3ο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου

Αρχεία για Φεβρουάριος, 2021


Εγγραφές στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22

 

                ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε

με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία

Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της

Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου του ως άνω

ΠΔ.

Η υποβολή των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων εγγραφών της περ. α της παρ. 4 μπορεί να γίνεται και

με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη 4Α του άρθρου 6 του ΠΔ79/2017 (Α 109).

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος

2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής,

σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και

Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Από το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου

1566/1985 (Α 167), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4704/2020 (Α 133) η φοίτηση των

νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της

χώρας.

Τα όρια του Νηπιαγωγείου μας είναι:

Από  Βασιλέως Γεωργίου(αριστερά κατά τη φορά εισόδου προς την πόλη) – Γ.Κατσάνη(αριστερά κατά την κάθοδο ως το κέντρο Υγείας) – Αλεξίδη (αριστερά κατά την κάθοδο προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό) –Χορτερό και Αχλαδοχώρι (σε περίπτωση αναστολής).

 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία

«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα δια λειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, Θα ισχύουν τα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/ & https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.

  Παρακαλούνται, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα εγγραφούν στο νηπιαγωγείο μας να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το νηπιαγωγείο  πριν το επισκεφθούν.

Για την διευκόλυνσή σας δείτε Οδηγίες χρήσης στον παρακάτω υπερσύνδεσμο :

   Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 12.00 έως 13.00).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ: 2323023246

mail: mail@3nip-sidir.ser.sch.gr

Διεύθυνση: 27ης Ιουνίου 64Β

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Ευαγγελία Βίσκα.

 

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο θεματικό πάρκο της αγίας Παρασκευής.

Στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821 επισκεφθήκαμε την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου το θεματικό πάρκο που βρίσκεται στην αυλή-ελαιώνα της Αγίας Παρασκευής  το οποίο δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι  από τον πατέρα Παύλο.
Ο υπεύθυνος- εφημέριος του ναού πατήρ Παύλος μας υποδέχθηκε, μας ξενάγησε στο χώρο του, μας περιποιήθηκε με τα κεράσματα του …………….
Στο θεματικό πάρκο  παρατηρήσαμε  τις μεγάλες παραστατικές εικόνες  με ήρωες,  προσωπικότητες που πρωτοστάτησαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, δασκάλους  του γένους, γεγονότα από τη επανάσταση, κ.άλ.) . Τα νήπια  διατύπωσαν ερωτήσεις, άντλησαν πληροφορίες, προβληματίστηκαν.

 

 

 

 

 

 

Ένα αναμνηστικό (το βιβλίο με τους ήρωες ) από τα παιδάκια του νηπιαγωγείου για τον πατήρ Παύλο.

 

 

Συγχαρητήρια στον πατέρα Παύλο για την πρωτοβουλία που ανέλαβε !

Ευχαριστούμε πολύ για τη θερμή φιλοξενία.

Η πορτοκαλιά και το πορτοκάλι!

Συνεχίζουμε  τις δραστηριότητες με το πορτοκάλι που είναι χαρακτηριστικό φρούτο του χειμώνα.

Διαβάζουμε το παραμύθι του Μάνου Κοντολέων από το διαδίκτυο : Η πορτοκαλιά και η ηλιαχτίδα!

Τα παιδιά φέρνουν  ένα πορτοκάλι στο σχολείο .Το περιγράφουμε ,το μυρίζουμε και παίζουμε με αυτό……

Μετά το παιχνίδι ετοιμάσαμε την πορτοκαλοσαλάτα και την απολαύσαμε. Αναφερόμαστε και τονίζουμε  τη διατροφική αξία του πορτοκαλιού και των φρούτων γενικότερα.

Μάθαμε το  σχετικό αίνιγμα ………….

Επίσης διαβάσαμε το παραμύθι του Εrik Carl : » μια κάμπια πολύ πεινασμένη » από το διαδίκτυο και το δραματοποιήσαμε….

Η πεινασμένη κάμπια αφού εφαγε  διάφορες τροφές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ,μεγάλωσε ,έφτιαξε το κουκούλι της και αργότερα μεταμορφώθηκε στην όμορφη πεταλούδα…………

 

στο κουκούλι…….

 

 

 

 

 

 

Ακολούθησαν  δραστηριότητες μαθηματικών με τα φρούτα.

 

 

Επίσης ασχοληθήκαμε με τη φωνούλα Π,π . 

Τα νήπια παρακολούθησαν την Πολυλογού παντόφλα από την εκπαιδευτική τηλεόραση :ένα γράμμα μια ιστορία, στη συνέχεια έγινε καταγραφή λέξεων που αρχίζουν από Π,π και δόθηκε  ανάλογο φύλλο εργασίας.

 

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

   Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 15/2/21 και την Τρίτη 16/2/21 με απόφαση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του δημάρχου του δήμου Σιντικής αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων λόγω ολικού παγετού που επικρατεί στην περιοχή μας.

 

 Τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά  με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

 

Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου

 

Τη φετινή μέρα ασφαλούς διαδικτύου   προσεγγίσαμε τις έννοιες  του  διαδίκτυο και της χρήσης του μέσα από το παραμύθι της Λητώ Τσακίρη Παπαθανασίου » Ο Ιντερνετούλης στην παρέα μας»

Συζητήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη χρήση του διαδικτύου στο σχολείο ή στο σπίτι και το καταγράψαμε.

 

Ετοιμάσαμε το δισέλιδο φυλλάδιο με τους στίχους του τραγουδιού :ο Ιντερνετούλης και ο καθένας ζωγράφισε  ένα  θετικό ή αρνητικό του διαδικτύου.

Τα περισσότερα νήπια ζωγράφισαν στα θετικά την τηλεκπαίδευση και τη δυνατότητα  αγοράς διαδικτυακά.

Και στα αρνητικά την απομόνωση , έλλειψη  φίλων……..

 

 

Επίσης ακούσαμε και τραγουδήσαμε το τραγούδι:  ο   Ιντερνετούλης

 

Μέσα στο παραμύθι συναντήσαμε τη φράση ότι το διαδίκτυο μας μαγεύει …..Με αφορμή λοιπόν αυτό ετοιμάσαμε μία ομαδική εργασία όπου το διαδίκτυο έχει τη μορφή μάγου που με το μαγικό του ραβδί έχει προσκολλήσει τους περισσότερους σε μια οθόνη(κινητού τάμπλετ, βιντεοπαιχνιδιού κ.λ.π.)

 

Χειμώνας 2.

Συνεχίζουμε τις δραστηριότητες για το Χειμώνα.

Καλωσορίζουμε τον τελευταίο μήνα του Χειμώνα τον Φεβρουάριο. Διαβάζουμε το σχετικό μύθο με το Φεβρουάριο που πίνει κρυφά το κρασί των αδερφών του…… Αναφερόμαστε στις ονομασίες του και σε δύο παροιμίες που επέλεξαν τα παιδιά.

Εικονογραφούμε το μύθο και  δημιουργούμε ένα μικρό βιβλιαράκι για την περιπέτεια του Φλεβάρη με τα αδέρφια του.

 

Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια με τα ζώα καθώς ετοιμάζονται να πέσουν σε χειμερία νάρκη, Συγκέντρωση τροφής στη φωλιά κ.λ.π.

Οι χελώνες σε δράση…….κατευθύνονται στις φωλιές τους.

Κοιμούνται στις φωλιές τους…………..

Τα ζωάκια ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή για να φτάσουν στις φωλιές τους.

Μαζεύουν τους καρπούς  για το χειμώνα. Ποιος θα μαζέψει τους περισσότερους;;;

Καταμέτρηση και ομαδοποίηση των καρπών…..

Τα νήπια κατασκευάζουν  χαριτωμένους σκαντζόχοιρους με διαφορετικούς τρόπους και μαθαίνουν το αίνιγμα του.

Οι Αλκυονίδες μέρες δεν μας ξέχασαν φέτος…… Ο ανοιξιάτικος καιρός που επικράτησε μας έδωσε την αφόρμηση να μιλήσουμε για το μύθο της Αλκυόνης και του Κήυκα και  την ευκαιρία στα  παιδιά να εκφραστούν   δημιουργικά μέσα από τα έργα τους.

Αρχικά ζωγράφισαν το μύθο αφού προηγουμένως τον παρακολουθήσαμε και τον σχολιάσαμε….

 

 

 

 

 

 

 

Το κάδρο -πιάτο χρωματίστηκε από τα παιδιά και στη συνέχεια έγινε η  αλκυόνα και η φωλιά της.

Η αλκυόνα σε μια διαφορετική κατασκευή……………

Τα πορτοκάλια τα οποία έχουν  στο δεκατιανό τους κάποια νήπιά μας οδηγούν στην ενασχόληση μας με το κυρίως φρούτο του Χειμώνα : το πορτοκάλι. Αποφασίζουμε λοιπόν να φτιάξουμε το δέντρο που είχαμε στο σχολείο μας, πορτοκαλιά και να ασχοληθούμε με τα φρούτα του Χειμώνα…..

Οι δραστηριότητες συνεχίζονται………….

 

 

Η γιορτή των γραμμάτων!

Οι τρεις Ιεράρχες οι προστάτες της παιδείας, των μαθητών και εκπαιδευτικών γιορτάστηκαν από την εκπαιδευτική κοινότητα την Παρασκευή  29 Ιανουαρίου με διάφορες δράσεις. Τα παιδιά γνώρισαν του τρεις Αγίους: ονόματα, τη ζωή τους, το έργο τους με απλά λόγια .Σχολιάστηκαν κάποια από  τα σοφά λόγια  τους και κατασκεύασαν μία καρτούλα.

Γνωριμία με τον αριθμό τρία ( 3 ).

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για οι τρεις ιεραρχες αρτοκλασια

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

 

 


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων