Ύλη, Οδηγίες & Προγράμματα Σπουδών

ΥΑ Φ9/114203/Δ4/14-09-2021 Ύλη και Οδηγίες μαθημάτων Α’ Τάξης Προτύπων ΕΠΑΛ.

ΥΑ Φ6/85271/Δ4/ΦΕΚ 3147/τ.Β/ 19-07-2021 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά της Γ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ. Σημείωση: Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τα μαθήματα του Τομέα.


ΥΑ Φ3/44963/ΓΔ4/19-04-2021 Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. Αφορά το μάθημα «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α και το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων της Β Τάξης του Τομέα ειδικά κατά την διάρκεια των μέτρων κατά της πανδημίας.

ΥΑ Φ6/1619/ΓΔ4/08-01-2021 Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ / ΕΝΕΕΓΥΛ 2021

Εγκύκλιος Φ6/124758/Δ4/23-09-2020 /ΦΕΚ 4094Β Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2020-2021.

Εγκύκλιος Φ3/119855/Δ4/11-09-2020 Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού (Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας) της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2020-21

Εγκύκλιος Φ3/111294/Δ4/27-08-2020 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται η ύλη των δύο πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.


ΥΑ Φ6/44727/Δ4/09-04-2020 Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2020

Εγκύκλιος Φ6/151922/Δ4/30-09-2019 Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης τετραετών Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.  του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για το σχ. έτος 2019-2020 (Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με πέρισυ στα μαθήματα του Τομέα)

Εγκύκλιος Φ3/132523/Δ4/27-8-2019 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα της Γ’ τάξης Ημερήσιου και τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ τάξης τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται η ύλη των δύο πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.

Εγκύκλιος Φ3/132529/Δ4/27-08-2019 Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού (Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας) της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2019-20


Εγκύκλιος Φ3/179448/Δ4/24-10-2018 Ενημέρωση και Οδηγίες σχετικά με (α) την εφαρμογή των ΩΠΣ  της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας και (β) τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα των υποψηφίων μαθητών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας σχολικού έτους 2018 – 2019

ΦΕΚ 4320B / 28-09-2018 Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.  του ν. 4386/2016 σχ. έτους 2018-2019 (χωρίς αλλαγές στα δύο μαθήματα του Τομέα)

Εγκύκλιος Φ3/131980/Δ4/03-08-2018 Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού (Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας) της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2018-19

ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Α΄ και Β΄ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2019-2020 για την Γ΄ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Διευκρινίζεται ότι η Γ΄ Τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2018-2019 ενώ η Δ΄Τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.

ΥΑ Φ2/92271/Δ4 – ΦΕΚ 2187 τ. Β/12-06-2018 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)


Εγκύκλιος Φ3/182720/Δ4/26-10-2017 Οδηγίες για την Εφαρμογή των ΩΠΣ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του Ν.4473/2017 (Α΄ 78) (Συμπλήρωση – Επικαιροποίηση της Φ3/171007/Δ4/11-10-2017)

ΥΑ Φ6/163251/Δ4/29-09-2017 Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (σελ. 52) και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (σελ. 128) σχ. έτους 2017-2018

ΥΑ Φ3/159780/Δ4/25-9-2017 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018. (Σημ. πρόκειται για την ύλη των μη Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων)

Εγκύκλιος Φ3/152814/Δ4/14-09-2017 Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού (Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας) της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2017-18

ΦΕΚ 2072/15-06-2017 Τροποποίηση της (ακριβώς από κάτω) υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/ 21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83). Αφορά τις ειδικότητες Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

ΦΕΚ 1426/Β/26-04-2017  ΥΑ Φ2/65921/Δ4/ 21-04-2017 (Β’ 1426) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83).


ΥΑ Φ4/56637/Δ4/31-03-2017 Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017.

Εγκύκλιος Φ6/53223/Δ4/28-03-2017  Ύλη Δενδροκομίας – Διευκρινίσεις.

ΥΑ Φ3/197453/Δ4/18-11-2016 Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

ΥΑ Φ3/175183/Δ4/20 -10-2016 Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ της Γ΄τάξης Ημερήσιου και της Γ΄και Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2016-172016.09.07/YA_144437_Τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Τομέα και Ειδικότητα και 2016.09.30 Εγκύκλιος 161723 Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζομένων στη Γ Ημερησίου και Δ Εσπερινού ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος Φ3/159811/Δ4/28-09-2016 Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία και Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της Α τάξης ΕΠΑΛ για το 2016-17

Εγκύκλιος Φ8/105357/Δ4/28-06-2016  Προϋποθέσεις λειτουργίας Α και Β τάξης ΕΠΑΛ για το 2016-17: Οδηγίες για το ποια μαθήματα επιλογής θα διδαχθούν στην Α΄ Τάξη (ανάλογα με τους τομείς που υπάρχουν, τον αριθμό των μαθητών κλπ). Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων: Περιεχόμενο και αριθμός τμημάτων και εκπαιδευτικών (μπορούν να είναι και δύο εκπαιδευτικοί αν τα άτομα μιας ομάδας είναι άνω των 18) κ.ά.

ΦΕΚ 1567/Β/02-06-2016 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

ΦΕΚ 1481/25-05-2016  με συμπληρωματική απόφαση για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Εσπερινών ΕΠΑΛ (και ημερήσιων άλλων τομέων)

Εγκύκλιος Φ3/182890/Δ4 13-11-2015 Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 (Τομέας: σελ. 78)

Εγκύκλιος Φ3 / 177559 /Δ4/05-11-2015 Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΥΑ 154614/Δ4/01-10-2015 Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη των Πανελαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄Ημερησίων ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2015-16

FEK_2029-26-09-2015 Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων ΕΠΑΛ.

Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουργία της ειδικότητας «Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» και «Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» και ο Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

Δείτε επίσης τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα:

Εγκύκλιος Φ8/88704/Δ4/4-6-2015 Τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα των ΕΠΑΛ για το 2015/16:

Εγκύκλιος 174014/Γ2/27/10/2014 Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015. Περιλαμβάνει το ανεπίσημο

ΦΕΚ 2772/Β/16-10-2014 ΑΠΣ ανά Ομάδα Προσανατολισμού, τομέα, ειδικότητα της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

ΦΕΚ 1336/Β/26-5-2014 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ

Αφήστε μια απάντηση