Κανονισμός Λειτουργίας

Το σχολείο, ως μικρογραφία της κοινωνίας, συντίθεται από επιμέρους ομάδες (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς), με επιμέρους στόχους η καθεμία αλλά με κοινό σκοπό την προαγωγή της μόρφωσης, της διαπαιδαγώγησης και της κοινωνικοποίησης.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού αυτού και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γόνιμη αλληλεπίδραση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και η εξομάλυνση τυχόν συγκρούσεων, η οποία εξασφαλίζεται με την τήρηση κοινά αποδεκτών κανόνων. Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελούν συλλογική έκφραση της σχολικής κοινότητας, συγκροτούν τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας».
Με άλλα λόγια ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και των κανόνων που ρυθμίζουν τη συνύπαρξη των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική επίτευξη του εκπαιδευτικού έργου. Ο Κανονισμός αυτός δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν και με αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός είναι επίσημο έγγραφο της σχολικής μονάδας, το οποίο συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή/Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, εκπροσώπων των γονέων και κηδεμόνων καθώς κι εκπροσώπου του οικείου Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4692/2020 – ΦΕΚ 111/τΑ/12-6-2020 με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις».

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2020-2021