Εννοιολογικοί χάρτες

γενικά θέματα στο Δημοτικό

Ο χάρτης εννοιών (concept map) είναι ένα σχηματικό διάγραμμα που προσδιορίζει σχέσεις μεταξύ των βασικών εννοιών μιας περιοχής μελέτης με τη μορφή προτάσεων. Είναι μια τεχνική διδασκαλίας και μια στρατηγική μάθησης που σκοπεύει να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν έννοιες με ουσιαστικό τρόπο (Βασιλοπούλου, 2001:σελ.27). Η διαδικασία κατασκευής χάρτη εννοιών, ή αλλιώς ενός εννοιολογικού χάρτη, ονομάζεται εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) και βασικό στοιχείο της αποτελεί η θεωρία του Ausubel για τη «μάθηση με νόημα», η οποία αναφέρεται στην προσαρμογή των νέων εννοιών στις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές των μαθητών και στοχεύει στην ενίσχυση της εποικοδομητικής και ουσιαστικής μάθησης.

Πηγές:

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη – Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ – Τεύχος 6Β, Ειδικό μέρος κλάδων ΠΕ19/20.

Αφήστε μια απάντηση