Ερ. Εργασία στην Τεχνολογία

Οδηγίες Διδασκαλίας

Εγκύκλιος 128354/Δ3/24-09-2020 Ύλη και Οδηγίες για τη Διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία Προσανατολισμού της Α΄ Τάξης και Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥΛ   για το 2020-21

Εγκύκλιος Φ3/119855/Δ4/11-09-2020 Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού (Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας) της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2020-21


Εγκύκλιος Φ3/132529/Δ4/27-08-2019Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού (Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας) της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2019-20


Εγκύκλιος Φ3/131980/Δ4/03-08-2018 Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού (Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας) της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2018-19


Εγκύκλιος Φ8/105357/Δ4/28-06-2016  Προϋποθέσεις λειτουργίας Α και Β τάξης ΕΠΑΛ για το 2016-17. Χωρισμός τμημάτων Περιεχόμενο και αριθμός τμημάτων και εκπαιδευτικών κ.ά.

Προτεινόμενες Δραστηριότητες από το ΙΕΠ

Για το μάθημα ΕΕΤ υπάρχουν έτοιμες προτεινόμενες δραστηριότητες, θεματικά σχετιζόμενες με τους Τομείς των ΕΠΑΛ. Οι δραστηριότητες αυτές  έχουν αναλυτικές οδηγίες ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν από τον καθηγητή που αναλαμβάνει το μάθημα ανεξαρτήτως ειδικότητας. Δείτε τις Προτάσεις Ερευνητικής Εργασίας στην Τεχνολογία στον Ιστοχώρο του ΙΕΠ

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία – περισσότερες πληροφορίες

Η δομή της Ερευνητικής Εργασίας θα ακολουθήσει το πρότυπο της Τεχνολογίας Α ΓΕΛ / Γ Γυμνασίου, οι έρευνες όμως θα είναι μικρότερης έκτασης και διάρκειας. Συνεπώς για την φάση 1 (βλ. παρακάτω) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάκληση των γνώσεων από την Τεχνολογία της προηγούμενης χρονιάς και την «ομογενοποίηση» μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά σχολεία και καθηγητές το θεωρητικό / υποστηρικτικό υλικό της Τεχνολογίας Γυμνασίου.

Παραθέτω στη συνέχεια απόσπασμα κειμένου του κ. Κονταξή, τ. σχολικού συμβούλου και μέλους της επιτροπής που σχεδίασε το μάθημα. Αναλυτικά όλο το κείμενο μπορείτε να το βρείτε εδώ, ενώ μια παρουσίαση του μαθήματος εδώ

  1. Φάση – Εισαγωγή στο μάθημα – Διερεύνηση ετοιμότητας μαθητών μέσα από σύντομη επανάληψη των διαδικασιών έρευνας στην Τεχνολογία στο Γυμνάσιο. Αρχικός προβληματισμός για διερεύνηση ειδικότητας – επαγγέλματος  (Ενδεικτικά 2 εβδομάδες)
  2. Φάση – Επιλογή έργου. Ξεκινάμε από τα κατ’ αρχήν επαγγελματικά ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή – Ο κάθε μαθητής δηλώνει τις πιθανές επιλογές του για τομέα στη Β τάξη ή και ειδικότητα στη Γ τάξη. Με βάση αυτές τις επιλογές τους οι μαθητές κάθε τμήματος χωρίζονται σε ομάδες ανά τομέα και επιλέγουν ένα από τα προτεινόμενα θέματα (έως 9 ομάδες, αντίστοιχες με τους τομείς της Β τάξης, αλλά προτείνεται ο καθηγητής να καθοδηγήσει τους μαθητές να επιλέξουν μέχρι 4  διαφορετικές δραστηριότητες – έργα κάθε φορά. Άρα κατά τη διάρκεια του έτους κάθε μαθητής θα μπορεί να συμμετάσχει σε 3- 4 έργα από τα 12-16 έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα σε κάθε τάξη  (Ενδεικτικά 1-2 εβδομάδες).
    Δυνατότητες συνδυασμένων έργων: Αν κάποιοι μαθητές ενδιαφέρονται για έναν τομέα αλλά είναι λίγοι, τότε προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε έργο ενός άλλου τομέα με ειδικό αντικείμενο πχ Ενδιαφερόμενοι για τον τομέα οικονομίας – διοίκησης  μπορούν να δημιουργήσουν  εικονική επιχείρηση για το αντικείμενο που διερευνά μια ομάδα ηλεκτρολόγων, ενδιαφερόμενοι για τους ηλεκτρολόγους μπορούν να διερευνήσουν βασικές οδηγίες ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που  υπάρχουν σε ένα εργαστήριο του τομέα Υγείας Πρόνοιας, ενδιαφερόμενοι για ειδικότητες διοίκησης τουρισμού μπορούν να συμμετάσχουν στην περιβαλλοντική προσέγγιση τουριστικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους για δομικούς ή μηχανολόγους, ενδιαφερόμενοι για πληροφορική ή εφαρμοσμένες τέχνες μπορούν να υποστηρίξουν ψηφιακά ή καλλιτεχνικά την προβολή ή τις κατασκευές όλων των τομέων κλπ.
  3. Φάση – Διαμόρφωση εκπόνηση δραστηριοτήτων / έργων (5-7 εβδομάδες το κάθε έργο). Οι μαθητές προετοιμάζονται στο σπίτι τους ατομικά ή κατά ομάδες και στο σχολείο συνθέτουν – κατασκευάζουν ακολουθώντας την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, όπως προβλεπόταν στην Ερευνητική Εργασία. Με την συνολική παράδοση της εργασίας, ο κάθε μαθητής παραδίδει επίσης ατομική γραπτή εργασία η οποία περιγράφει τις εργασίες τις οποίες έκανε και τις αρμοδιότητες τις οποίες είχε στο πλαίσιο της ομάδας, με σχετικό αποδεικτικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια κλπ). Το κάθε έργο καταλήγει σε  ένα συγκεκριμένο τέχνημα.

Αφήστε μια απάντηση