγκεκριμένο έργο έχει επίσης βραβευθεί με Εθνικό Βραβείο στη Βουλγαρία και Σλοβακία και με Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας. Έχει επίσης διακριθεί με 1ο Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικού Ραδιοφώνου και με Smile Awards.

 

https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlights/etwinning-european-prizes-win.htm

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

 Στα πλαίσια του eTwinning έργου μας TheBeeTwinners, δουλεύουμε τα Προϊόντα της Μέλισσας. 

 

Αρχικά είχαμε να ανταποκριθούμε σε μια πρόκληση αρχιτεκτονικής. 


Τα παιδιά έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το μέλι ως συνδετικό υλικό για να κολλήσουν τα γκοφρετάκια και έτσι να κατασκευάσουν έναν ψηλό πύργο. Τα νήπια αρχικά εργάστηκαν ατομικά και στη συνέχεια συνεργατικά. Ο ένας συμπλήρωνε ένα επιπλέον γκοφρετάκι στην κατασκευή του άλλου, με το αποτέλεσμα που βλέπετε.

 

 

Στη συνέχεια έπρεπε να γνωρίσουμε τα προϊόντα που μας προσφέρουν οι μέλισσες.

Αφού συγκεντρώσαμε διάφορα προϊόντα, οργανώσαμε μια έκθεση. Μιλήσαμε για τη χρησιμότητά τους και για τα προϊόντα που ο άνθρωπος κατασκευάζει μες τους θησαυρούς των μελισσών.

Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να τοποθετήσουμε τα προϊόντα στη σωστή θέση,

 

και να διαβάσουμε τις ταμπέλες.
 
Εμπεδώσαμε τα ονόματα με τη βοήθεια του Beebot.

 

Η δεύτερη πρόκληση που είχαμε ήταν να επιλέξουμε ένα προϊόν και να το διαφημίσουμε. Eπιλέξαμε την πρόπολη και έτσι δημιουργήσαμε το δικό μας μοναδικό σιρόπι για το λαιμό, το Propoli-Mo.

 

 

Αποφασίσαμε το σενάριο, ντυθήκαμε Μελισσογιατροί,
δημιουργήσαμε τα μπουκάλια με το σιρόπι…
 Βρήκαμε τα σλόγκαν, τα ηχογραφήσαμε 

και μαγνητοσκοπήσαμε το δικό μας ΜΟΝΑΔΙΚΟ διαφημιστικό για το σιρόπι μας

Propoli-Mo για καθαρό λαιμό. Απολαύστε το!
Τέλος, κάναμε και τις δικές μας κατασκευές με τα προϊόντα της μέλισσας.

 

Το διασκεδάσαμε με την ψυχή μας…

ΜΕΡΑ – ΝΥΧΤΑ: Κατασκευή στο πι και φι

 Κατασκευή για τη Μέρα και τη Νύχτα 

στο πι και φι!!!

Πρόκειται για μια πανεύκολη και πολύ εντυπωσιακή κατασκευή, που δεν απαιτεί ιδιαίτερα υλικά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα τετράγωνο χαρτί (εγώ χρησιμοποίησα απλό Α4) και κάποιες χρωματιστές καρτέλες για σπιτάκια. 

Διπλώνουμε διαγώνια το χαρτί μας, ώστε να το χωρίσουμε σε τέσσερα τρίγωνα και κόβουμε το κάτω μέρος όπως στην εικόνα.


Στα τρία τρίγωνα ζωγραφίζουμε Μέρα, Νύχτα, Έδαφος και στο 4ο βάζουμε κόλλα. 


Σχηματίζεται έτσι ένα τρισδιάστατο διόραμα με τη Μέρα και τη Νύχτα. 

Στο γρασίδι κολλάμε το σπιτάκι μας και είμαστε έτοιμοι!!!


Τέλος, ένα ανοιχτό φύλλο εργασίας που κάνουμε κάθε χρόνο και βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν την εναλλαγή μέρας και νύχτας είναι το παρακάτω. 
Δίνουμε στα παιδιά ένα λευκό χαρτί. Τους ζητούμε να ζωγραφίσουν τη Γη. Στη συνέχεια τοποθετούν τον ήλιο από τη μια πλευρά και το φεγγάρι από την άλλη. Παράλληλα πάνω στη Γη ζωγραφίζουν ένα παιδάκι τη μέρα κι ένα τη νύχτα. Δοκιμάστε το!


Παλιότερες Δραστηριότητες για το Θέμα Μέρα – Νύχτα θα βρείτε εδώ.

Μαθηματικά με αφορμή… τη μύτη του Χιονάνθρωπου

Σήμερα κάναμε μαθηματικά με αφορμή… ένα ποίημα.

 

Διαβάσαμε, δραματοποιήσαμε και μάθαμε το ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ποίημα της Μεταξίας Φωτίου “Στου Χιονάνθρωπου τη Μύτη”.

Μελοποιημένο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ζωγραφίσαμε τον δικό μας χιονάνθρωπο χωρίς μύτη και φτιάξαμε σπουργιτάκια από πλαστελίνες. 
1. Παιχνίδι με το Ζάρι
Τα παιδιά εκ περιτροπής ρίχνουν το ζάρι, αναγνωρίζουν την ποσότητα και στοιβάζουν στον χιονάνθρωπο τόσα καρότα όσα δείχνει το ζάρι. 

 

2. Μαθηματικές πράξεις – Παιχνίδια σε ζευγάρια
Ένα παιδί κρατά το σπουργίτι που πεινάει και ένα είναι ο χιονάνθρωπος.

 

Το σπουργιτάκι τρώει καρότα από τη μύτη του χιονάνθρωπου. 
Πόσα είχε ο  καθένας; Αν από τα 5 έφαγε τα δύο πόσα έμειναν;
Πόσα του έμειναν; 

 

Τα παιδιά μετρούν, αφαιρούν και προσθέτουν.

Σας την προτείνω, γιατί πρόκειται για μια

πολύ διασκεδαστική δραστηριότητα. 
Και… καλή σας όρεξη

 

Ηρθε η Νέα η χρονιά: Παιχνιδοτράγουδο

 Η νέα χρονιά ξεκίνησε με μουσική διάθεση. Έτσι, με τα μικρά μου μελισσάκια γράψαμε στίχους με τα όνειρα για το 2021. Τι θα ήθελα να κάνω τη χρονιά που έρχεται;;

Τα παιδιά απάντησαν διάφορα… Να κάνω αγκαλιές, βουτιές, να φάω παγωτά κλπ.

Όλες οι ιδέες συνέθεσαν το τραγούδι που σας παρουσιάζουμε.

“Ήρθε  η Nέα
η
Xρονιά”

ΠΕΡΙΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2021

Στίχοι:
Μαρίνα Ζαχαρία Μουσική:
Clap
clap
song

 

Ήρθε  η νέα η χρονιά

Θα
μας πάει μια χαρά

Θα
περάσουμε καλά

Και
θα παίξουμε τρελά.

Θα
χορεύουμε μαζί

Κάθε
μέρα μια γιορτή

Με
τραγούδια στο σχολειό

Όλη
μέρα θα γελώ.

Το
2021 θα κάνω αγκαλιές

Το
2021 θα πάω για βουτιές

2021
θα φάω παγωτά

Και
2021 θα στείλουμε φιλιά.

To τραγούδι μας βασίστηκε στη μελωδία του Clap Clap Song, όπου μετά από κάθε φράση, κάνουμε τρία χτυπήματα.
 Προσπαθήσαμε να οπτικοποιήσουμε τις κινήσεις, για να το μάθουμε. Κάθε κύκλος, αντιστοιχεί σε χτύπημα.

Χτύπημα με παλαμάκια, με μαρκαδόρους…

με Boomwackers…

και τέλος, συνθέσαμε τη χορογραφία μας και ηχογραφήσαμε το τραγούδι για να σας το παρουσιάσουμε.

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 Σήμερα ασχοληθήκαμε με τους μήνες. Ως γνωστόν, ο παππούς χρόνος έχει 12 παιδιά.

Στο βιβλίο, ο κάθε μήνας παρουσιάζει τον εαυτό του.

 

Έτσι κάναμε κι εμείς…

 

Σχεδίασα σελιδοδείκτες με τον κάθε μήνα και τα χαρακτηριστικά του. 

 

 

 

 

Τα παιδιά τους ζωγράφισαν και τους παρουσίασαν στα υπόλοιπα “αδέρφια”.

 

Οι μήνες μπήκαν στη σειρά, με τη βοήθεια του ημερολογίου μας.

 

Τους μίλησα για τον κύκλο του χρόνου και ρώτησαν
 “Μα κυρία πώς μπορούν να μπουν σε κύκλο;”
Ας το δοκιμάσουμε λοιπόν…

ΕΤΟΙΜΟ!!!

 

“Μοιάζουν με ήλιο… με Ρόδα του Λουνα Παρκ… με βελάκια… Τι να δείχνουν άραγε;;”

Φτιάξαμε λοιπόν το σπιτάκι του χρόνου, για να βλέπουμε ποιος μήνας επισκέφτεται τον παππού Χρόνο  κάθε φορά.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Τα παιδιά γυρίζουν τον τροχό. Ανάλογα με το ποιος θα βρεθεί στην πόρτα, πρέπει να προσπαθήσουν να μαντέψουν ποιος μήνας είναι και τι δώρα φέρνει.

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

 

Τους μήνες σε pdf μπορείτε να τους δείτε εδώ.

την ιδέα την είδαμε εδώ : http://maestrarenata.altervista.org/