ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

Ιούλιος 19, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (29ο ΚΑΙ 30ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ» 29ο ΜΕΡΟΣ: O τότε Πρωθυπουργός Σοφοκλής Βενιζέλος, έδωκεν από του Βήματος τής Βουλής την αρμόζουσαν λύσιν, διέταξε τόν σκληρόν και άπάνθρωπον διωγμόν, όστις έπραγματοποιήθη δι’ εκδόσεως εντολών συλλήψεως και σωματικού περιορισμού των αρχιερέων εις μεμακρυσμένας και δυσπρόσιτους Ιεράς Μονάς, δι’ άποσχηματισμού και άποκάρσεως σεβαστών λειτουργών του Υψίστου, δια φυλακίσεως και ξυλοδαρμών, […]

Ιούλιος 6, 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (28ο ΜΕΡΟΣ)

ΑΠΟ «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ» Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου τελούσα ύπό τήν έπιρροήν του Αρχιεπίσκοπου Σπυρίδωνος προέβη εις τήν έξης άνακοίνωσιν έν σχέσει προς τους φοιτητάς τούς ακολουθούντας τό πάτριον έορτολόγιον. «Φέρεται εις γνώσιν τών φοιτητών τής Σχολής ότι κατ’ άπόφασιν ομόφωνον τής Σχολής, ληφθείσαν κατά τήν Συνεδρίασιν τής 10ης ‘Οκτωβρίου 1950, δέν θά γίνωνται […]

© 2022 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση