ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

29 Μαΐου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (20ο ΚΑΙ 21ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 20ο ΜΕΡΟΣ: «Το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον ως κριτήριον της Ορθοδοξίας» (Δ΄ΜΕΡΟΣ) Είναι δέ γνωστή εις τους Εκκλησιαστικούς κύκλους η εκκλησιαστική δράσις των πρωτεργατών της ημερολογιακής καινοτομίας οίοι είναι ο Μελέτιος Μεταξάκης , και ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, αρχηγοί κρίμασιν οίς οίδε Κύριος, ο μεν της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων, ο δέ της Εκκλησίας της […]

23 Μαΐου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (19ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” «Το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον ως κριτήριον της Ορθοδοξίας» (Γ΄ΜΕΡΟΣ) «Απέναντι της αυθαιρεσίας τούτων ωρθώθημεν ημείς οι τρείς Ιεράρχαι, ήτοι ο Δημητριάδος Γερμανός, ο γράφων πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, και ο Ζακύνθου Χρυσόστομος οίτινες εμφορούμενοι βαθέως Εκκλησιαστικού πνεύματος, και αισθανόμενοι τον αδιάρρηκτον σύνδεσμον της Ορθοδοξίας μετά της Ελληνικής Εκκλησίας, ανεπετάσαμεν ευθαρσώς και μεγαλοφρόνως, ουχί […]

20 Μαΐου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (17ο ΚΑΙ 18ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 17ο ΜΕΡΟΣ: Στο προηγούμενο άρθρο μας, είχαμε αναφέρει ότι δια να έχει ο αναγνώστης μια ολικήν γνώσιν των ζητημάτων που αναλύονται, θα δημοσιεύσουμε τις πραγματείες υπο τον τίτλον «Το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον ως κριτήριον της Ορθοδοξίας» και πρός τους «Διανοουμένους Ορθοδόξους Έλληνας». Επίσης θα δημοσιεύσουμε και τις απαντήσεις -απολογίες των κατηγορούμενων Αρχιερέων. […]

16 Μαΐου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (15ο ΚΑΙ 16ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 15ο ΜΕΡΟΣ: Εν ελλάδι η ένστασις κατά της εορτολογικής καινοτομίας εξεδηλώθη διττώς, μετά αποτειχίσεως και άνευ αποτειχίσεως. Δηλαδή μετά διακοπής της κοινωνίας προς τους καινοτομήσαντας και άνευ διακοπής κοινωνίας. Την δεύτερη μορφή ενστάσεως ηκολούθησαν αρκετοί Ιεράρχες, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει. Ο Δημητριάδος Γερμανός εν Συνεδρία της Συνόδου είπε και τα εξής […]

13 Μαΐου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (13ο ΚΑΙ 14ο ΜΕΡΟΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ)

Αναδημοσιεύω το 13ο και 14ο – συνοπτικά – μέρος, λόγω πού είναι πολύ μεγάλο. Όποιος θέλει να διαβάσει όλο το άρθρο, να πατήσει στο link http://entoytwnika.blogspot.com/2011/05/14.html Ν.Σ. ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 13ο ΜΕΡΟΣ: Ο Κασσανδρείας Ειρηναίος ανέφερε τα εξής «Κατά ποιόν νόμον ή κανόνα ο αρχηγός μιάς επι μέρους Εκκλησίας απεφάσισεν την ακύρωσιν αποφάσεως όλων […]

11 Μαΐου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (11ο ΚΑΙ 12ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 11ο ΜΕΡΟΣ: Επίσης ως αντορθόδοξον και ΠΡΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ εχαρακτήρισαν τούτο και απάσαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι (1902) ότε Συνοδικώς συνεσκέφθησαν περί αυτού εξ΄ αφορμής σχετικής ερωτήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αλλά και η ειδική Επιτροπή εκ Νομικών κορυφών και θεολόγων Καθηγητών του Πανεπιστημίου, η διορισθείσα τω 1923 υπο της Κυβερνήσεως […]

9 Μαΐου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (9ο ΚΑΙ 10ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 9ο ΜΕΡΟΣ: Σήμερον, και ο πλέον αδαής μελετητής των ιστορικών γεγονότων της εποχής εκείνης, μετά βεβαιότητος αποφαίνεται ότι, κατα την περίοδον αυτήν υπήρξεν ωργανωμένη εκστρατεία πασών των σκοτεινών δυνάμεων, προς καθολικήν διάβρωσιν της Ορθοδοξίας. Η ορθόδοξος Ρωσσία το έτος 1917 παρεδόθη εις τας χείρας των κομμουνιστών. Το μέχρι τότε ορθόδοξον Πατριαρχείον […]

5 Μαΐου, 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ “ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ” ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Α, Β ΚΑΙ Γ ΜΕΡΟΣ)

Παραθέτω ένα κατατοπιστικό άρθρο στή σειρά “ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ” Ν.Σ. ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” Α ΜΕΡΟΣ: «Ἐστί κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία΄ ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς΄ οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται΄καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις΄ καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, […]

4 Μαΐου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (7ο ΚΑΙ 8ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 7ο ΜΕΡΟΣ: Ώς είδομεν, ο Μελέτιος Μεταξάκης δεν επρόλαβεν να εκτελέση τα σχέδιά του, διότι συνεχιζομένου εισέτι του παρανόμου συνεδρίου του, ο λαός της Κων/πόλεως εισορμήσας εις το Πατριαρχείον την 1ην Ιουλίου 1923, τον έσυρε βιαίως δια να τον εξώση του Πατριαρχείου και τον υποχρέωσε εις παραίτησιν, αλλά και διότι έπειτα […]

2 Μαΐου, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (5ο ΚΑΙ 6ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ” 5ο ΜΕΡΟΣ: Η εισήγησις του μασόνου Μιχαλακοπούλου έργον εγένετο. Εκ του περιεχομένου της ανωτέρω (βλ. 4ο μέρος) ασεβούς εισηγητικής επιστολής του αθέου υπουργού, προετείνετο να τεθή επικεφαλής του ευρυτέρου μεταρρυθμιστικού προγράμματος ο απο Κυτίου Μελέτιος Μεταξάκης. Νομοκανονικώς το πράγμα ήτο αδιανόητον· έπρεπε ασυστόλως να παραβιασθούν πολλαί δεκάδες Ιερὠν Κανόνων, εξ ών […]

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση