ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

Απρίλιος 29, 2021

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΣ

Από Ακτίνες

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΣ

  1. Θεολογική σύγχυση προκάλεσε ἡ συνοδική ἀπόφαση

Συνηθίσαμε πιά στίς καινοτομίες, στίς αἱρέσεις, στά σχίσματα, στίς ἔριδες. Τίποτε σταθερό καί καθολικά ἀποδεκτό. Τό Εὐαγγέλιο καί ἡ Πατερική Παράδοση ἐτέθησαν σέ ἀργία. Ὁ καθένας τά ἑρμηνεύει ὅπως θέλει καί ὅπως τόν εὐνοοῦν ἤ τοῦ ἐπιβάλλουν οἱ ἀνάγκες τῶν καιρῶν, τά συμφέροντα καί οἱ φιλοδοξίες του. Ἡ συμφωνία τῶν Πατέρων, ἡ διαχρονική καί σταθερή πράξη τῆς Ἐκκλησίας ἀνατρέπονται. Τό ἄσπρο γίνεται μαῦρο, τό φῶς σκοτάδι, ἡ αἵρεση γίνεται ἐκκλησία, ὅπως καί τό σχίσμα, ὁ σοδομισμός νόμιμη καί μή ἐφάμαρτη διαφορετικότητα, τό Σάββατο γίνεται Κυριακή, τό ψεῦδος ἀλήθεια.

Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί σέ κάποιες ἀπό τίς ἑλληνόφωνες τοπικές ἐκκλησίες τά ἔχουν χάσει μέ τό θεολογικό κομφούζιο, τήν θεολογική σύγχυση, πού ἔχει προκαλέσει ἡ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου νά ἑορτασθεῖ ἐφέτος τό Πάσχα, ἡ Ἀνάσταση, πρίν ἀπό τά μεσάνυκτα, νά ἀκουσθεῖ τό «Χριστός Ἀνέστη» τρεῖς ὧρες ἐνωρίτερα, γύρω στίς ἐννέα (21 μ.μ.), νά συντομευθεῖ ἡ ἀκολουθία, καί νά γίνει δεύτερη Θεία Λειτουργία μέσα στήν ἴδια ἡμέρα, νά διακοπεῖ ἐνωρίτερα ἡ νηστεία τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ρυθμίσεις πού ἀντίκεινται στήν εὐαγγελική διδασκαλία, στίς ἀποφάσεις οἰκουμενικῶν συνόδων καί στήν διαχρονικά σταθερή Παράδοση καί πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Δικαιολογημένες ἀπόλυτα οἱ ἀντιδράσεις κάποιων, ἐλαχίστων ἐπισκόπων, πολλῶν εὐλαβῶν ἱερέων καί πλήθους πιστῶν, στούς ὤμους τῶν ὁποίων πέφτει νά σηκώσουν τό βάρος τῆς τήρησης τῶν παραδεδομένων, νά σηκώσουν τό βάρος τῆς ἡμέρας, ὅπως ἐπαινεῖ ἡ Ἐκκλησία ὅσους κληρικούς ἀγωνίσθηκαν ἐναντίον τῶν καινοτομιῶν καί τῶν παρεκκλίσεων.

Ἀντί ὅμως οἱ ἀντιδράσεις νά ὁδηγήσουν σέ δεύτερες, ὀρθότερες, σκέψεις καί σέ διόρθωση τῶν ὁλοφάνερα λανθασμένων ἀποφάσεων, ξεσηκώθηκαν θεολογικοί «φωστῆρες», γιά νά ὑποστηρίξουν τήν καινοτομία καί νά ἐνισχύσουν τίς διενέξεις πρός μεγάλη χαρά τοῦ Διαβόλου πού ὑποκινεῖ πάντοτε ἀπό φθόνο τήν ἐναντίωση πρός τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Κείμενα ὑποστηρικτικά καί ἀναιρετικά τῆς καινοτομίας ἔχουν κατακλύσει τό Διαδίκτυο καί ἔχουν φέρει σέ ἀπόγνωση κληρικούς καί λαϊκούς, ὡς πρός τό νά κρίνουν ποῦ βρίσκεται ἡ ἀλήθεια, ποιοί ἔχουν δίκαιο, οἱ καινοτόμοι ἤ οἱ παραδοσιακοί. Καί ἐνῶ φάνηκε πώς οἱ συνειδήσεις τῶν πιστῶν ἠρεμοῦν καί εὐαρεστοῦνται μέ ὅσα ἔγραψαν, διεμήνυσαν καί ἀποφάσισαν νά πράξουν ἐλάχιστοι ἐπίσκοποι, ὅπως ὁ πρώην Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, ὁ Αἰτωλοακαρνανίας Κοσμᾶς, ὁ Κυθήρων Σεραφείμ, ἀκόμη καί ὁ Φιλίππων Στέφανος, αἰφνιδίως ἄνοιξαν κερκόπορτες στήν κανονική ἀλήθεια ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, προφανῶς μέ ἀπόφαση τοῦ Ποιμενάρχη Ἰωήλ, ὑποστηρίζοντας τήν βλάσφημη καί ἀθεολόγητη καινοτομία. Δέν θά ἐπιχειρήσουμε τώρα ἀναίρεση τῶν ἡμαρτημένων τῶν δύο ἐπισκόπων, τά ἐπιχειρήματα τῶν ὁποίων ἐκλόνισαν κάποιους ἀσταθεῖς μέ καλαμώδη χαρακτήρα καί εὔκολη στίς ἐπιρροές φύση. Θά σημειώσουμε βασικούς μόνον θεολογικούς λόγους, γιά τούς ὁποίους δέν πρέπει νά γίνει ἀλλαγή τοῦ χρόνου ἑορτασμοῦ τῆς Ἀνάστασης.

  1. Ἡ τήρηση τῆς Παράδοσης εἶναι δόγμα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Τό πρῶτο βάθρο, ἡ πρώτη βάση τό πρῶτο θεμέλιο πάνω στό ὁποῖο μέ σιγουριά καί βεβαιότητα στέκεται ὁ πιστός μετά τό Εὐαγγέλιο, εἶναι ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσοι ἀγνοοῦν τήν Παράδοση προτεσταντίζουν. Οἱ Προτεστάντες ἀπορρίπτουν τήν Παράδοση, δέχονται μόνον τήν Ἁγία Γραφή, τήν ὁποία ἑρμηνεύει ὁ καθένας κατά τό δοκοῦν, γι᾽ αὐτό καί διαλύθηκαν σέ χίλια κομμάτια. Εἶναι σαφέστατη καί ὑποχρεωτική ἡ σύσταση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου νά τηροῦν οἱ Χριστιανοί τίς Παραδόσεις· «Στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διά λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν»[1]. Ὁ ἴδιος μάλιστα αὐστηρότερα ἀναθεματίζει ὅσους παραβαίνουν αὐτά πού παρέλαβαν, ἀκόμη καί ἄν τήν καινοτομία τήν παρουσιάσουν καί τήν διδάξουν ἄγγελοι ἀπό τόν οὐρανό, πολύ περισσότερο ἄν τήν ἀποφασίσουν ἄνθρωποι, ὅπως ἡ Διαρκής Σύνοδος τοῦ Ἱερωνύμου, ἤ οἱ μητροπολίτες τοῦ Πειραιᾶ καί τῆς Ἔδεσσας· «Ἀλλά καί ἐάν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν ἀνάθεμα ἔστω. Ὡς προειρήκαμεν καί ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὅ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω»[2].

Ἄσχετα πρός τόν ἀκριβῆ χρόνο τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, πού καί αὐτός δέν εὐνοεῖ τούς Σαββατιανούς καί Ἰουδαΐζοντες καινοτόμους τοῦ Ἱερωνύμου, ὅπως θά δοῦμε, τό κήρυγμα τῆς Ἀνάστασης, ἀκούσθηκε τό πρωί τῆς Κυριακῆς· τό ἄκουσαν πρῶτες οἱ μυροφόρες γυναῖκες ἀπό τούς Ἀγγέλους, τό μετέφεραν εἰς τούς Ἀποστόλους καί δι᾽ αὐτῶν εἰς ὅλον τόν κόσμο: «Τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου μαθήτριαι, καί τήν προγονικήν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον. Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστός ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος» [3].

Θά μνημονεύσουμε ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀναστάσιμων ὕμνων ἕνα ἀκόμη τροπάριο ἀπό τά ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια πού μᾶς διδάσκει ὅτι τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς ἄκουσαν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες ἀπό τόν Ἄγγελο τό «Χριστός Ἀνέστη». «Λίαν πρωΐ μυροφόροι ἔδραμον πρός τό μνῆμά σου θρηνολογοῦσαι· ἀλλ᾽ ἐπέστη πρός αὐτάς ὁ Ἄγγελος καί εἶπε· Θρήνου ὁ καιρός, πέπαυται, μή κλαίετε. Τήν Ἀνάστασιν δέ Ἀποστόλοις εἴπατε».

Ἔκτοτε μέχρι τήν ἀποφράδα ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια, τό «Χριστός Ἀνέστη» ἀκούγεται πάντοτε τό μεσονύκτιο τοῦ Σαββάτου πρός τήν Κυριακή, πάλιν καί πολλάκις μετά τό μεσονύκτιο, καί οὐδέποτε πρίν ἀπό τό μεσονύκτιο. Θά ἀκουσθεῖ γιά πρώτη φορά ἐφέτος πρίν ἀπό τό μεσονύκτιο, σέ ἀντίθεση μέ ὅλα τά ἀρχαῖα καί σύγχρονα Τυπικά, τό Σαββαϊτικό, τό Στουδιτικό, τό Ἁγιορειτικό, τό Πατριαρχικό τῆς Κωνσταντινούπολης. Δέν ἔχουν πλέον κανένα φραγμό οἱ καινοτόμοι.

Καί ὅταν ἀντιμετώπισε τήν αἵρεση τῆς Εἰκονομαχίας ἡ Ἐκκλησία, βρέθηκε σέ παρόμοια σύγχυση μέ τήν σημερινή. Διαιρέθηκαν οἱ ἐπίσκοποι καί οἱ θεολόγοι σέ ὑποστηρικτές τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καί σέ ἐχθρούς καί εἰκονομάχους. Καί ἀπό τίς δύο πλευρές διατυπώνονταν καί ἀνταλλάσσονταν θεολογικά ἐπιχειρήματα, πού δημιουργοῦσαν σύγχυση στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδος πού ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα (787) καί καταδίκασε τούς Εἰκονομάχους, δέν ἀπέφυγε νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν διδασκαλία τους καί νά ἀναιρέσει τά ἐπιχειρήματά τους. Τό δυνατώτερο ὅμως ἐπιχείρημα τῆς Συνόδου πού τό προέταξε τῶν θεολογικῶν συζητήσεων ἦταν τό ὀρθόδοξο ἐπιχείρημα νά τηρηθεῖ ἡ Παράδοση. Ἡ τιμή πρός τίς Ἅγιες Εἰκόνες ἦταν αἰωνόβια παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, καί αὐτή τήν παράδοση δέν μποροῦσε νά τήν ἀλλάξει ἡ Ἐκκλησία ἤ νά τήν ἀλλοιώσει. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἔλαβε χώρα καί κηρύχθηκε μετά τό μεσονύκτιο τοῦ Σαββάτου, γι᾽ αὐτό ἄλλωστε καί ἡ ἑπόμενη μέρα ὀνομάσθηκε Κυριακή, ὡς σημαίνουσα τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ἡ μία λοιπόν τῶν Σαββάτων, ἡ πρώτη μετά τό Σάββατο ἡμέρα, ἡ Κυριακή εἶναι συνώνυμη τῆς Ἀνάστασης· Κυριακή σημαίνει Ἀνάσταση. Πῶς λοιπόν ἐμεῖς θά τήν ἀναμίξουμε μέ τό ἑβραϊκό Σάββατο ἤ μέ τήν Παρασκευή τῶν Μουσουλμάνων;

Ἕνας ἀπό τούς λόγους πού ἀνάγκασαν τήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο νά ὁρίσει τήν Κυριακή ὡς ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, καί μάλιστα κατά τρόπο πού νά μή συμπέσει ποτέ μέ τό ἑβραϊκό Πάσχα, ἦταν τό γεγονός ὅτι κάποιοι Ἰουδαΐζοντες Χριστιανοί γιόρταζαν τήν Ἀνάσταση, ὅταν γιόρταζαν καί οἱ Ἑβραῖοι τό δικό τους Πάσχα, τήν 14η τοῦ μηνός Νισάν, πού συνέπιπτε σέ ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος· ἦσαν οἱ γνωστοί Τεσσαρεσκαιδεκατίτες.

Ὅπως λοιπόν ἡ Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδος προέταξε πάνω καί πρίν ἀπό τίς θεολογικές συζητήσεις τό δογματικό Ὀρθόδοξο ἐπιχείρημα τῆς Παράδοσης, ἔτσι καί οἱ ἁπλοϊκοί Ὀρθόδοξοι πιστοί, ἀλλά καί ὅσοι κληρικοί δέν ἔχουν ὑψηλή θεολογική μόρφωση ἀκολουθοῦν ἀναλογικά τόν δρόμο τῶν Ἁγίων Πατέρων, τηρώντας τήν σταθερή Παράδοση νά ἑορτάζεται ἡ Ἀνάσταση μετά τά μεσάνυκτα, ὥστε νά μή γίνουν συμμέτοχοι τῆς βλάσφημης, ἀντιευαγγελκῆς καί ἀντιπατερικῆς καινοτομίας τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἀνάστασης πρίν ἀπό τά μεσάνυχτα καί ἀναμείξουν ἔτσι Σάββατο καί Κυριακή, πρός μεγάλη χαρά τῶν Οἰκουμενιστῶν πού ἐργάζονται συστηματικά γι᾽ αὐτήν τήν ἀνάμειξη. Λέγει ἡ Σύνοδος στίς ἀποφάσεις της: «Τῇ παραδόσει τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐξηκολουθήσαμεν καί οὔτε ὕφεσιν οὔτε πλεονασμόν ἐποιησάμεθα, ἀλλ᾽ ἀποστολικῶς διδαχθέντες, κρατοῦμεν τάς παραδόσεις ἅς παρελάβομεν πάντα ἀποδεχόμενοι καί ἀσπαζόμενοι, ὅσαπερ ἡ ἁγία καθολική Ἐκκλησία ἀρχῆθεν τῶν χρόνων ἀγράφως καί ἐγγράφως παρέλαβεν… Ἡ γάρ ἀληθινή τῆς Ἐκκλησίας καί εὐθυτάτη κρίσις καινουργεῖσθαι ἐν αὐτῇ συγχωρεῖ οὐδέν, οὔτε ἀφαίρεσιν ποιεῖσθαι»[4]

  1. Ὁ λειτουργικός χρόνος δέν καταργεῖ τόν φυσικό χρόνο. Συνυπάρχουν.

Δημιουργός τοῦ χρόνου καί τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Θεός, «ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος». Ἡ ἀρχή τοῦ χρόνου συμπίπτει μέ τήν ἀρχή τοῦ κόσμου, τοῦ ὁποίου ὁ χρόνος μετρᾶ τήν κίνηση. Ἡ ἱστορία τῆς πορείας τοῦ κόσμου παρακολουθεῖται ἀπό τόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι κύριος τοῦ κόσμου καί τοῦ χρόνου καί, ὅταν χρειασθεῖ, ἐπεμβαίνει στήν πορεία τῆς ἀθρώπινης ἱστορίας. Δέν ἀδιαφορεῖ γιά τά ἱστορικά γεγονότα καί πρόσωπα ὁ Θεός, γι᾽ αὐτό καί ἡ ἱστορία τῆς σωτηρίας καί στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη, ἀλλά καί στήν συνέχεια τους στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι γεμάτη ἀπό ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ μέσῳ ἱστορικῶν γεγονότων καί ἱστορικῶν προσώπων, ἡ μεγαλύτερη καί σπουδαιότερη τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, σαρκωθέντος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντος. Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός εἶναι τό σημαντικώτερο πρόσωπο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, «τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον» κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό. Ὅσα ἐπί τῆς γῆς ἐτέλεσε ἄλλαξαν τήν ἀνθρώπινη ἱστορία καί τήν ἐχώρισαν εἰς τά δύο, εἰς τήν πρό Χριστοῦ καί τήν μετά Χριστόν ἐποχή. Ἔχουν καταγραφῆ ὡς ἱστορικά γεγονότα, ἡ Γέννηση, ἡ Βάπτιση, ἡ διδασκαλία, τά θαύματα, ἡ Σταύρωση, ἡ Ἀνάσταση καί πλεῖστα ἄλλα, τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει κάθε χρόνο στόν ἐτήσιο ἑορτολογικό της κύκλο, φροντίζουσα χρονικά νά ὁρίζει τίς ἑορτές τους, ὅπως καί τίς ἑορτές στίς μνῆμες Ἁγίων, κατά τίς χρονικές ἡμερομηνίες πού ἐτελέσθησαν.

Ὅλες οἱ ἡμέρες τοῦ χρόνου εἶναι κατάφορτες ἀπό μνῆμες ἁγίων καί ἀπό ἱστορικές ἀναφορές στήν ἡμέρα τῆς κοίμησης ἤ τοῦ μαρτυρίου τους. Ἐξαγιάζεται ἔτσι καί ὁ χρόνος, καί ἀποκτᾶ νόημα ἡ πορεία τῆς ἱστορίας. Δίνει λοιπόν μεγάλη βαρύτητα στόν φυσικό χρόνο ἡ Ἐκκλησία· οὔτε τόν μειώνει, οὔτε τόν καταργεῖ. Γι᾽ αὐτό καί τιμᾶ ἰδιαίτερα τήν Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως, κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός ἐνίκησε τόν θάνατο καί συνέτριψε τίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ, πού εἶχαν συνασπισθῆ ἐναντίον Του.

Ἡ προσπάθεια κάποιων νά μεταφέρουν μέρος τῆς Κυριακῆς τό Σάββατο, ὥστε νά δικαιολογήσουν τήν συνοδική καινοτομία νά ἑορτασθεῖ ἡ Ἀνάσταση τό Σάββατο καί ὄχι τήν Κυριακή, δέν εὐοδοῦται, διότι ὁ λειτουργικός χρόνος δέν καταργεῖ τόν φυσικό χρόνο. Τό ἐπιχείρημα δηλαδή ὅτι λειτουργικά ἡ ἡμέρα ἀρχίζει ἀπό τόν ἑσπερινό τῆς προηγούμενης εἶναι ἐν μέρει ἀληθινό καί δέν ἰσχύει γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἐν μέρει καί ἐλάχιστα ἰσχυρό, διότι οἱ λειτουργικές ἐκδηλώσεις μετά τόν ἑσπερινό εἶναι ἐλάχιστες, ἐνῶ οἱ τῆς κύριας ἡμέρας εἶναι πολλαπλάσιες, μεταξύ δέ αὐτῶν ἡ τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πού ἀποτελεῖ τό κέντρο, τήν καρδιά τῆς νυχθήμερης λατρείας. Μετά τόν ἑσπερινό ἔχουμε μόνον τό ἀπόδειπνο, ἐνῶ μετά τήν ἀκολουθία τοῦ μεσονυκτικοῦ, πού χωρίζει τήν παραμονή ἀπό τήν κύρια ἡμέρα ἔχουμε τίς ἀκολουθίες τῶν ὡρῶν, τῆς α´, τῆς γ´ καί τῆς στ´ ὥρας, τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, τήν κορυφαία καί κεντρική ἀκολουθία τῆς Θείας Λειτουργίας, καί τήν θ´ ὥρα πρό τοῦ ἑσπερινοῦ, μέ τήν ὁποία κλείνει ὁ νυχθήμερος λειτουργικός κύκλος. Τελέσαμε λοιπόν ποτέ τήν Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων, τῶν Θεοφανείων, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τίς παραμονές αὐτῶν τῶν ἑορτῶν, ὥστε τώρα νά δικαιολογοῦμε τήν τέλεση τῆς ἀναστάσιμης Θ. Λειτουργίας τήν παραμονή τοῦ Πάσχα, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ἡμέρα ἀρχίζει ἀπό τόν ἑσπερινό τῆς προηγουμένης; Ἀρχίζει μέ τόν ἑσπερινό, ἀλλά ὁλοκληρώνεται κατά τό μεγαλύτερο μέρος κατά τόν φυσικό ἀστρονομικό χρόνο, ἀπό τό μεσονύκτιο μέχρι τόν ἑσπερινό τῆς ἑπόμενης ἡμέρας, ἰδιαίτερα μέ τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Ἀλλά καί αὐτή ἡ ἀρχή τῆς ἡμέρας ἀπό τόν ἑσπερινό τῆς προηγουμένης δέν ἰσχύει γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως π.χ. γιά τόν θεσμό τῆς νηστείας. Μποροῦμε π.χ. νά διακόψουμε τήν νηστεία τῆς Τετάρτης ἤ τῆς Παρασκευῆς μετά τόν ἑσπερινό αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ἄν ἀπό τόν ἑσπερινό ἀρχίζουν ἡ Πέμπτη καί τό Σάββατο; Ἤ πρέπει νά ἀρχίσουμε νά νηστεύουμε ἀπό τόν ἑσπερινό τῆς Τρίτης καί τῆς Πέμπτης, ἄν μετά τόν ἑσπερινό ἀρχίζουν ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή;

  1. Ὁ ἀκριβής χρόνος τῆς Ἀνάστασης τίθεται μετά τό μεσονύκτιο τοῦ Σαββάτου πρός τήν Κυριακή.

Ὡς πρός τόν ἀκριβῆ χρόνο πού ἔγινε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά ποῦμε ὅτι εἶναι θέμα λελυμένο στήν λειτουργική καί κανονική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δέχεται ὅτι, μολονότι δέν εἶναι γνωστή ἡ ἀκριβής χρονική στιγμή καί ὥρα τῆς Ἀνάστασης, ἐν τούτοις ἀπό τόν συνδυασμό ὅσων λέγουν καί περιγράφουν οἱ τέσσαρες εὐαγγελισταί προκύπτει ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε περί τό μεσονύκτιο τοῦ Σαββάτου πρός τήν Κυριακή ἤ λίγο μετά τό μεσονύκτιο, δηλαδή μεταφέροντας τόν χρόνο στό σημερινό ὡράριο μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ Ἀνάσταση ἔγινε μεταξύ τῆς 11ης βραδυνῆς (23ης) τοῦ Σαββάτου καί τῆς 2ας πρωϊνῆς τῆς Κυριακῆς, μεταξύ δηλαδή 11 καί 2.

Ὁ χρονικός αὐτός προσδιορισμός τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως περί τό μεσονύκτιο εἶναι συνοδικά καί κανονικά κατοχυρωμένος, τόν ἀκολουθεῖ δέ καί ἡ λειτουργική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὁρίζει ὅτι ἡ παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως ἄρχεται «περί ὥραν πέμπτην τῆς νυκτός, δηλαδή περί τήν 11ην πρό τοῦ μεσονυκτίου», ρυθμίζεται δέ ἔτσι ἡ ψαλμωδία τοῦ κανόνος καί ἡ ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν λοιπῶν, ὥστε τό «Χριστός Ἀνέστη» νά ἀκουσθεῖ ἀκριβῶς τήν 12ην τοῦ μεσονυκτίου, ἡ δέ λοιπή ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας ἐκτυλίσσονται στίς 2-3 μεταμεσονύκτιες ὧρες.

Ἀναλυτικῶς μέ τό θέμα τοῦ χρόνου τῆς Ἀναστάσεως ἀσχολήθηκε ὁ Ἅγιος Διονύσιος Ἀλεξανδρείας (3ος αἰών), ὑποχρεωθείς νά ἀπαντήσει σέ ἐρώτηση ἐπισκόπου γιά τό πότε, ποιά ὥρα ἀκριβῶς, πρέπει νά σταματᾶ ἡ πρό τοῦ Πάσχα νηστεία. Τοῦ ἔγραφε ὁ ἐπίσκοπος ὅτι σέ κάποιες περιοχές βιάζονται καί διακόπτουν τήν νηστεία τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, «ἀφ᾽ ἑσπέρας», ἐνῶ ἀλλοῦ τήν διακόπτουν τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, τά χαράματα, περιμένοντας νά λαλήσει ὁ πετεινός, «περιμένουσι τόν ἀλέκτορα». Δέν πρέπει ὅμως νά ὁρίσουμε τόν ἀκριβῆ χρόνο, ὥστε ὅλοι νά διακόπτουν τήν ἴδια ὥρα τήν νηστεία; Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ἀπαντᾶ ὅτι τό νά ὁρισθεῖ ὁ ἀκριβής χρόνος τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ἀκριβής ὥρα, εἶναι δύσκολο καί λανθασμένο, «δύσκολον καί σφαλερόν», διότι οἱ εὐαγγελισταί δέν μᾶς παραδίδουν μέ ἀκρίβεια τήν ὥρα τῆς ᾽Αναστάσεως· «μηδέν ἀπηκριβωμένον ἐν αὐτοῖς περί τῆς ὥρας, καθ᾽ ἥν ἀνέστη, φαίνεται». Μᾶς ὁμιλοῦν γιά διάφορες ἐπισκέψεις στόν τάφο σέ διαφορετικούς χρόνους, ἀλλά σέ ὅλες αὐτές τίς ἐπισκέψεις τῶν Μυροφόρων καί τῶν Ἀποστόλων λέγεται ὅτι ὁ Κύριος εἶχε ἤδη ἀναστηθῆ· «Διαφόρως μέν οἱ εὐαγγελισταί τούς ἐπί τό μνημεῖον ἐλθόντας ἀνέγραψαν κατά καιρούς ἐνηλλαγμένους καί πάντες ἀνεστηκότα τόν Κύριον ἔφασαν εὑρηκέναι». Πάντως κανένας εὐαγγελιστής δέν μᾶς εἶπε πότε ἀκριβῶς ἀναστήθηκε ὁ Χριστός· «Καί πότε μέν ἀνέστη, σαφῶς οὐδείς ἀπεφήνατο». Αὐτό στό ὁποῖο συμφωνοῦν ὅλοι οἱ εὐαγγελισταί εἶναι ὅτι ἀπό τό βράδυ ἀργά τοῦ Σαββάτου μέχρι τήν ἀνατολή τοῦ ἡλίου τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς οἱ ἐπισκεφθέντες τόν τάφο τόν βρῆκαν κενό, ἄδειο, διότι ἤδη εἶχε ἀναστηθῆ ὁ Χριστός. Συμπερασματικά, ὁ Ἅγιος Διονύσιος λέγει ὅτι δέν πρέπει νά ἀκριβολογοῦμε «ποίαν ὥραν ἤ καί ποῖον ἡμιώριον ἤ ὥρας τέταρτον» ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, ὥστε νά ἀρχίσουμε τήν χαρά καί τήν πανήγυρη τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτούς πού βιάζονται καί διακόπτουν τήν νηστεία πρό τοῦ μεσονυκτίου τούς μεμφόμεθα ὡς ἀμελεῖς καί ἀκρατεῖς, ἐνῶ ὅσους καθυστεροῦν καί περιμένουν τήν «τετάρτην φυλακήν τῆς νυκτός»[5], δηλαδή τό τέταρτο τρίωρο τῆς νύκτας, τό διάστημα ἀπό 3-6 τό πρωΐ, τούς ἐπαινοῦμε «ὡς γενναίους καί φιλοπόνους». Τούς ἐνδιαμέσους, αὐτούς δηλαδή πού κατέλυσαν μεταξύ τοῦ μεσονυκτίου καί τῆς αὐγῆς, κατά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, οὔτε τούς μεμφόμεθα οὔτε τούς ἐπαινοῦμε, ἁπλῶς δέν τούς ἐνοχλοῦμε[6]. Μέ τούς ἐνδιαμέσους βέβαια αὐτούς δέν ἐννοεῖ ὁ Ἅγιος Διονύσιος τούς σημερινούς Χριστιανούς οἱ ὁποῖοι, μόλις ἀκούσουν τό «Χριστός Ἀνέστη» στίς 12 τό μεσονύκτιο, χωρίς νά ἔχει τελειώσει ἡ Θ. Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, φεύγουν ἀπό τόν Ναό καί τό ρίχνουν στό φαγοπότι. Ἐννοεῖ τό τελείωμα τῆς Θ. Λειτουργίας σύντομα μετά τά μεσάνυκτα. Γιά ὅσους ἀκολουθοῦν τήν κακίστη συνήθεια νά φεύγουν μετά τό «Χριστός Ἀνέστη» πρό τοῦ τέλους τῆς Θ. Λειτουργίας εἶναι πολύ αὐστηρός ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ὁ ὁποῖος σέ ὑποσημείωση στόν πθ´ κανόνα τῆς Στ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου γράφει: «Βλέπεις ὅτι λέγουσι πρῶτον νά γίνεται ἡ λειτουργία καί ὕστερα νά πασχάζωμεν; Ὅθεν ἀξιοκατάκριτοι εἶναι καί πολλά κοιλιόδουλοι καί λαίμαργοι ἐκεῖνοι ὁποῦ βαστῶντες εἰς τούς κόλπους των αὐγά ἤ τυρί, εὐθύς ὁποῦ ἀκούσουν τό Χριστός ἀνέστη, τά χάπτουσιν εἰς τό στόμα, καί ἄς διορθώσουν τό ἄτοπον αὐτό ἀπό τώρα καί ὕστερα· ἀλλά καί οἱ γονεῖς δέν πρέπει νά ἀφίνουσι τά τέκνα των νά κάμνουν παρόμοιον ἄτακτον πρᾶγμα»[7].

Τήν σπουδαία αὐτή ἀνάλυση τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀλεξανδρείας, πού ἀποτελεῖ καί τόν πρῶτο ἀπό τούς τέσσερις κανόνες, στούς ὁποίους ἔχει διαιρεθῆ ἡ Κανονική του Ἐπιστολή πρός τόν ἐπίσκοπο Βασιλείδη, υἱοθέτησε καί ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδος, ἡ γνωστή ἐν Τρούλλω (690), ἡ ὁποία ὁρίζει μέ τόν ΠΘ´ (89ο) κανόνα της ὅτι πρέπει ἡ παύση τῆς νηστείας νά γίνεται μετά τό μεσονύκτιο τοῦ Σαββάτου πρός τήν Κυριακή, διότι, κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στόν ἐν λόγῳ κανόνα, ἀπό τήν εὐαγγελική διήγηση «συνάγεται ὅτι κατά τό μεσονύκτιον ἀνέστη ὁ Κύριος παρελθούσης τῆς στ´ ὥρας καί ἀρχομένης τῆς ζ´»[8]. Ὁ Θεόδωρος Βαλσαμών ἑρμηνεύοντας ἐπίσης τόν κανόνα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου παραπέμπει καί στόν πθ´ τῆς ἐν Τρούλλῳ συνόδου, λέγοντας ὅτι ἐπειδή, ἐκτός ἀπό τόν κανόνα, ἡ ὥρα τῆς Ἀναστάσεως ἀποσαφηνίσθηκε παλαιότερα κατά τό δυνατόν καί βάσει ἁγιογραφικῶν χωρίων (μολονότι τόν ἀληθῆ χρόνο γνωρίζει μόνον ὁ ἀναστάς Θεός) ὀφείλουμε νά ποῦμε ὅτι μέχρι τά μεσάνυκτα, μέχρι δηλαδή τήν ἕκτη ὥρα τῆς νύκτας, πρέπει νά νηστεύουμε· ἀπό τήν ἕβδομη ὅμως ὥρα, τήν πρώτη δηλαδή μεταμεσονύκτια, πού ἀρχίζει ἡ Κυριακή κατά τήν ὁποία ἀναστήθηκε ὁ Χριστός (εἶναι δέ εὔλογο ἡ Ἀνάσταση νά ἔγινε ἤ κατά τήν ἑβδόμη ἤ κατά τήν ὀγδόη ὥρα) δέν πρέπει νά νηστεύουμε, γιά νά μή φανοῦμε ἀντίθετοι πρός τούς κανόνες πού ἀπαγορεύουν τήν νηστεία κατά τίς Κυριακές[9].

Καί τό Συναξάρι τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, προφανῶς γραμμένο ἀπό τόν Νικηφόρο Κάλλιστο Ξανθόπουλο, πού ἔγραψε ὅλα τά Συναξάρια τοῦ Πεντηκοσταρίου, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ Ἀνάσταση ἔγινε περί τό μεσονύκτιο, λίγο πρίν ἤ λίγο μετά ἀπό αὐτό: «Ἡ δέ τοῦ Κυρίου ἀνάστασις γέγονεν οὕτω· τῶν στρατιωτῶν φυλασσόντων τόν τάφον περί μέσον νυκτός σεισμός γίνεται· κατελθών γάρ Ἄγγελος τόν λίθον τῆς τοῦ μνημείου θύρας ἀφίστησιν».

Ἐπίλογος. Αἰσχύνη τῶν ἐπισκόπων καί κληρικῶν ὁ φόβος τοῦ θανάτου

Εἶναι παράδοξο καί δυσεξήγητο γιά τούς πιστούς, τήν ὥρα πού ἡ Ἐκκλησία ψάλλει τήν νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου μέ τό «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας», νά βλέπει τήν πλειονότητα τῶν ἐπισκόπων νά φοβοῦνται τόν θάνατο ἀπό τήν μετάδοση τοῦ Κορωνοϊοῦ καί νά ἀποφεύγουν νά ἑορτάσουν τήν Ἀνάσταση κατά τήν κεκανονισμένη ὥρα, σύμφωνα μέ τήν δισχιλιετῆ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἁρμόζει πράγματι ἐδῶ νά παραθέσουμε ὅσα λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος στό ὁμώνυμο ἔργο του: «Αἰσχύνη ποιμένι θάνατον δεδιέναι· ὅπου γε τοῦτο ὑπακοή ὁρίζεται, ἀδειλία θανάτου»[10]. Καί κατά τήν μετάφραση τῆς Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου στήν δική τους ἔκδοση τοῦ ἔργου: «Εἶναι ἐντροπή γιά τόν ποιμένα νά φοβᾶται τόν θάνατο, ἀφοῦ ἡ ὑπακοή χαρακτηρίζεται ἀκριβῶς ὡς ἀφοβία τοῦ θανάτου». Περισσότερο ξεδιάντροπη καί τώρα ἀποκαλυπτική εἶναι ἡ πολιτική ἡγεσία καί οἱ ἐπιλεγμένοι ἐκπρόσωποι τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, οἱ ὁποῖοι ἀφήνουν τούς ἀνοήτους νά πιστεύσουν ὅτι ὁ ἰός προσβάλλει τό μεσονύκτιο πού γίνεται ἡ Ἀνάσταση καί ὄχι τρεῖς ὧρες ἐνωρίτερα, ἐνῶ εἶναι κτυπημένοι οἱ ἴδιοι ἀπό τόν ἰό τῆς ἀπιστίας καί στρατευμένοι στόν παγκόσμιο σχεδιασμό ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Τήν δεύτερη ἡμέρα τοῦ Πάσχα, τά ἀνοίγουν ὅλα, καί μόνο οἱ ἀνοικτές ἐκκλησίες καί τό «Χριστός Ἀνέστη» τούς ἐνοχλοῦν.

[1]. Β´ Θεσ. 2, 15.

[2]. Γαλ. 1, 8-9.

[3]. Ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο δ´ ἤχου.

[4] . Mansi 13, 409-412.

[5]. Γιά τό «τετάρτη φυλακή τῆς νυκτός» βλ. Ματθ. 14, 25 καί τά σχετικά ὑπομνήματα.

[6]. Βλ. τό κείμενο τῆς Ἐπιστολῆς εἰς Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός, τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας, ὑπό Αγαπιου Ἱερομονάχου καί Νικοδημου Μοναχοῦ, Ἐκδοτικός Οἶκος «᾽Αστήρ», Ἀθῆναι 1990, σελ. 544-545 καί εἰς PG 10, 1272 ἑἑ.

[7]. Πηδάλιον, ἔνθ᾽ ἀνωτ., σελ. 297, ὑποσημ. 2.

[8]. Αὐτόθι.

[9]. Βλ. Γ. Ραλλη-Μ. Ποτλη, Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν Κανόνων, Ἀθῆναι 1854, τόμ. Δ´, σελ. 6-7: «…τό γάρ ἀληθές μόνος οἶδεν ὁ ἀναστάς Θεός… εἰκός δέ ἐστιν ἤ κατά τήν ἑβδόμην ἤ κατά τήν ὀγδόην ὥραν γενέσθαι τήν Ἀνάστασιν». Ἡ ζ´ καί ἡ η´ ὥρα τῆς νύκτας ἀντιστοιχοῦν στίς ὧρες μία καί δύο (1 καί 2) μετά τά μεσάνυχτα.

[10]. Λόγος εἰς τόν Ποιμένα ξζ´, σελ. 394.

Πηγή: http://aktines.blogspot.com/2021/04/blog-post_783.html#more

Απρίλιος 28, 2021

Η Ιεραρχία τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος ανατρέπει τα λόγια τοῦ Κυρίου «Απόδοτε τα τοῦ Καίσαρος τῶ Καίσαρι και τα τοῦ Θεοῦ τῶ Θεῶ» και απορρίπτει στην πράξη την Τριήμερον Ανάσταση κατά τας Γραφάς

Παραθέτομεν απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα διαφόρων ομιλιῶν/απαντήσεων επισκόπων και κληρικῶν σχετικά με την υποταγή τῶν ιεραρχῶν στην πολιτεία και επίσης για την ενδεδειγμένη στάση απέναντι στην φετινή αλλαγή τῆς ημέρας τοῦ εορτασμοῦ τοῦ Πάσχα.
Στην επιλογή τῶν αποσπασμάτων αποφύγαμε την επανάληψη.

Εύχομαι ορθόδοξη Ανάσταση.

Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος

 

  1. Από ομιλία τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, απάντηση σε ερώτηση ενός πιστοῦ

«Ερ.: Μπορείτε να μας πείτε γιατί η Εκκλησία μας δεν βγαίνει μπροστά να μας εκπροσωπήσει και αφήνει το Κράτος να μπερδεύεται; Άλλο η πολιτική και άλλο η Εκκλησία μας.

Απ.: Τα έχουμε πει αυτά τον καιρό αυτό επανειλημμένως και τα έχουμε γράψει. Δυστυχώς η Εκκλησιαστική Διοίκηση, η Εκκλησιαστική Ιεραρχία, έχει παραδοθεί στον καίσαρα. Χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν την διδασκαλία του Ευαγγελίου και την στάση των Αγίων Πατέρων. Τώρα οι λόγοι για τους οποίους το κάνει αυτό η Ιεραρχία νομίζω πως είναι αυτονόητοι και ολοφάνεροι.

Ένας λόγος είναι η δειλία, ότι φοβούνται να αντιπαραταχθούν προς τους ισχυρούς της ημέρας, διότι οι ισχυροί της ημέρας ενδεχομένως μπορούν να προξενήσουν δεινά και να προκαλέσουν δυσκολίες σ’ αυτούς οι οποίοι αντιδρούν. Αλλά ο επίσκοπος πρέπει να δώσει και την ψυχή του υπέρ των προβάτων. «Και την ψυχή αυτού δούναι», να θυσιαστεί για τα πρόβατα και με τίποτα δεν δικαιολογείται η δειλία κάποιων επισκόπων.

Πολλοί από τους επισκόπους βέβαια είναι μέσα στο κατεστημένο. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα παγκόσμια κατεστημένο, μια παγκόσμια ελίτ, αλίτ όπως λένε μερικοί ελίτ. Ελίτ αλίτ, η οποία φιλοδοξεί να κυβερνήσει τον κόσμο αντίχριστα. Είναι σχεδόν κοινός τόπος, των γερόντων αυτός, ότι έχουμε μια καινούργια κατάσταση στην ανθρωπότητα, ότι ετοιμάζεται μια παγκόσμια κυβέρνηση την οποία προωθεί ένα κατεστημένο πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχόντων. Πολλοί λοιπόν, ή αρκετοί από τους ιεράρχες μας είναι ενταγμένοι σε αυτή την ελίτ αλίτ.

Όπως επίσης ένας άλλος λόγος είναι ότι πολλοί θέλουν να έχουν οικονομικά ωφελήματα από την στάση τους αυτή, διότι υποτασσόμενοι στον καίσαρα και στους δυνατούς απομυζούν, αποκομίσουν επιχορηγήσεις, δάνεια. Ας το πω τώρα αυτό το οποίο ενόχλησε και δικαιολογημένα. Δεν είδατε ότι για να κατευνάσει η κυβέρνηση τις αντιδράσεις, τους έδωσαν τώρα τους Ναούς των κοιμητηρίων; Οι Ναοί των κοιμητηρίων οι οποίοι ανήκαν στους Δήμους, και όλα τα έσοδα πήγαιναν στους Δήμους, από τις κηδείες και τα λοιπά, τώρα η Κυβέρνηση περιέργως έδωσε τους Ναούς στους επισκόπους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλα τα άλλα ωφελήματα τα όποια.

Λοιπόν νομίζω είναι αυτονόητα και  εύλογα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι μας, αλλά καλά κάνει και μας υποβάλλει την ερώτηση αυτή ο αγαπητός αδελφός εδώ, να τα ακούσουμε και γι’ αυτούς οι οποίοι ανύποπτη, ανύποπτη θεωρούν ότι οι επίσκοποί μας είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Ελάχιστοι, ελάχιστοι, ελάχιστοι είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Η πλειονότητα είναι εις τόπον και τύπον άλλων δυνάμεων.»

(«π.Θεόδωρος Ζήσης, Άγιος Νεκτάριος: Η διδασκαλική πορεία και οι παιδαγωγικές αρχές του» https://www.youtube.com/watch?v=NanPINpO14w από το 1:57:45)

 

  1. Από κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου 24-4-2021

Παρ’ όλο που οι άρχοντες του κόσμου τούτου δυσκολεύουν με τα μέτρα που έχουν επιβάλλει τον λαό μας στο να αισθανθεί έτι και έτι εκτυπώτερον την Ανάσταση του Κυρίου μας ως να μην θέλουν να ζήσει ο λαός μας εκτυπώτερον – δηνατά δηλαδή – την Ανάσταση, γιατί ένας που ζεί την Ανάσταση μπορεί να κάμει και Επανάσταση. Και το φοβούνται αυτό οι άνθρωποι της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Και επειδή απ’ ότι φαίνεται, μερικοί των σκοτεινών δυνάμεων θέλουν να εορτάσουν οι ορθόδοξοι τον Πάσχα τους, όχι την ημέρα που πρέπει, την Τρίτη Ημέρα, δηλ. ημέρα Κυριακή, γι’ αυτό και ονομάστηκε Μια των Σαββάτων όπως λέγει το Ευαγγέλιο η Κυριακή. Γιατί είναι η ημέρα που αναστήθηκε ο Κύριος. Άρα η ημέρα που αναστήθηκε ο Κύριος πρέπει να γίνει και η εορτή της Αναστάσεως Του. ………. Υπάρχουν όμως άνθρωποι σκοτεινοί, άλλων θρησκειών, άλλων δοξασιών, μασονικών στοών, εωσφοριστές,  σατανιστές, φανατικοί σιωνιστές – όχι όλοι οι Εβραίοι – μερικοί, που θέλουν να επιφέρουν σύγχυση στις εορτές ιδιαιτέρως των Ορθοδόξων. Και επειδή φέτος ιδιαιτέρως έπεσε το Πάσχα των Εβραίων, το λεγόμενο Φάσκα, όχι Πάσχα, Φάσκα λέγεται, να είναι ημέρα πρωτομαγιά και το δικό μας Πάσχα όρισαν οι Πατέρες οι 318 θεοφόροι πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου να εορτάζεται πάντοτε μετά το Νομικόν Φάσκα των Εβραίων το ημέτερον Πάσχα των Ορθοδόξων, κάνουν ό, τι μπορούν σε διάφορες χώρες να μην γίνει ο εορτασμός του Πάσχα την ημέρα ή και την ώρα που πρέπει. Δυστυχώς στην  Ελλάδα ακόμη και οι Αρχιερείς και ο Αρχιεπίσκοπός της συμφώνησαν το Πάσχα να γίνει – και η Λειτουργία του Πάσχα όταν λέμε Πάσχα – να γίνει η ώρα 9 ……… άρα θα εορτάζουν το Πάσχα την Δεύτερη Ημέρα όταν ο Χριστός ακόμα ευρίσκεται εν τω Άδη. Θέλουν να ανατρέψουν τον εορταστικό νόμο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και υπάρχει σχέδιο σιγά-σιγά να έχομεν ένα Πάσχα πρώτα με τους Καθολικούς και ύστερα με τους Εβραίους για να οδηγήσουν έτσι τον λαό σε μία πανθρησκεία πριν την παγκόσμιο δικτατορία.

Αυτά όταν τα λέγαμε, μας έλεγαν συνομωσιολόγους. Τώρα σιγά-σιγά τα σχέδιά τους αποκαλύπτονται. Δεν μπορούν να μην αποκαλυφτούν οι στόχοι τους ποιοι είναι.

https://www.romfea.gr/ekklisia-kyprou/43152-mitropolitis-morfou-gia-emas-to-pistopoiitiko-einai-oi-vaftismenoi-vinteo

https://www.youtube.com/watch?v=sHjBbrRbYZQ&feature=emb_title

 

  1. Από κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ 25-4-2021

Το να γίνει η Αναστάσιμη Λειτουργία  9 η ώρα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου είναι μεγάλο ολίσθημα και δεν οικονομείται αυτό αγαπητοί μου αδελφοί. Και σ’ αυτό να το ξέρουν οι πολιτικοί άρχοντες ότι δεν πρέπει να καταπιέζουν την Εκκλησία και να επιβάλλουν τέτοια μέτρα. Ο Θεός ου μυκτηρίζεται. Να ξέρουν ότι ο Κύριος, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παρεμβαίνουν σε αυτά τα θέματα, και Εκείνος θα λάβει σκληρή στάση έναντι αυτών. Διότι είναι φοβερό το εμπεσεῖν εις χείρας Θεού ζώντος. Δεν μπορεί αυτό το ιερό Καθίδρυμα που λέγεται Εκκλησία του Χριστού να άγεται και να φέρεται από κοσμικούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν καλή θέληση, αλλά δεν μπορεί να αλλάζουν, δεν μπορεί να επεμβαίνουν σε αυτά τα θέματα. Γιατί η αναστάσιμη Θεία Λειτουργία είναι μετά την 12ην του Μεγάλου Σαββάτου προς την Κυριακή του Πάσχα. Και αυτό βεβαίως λέγει και η παράδοσή μας. Τις μεταμεσονύκτιες ώρες έγινε η Ανάσταση του Κυρίου και γι’ αυτό λέγεται Τριήμερος η Ανάστασις. Και να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί ότι προσβάλλουν και το δόγμα γιατί λέγει εκεί «και αναστάντα την Τρίτη Ημέρα κατά τας Γραφάς».  Οι Άγιες Γραφές αυτό ορίζουν. Και το δόγμα της Εκκλησίας μας το Σύμβολο της Πίστεως αυτό λέγει. Τριήμερος είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Μεγάλη Παρασκευή, το υπόλοιπο μετά την σταύρωση του Χριστού, όλη η ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου που τελειώνει η ημέρα στις 12 τα μεσάνυχτα και οι μεταμεσονύκτιες ώρες είναι η Τρίτη ημέρα. Δεν είναι ολόκληρη αλλά έτσι υπολογίζεται αυτό το Τριήμερο. Και επειδή εμείς οι κληρικοί έχουμε ευθύνη για αυτό, ο επίσκοπος και οι κληρικοί λάβαμε μία απόφαση διότι θα ήταν δική μας η αμαρτία αν γινόταν στις 9 η ώρα το βράδυ η Ανάστασις με το Χριστός Ανέστη· και ξέρουμε ότι πολλοί συνάνθρωποί μας δεν παραμένουν στην Λειτουργία και θα πήγαιναν για τα εδέσματα τα οποία όμως δεν πρέπει να είναι πασχαλινά. Τα πασχαλινά εδέσματα είναι μετά από την 12ην νυχτερινή. Δεν είναι αυτό λεπτομέρεια, δεν είναι κάτι…, είναι πολύ σημαντικό, γιατί το Μέγα Σάββατο είναι το μόνο Σάββατο στο χρόνο που δεν τρώμε ούτε λάδι. Είναι πολύ αυστηρή η νηστεία. Αυτό μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτή είναι η παράδοσις της Εκκλησίας μας. Δεν είναι παρωνυχίδα αυτό που λένε μερικοί έξυπνοι και λένε, κολλάνε λέγει στις ώρες, κολλάνε στο γράμμα του νόμου, δεν είναι αυτό έτσι. Είναι ουσία. Είναι ουσιαστικό. Η Λειτουργία θα γίνει μετά τα μεσάνυχτα κανονικά. Και εφ’ όσον παρεμβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και θα θέλανε 10 η ώρα να τελειώσουν όλα, 10 η ώρα βραδινή, καταλαβαίνετε, χωρίς τον Όρθρο, χωρίς τα Αναστάσιμα να πούμε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσαμε εμείς, και πήραμε την απόφαση ομόφωνα, ομόφωνα, όλοι οι Πατέρες εδώ του νησιού και είπαμε θα κάνουμε την Ανάσταση τις πρωινές ώρες της Κυριακής από τις 5 η ώρα μέχρι 8-9 η ώρα. Έτσι δεν θα αλλοιώσουμε το τυπικό από την Παράδοση, ούτε θα χαλάσουμε την νηστεία και με τον τρόπο αυτό θα κάνουμε αυτό το καθήκον μας. Εάν όμως εν τω μεταξύ οι άνθρωποι πληροφορηθούν και γίνει μια συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο και επανέλθει όπως ήταν πριν η παράδοσις αυτή, θα το κάνουμε την νύχτα.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7205&v=JlDz43I_3mM&feature=emb_title από το 1:53:05

 

  1. Ομιλία τοῦ π. Παïσίου Παπαδοπούλου 25-4-2021

Επειδή το φίδι το φαρμακερό, το φίδι της αιρέσεως, σήκωσε κεφάλι την τελευταία στιγμή πριν την Αγία και μεγάλη Εβδομάδα, να κεντρίσει τους Ορθοδόξους, είμαι υποχρεωμένος να βγω και να πω πέντε λόγια. …… Έχω την δυνατότητα χάριν ωφελείας για να μην σας πλανήσουν οι αιρετικοί να πω πέντε βασικά πράγματα.

Επικαλούνται και ισχυρίζονται ότι λειτουργικά η ημέρα ξεκινά αφ’ εσπέρας. Δηλαδή λειτουργικά η ημέρα αλλάζει από τον εσπερινό σύμφωνα με το Ιουδαϊκό, σύμφωνα με αυτό που ο Μωυσής εξιστορεί την Γένεση λέγοντας «εγένετο εσπέρα εγένετο πρωΐ ημέρα μία»». Προσέξτε να δείτε.  Έχουμε δύο τύπους χρονολόγησης το εικοσιτετράωρο, έχουμε το νυχθήμερο το Ιουδαϊκό και το ημερονύκτιο το ελληνορωμαϊκό. Η Εκκλησία κράτησε το αγιογραφικό ως προς την καταμέτρηση της ημέρας εορτολογικά μόνο. Προσέξτε. Δηλαδή το Σάββατο το απόγευμα για παράδειγμα κάνουμε τον Εσπερινό και ο Εσπερινός αυτός είναι ο Εσπερινός για την Κυριακή. Λειτουργικά η ημέρα ξεκινάει με τον Εσπερινό. Το ότι ξεκινάει λειτουργικά η ημέρα με τον Εσπερινό δεν σημαίνει ότι έχουμε Κυριακή. Και προσέξτε κάτι πολύ βασικό να το καταλάβετε αυτό. Γιατί δεν έχουμε Κυριακή; Και μάλιστα στο Μέγα Σάββατο, θα εστιάζω σ’ αυτό. Ξέρετε, κανένα Σάββατο δεν επιτρέπεται να νηστεύουμε από το λάδι πάρα μονάχα ένα. Ένα και μοναδικό Σάββατο σε όλο το εκκλησιαστικό έτος έχουμε δικαίωμα να νηστεύουμε από το λάδι και επιβάλλεται να νηστεύουμε, αυτό είναι το Μέγα Σάββατο. ……….. Πως θα τελέσει Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία (προσέξτε, γιατί μιλάμε για Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία), μέσα σε μία ημέρα η οποία δεν καταλύει ούτε το λάδι; Επιτρέπεται αυτό να το κάνει; Έχει το δικαίωμα από την εκκλησιαστική παράδοση να κάνει Θεία Λειτουργία Αναστάσιμη το Μέγα Σάββατο; Μα το Μέγα Σάββατο την Θεόσωμη Ταφή τιμάει η Εκκλησία μας και την εις Άδου κάθοδο και όχι την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πως λοιπόν αυτοί ισχυρίζονται ότι μπορούν να εορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού; Αυτό το σημείο, αγαπητοί αδελφοί, είναι μια πολύ μεγάλη πλάνη….. Δεν θα είναι Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία όπως σας έχω πει. Θα είναι προδοσία και θα είναι εβραϊκό Πάσχα και όχι ορθόδοξο Πάσχα και γι’ αυτό δεν πρέπει να συμμετέχετε. Θα πάει, μετά την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία θα πάει να φάει. Δηλαδή θα στρωθούν σε μία ημέρα που δεν επιτρέπεται ούτε το λάδι, θα στρωθούνε στο τραπέζι να φάνε πριν τις 12 την μαγειρίτσα τους. Αγαπητοί αδελφοί δεν μου επιτρέπει η συνείδηση να συνεργήσω σε αυτό και αυτό λέω σε εσάς, απομακρυνθείτε από αυτούς. ………

Ξέρετε μέχρι τώρα, θα θυμάστε εσείς, δεν μπορεί να μην θυμάστε, πως κοιτούσαν τα ρολόγια, και ο παπάς ακόμη κοιτούσε το ρολόι του, τόσα ακρίβεια ήθελαν για να χτυπήσουν τις καμπάνες αναστάσιμα και να πουν το Χριστός Ανέστη  τουλάχιστον στις 12, μετά τις 12 και ένα δευτερόλεπτο. Τώρα ξαφνικά δεν τους πειράζει το πριν τις 12. Το πιο σωστό ξέρετε ποιο είναι;  Και το δώδεκα δεν είναι σωστό τελείως και θα σας πω γιατί. Αλλάζει   η ημέρα την Κυριακή αλλά ο Χριστός δεν αναστήθηκε τέτοια ώρα. Ο Χριστός αναστήθηκε οψέ δε Σαββάτου τη επί φωσκούση εις μίαν Σαββάτων. Όρθρο βαθέως. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τρεις ώρες πριν πρώτο χάραμα, πριν αρχίζει το πρώτο φως. Να φέγγει τρείς ώρες. Και έτσι έχουμε και μια αντιστοιχία. Ενάτης απογευματινής ώρας και Ενάτης νυκτερινής ώρας και έχουμε μια φυσιολογική και μια ιεραρχημένη κατάσταση εορτολογική και έχουμε ισορροπία μέσα στην Εκκλησία μας και τελειώνει το πρωΐ η Θεία Λειτουργία στον Όρθρο και είναι πολύ φυσιολογικό και πολύ χαρμόσυνο να καθίσει κανείς στο τραπέζι  και να απολαύσει με αναστάσιμη χαρά πλέον και τα αρτύσιμα γεύματα και να εορτάσει και σωματικά και όχι μόνο πνευματικά την Ανάσταση του Χριστού.

Λοιπόν αγαπητοί αδελφοί, αυτό που συμβαίνει είναι μια δοκιμασία, μια δοκιμασία για να κοσκινιστούμε, για να μείνετε στην ορθόδοξη Πίστη, μια δοκιμασία για να καταλάβετε αυτό που τόσο καιρό δεν θελήσατε να καταλάβετε, ότι από το 2016 υπάρχει αίρεση μέσα στην Εκκλησία.

https://www.youtube.com/watch?v=mPf7h_eI1YM

 

  1. Τοῦ π. Σάββα τοῦ Αγιορείτου, απάντηση σε ερώτηση μιάς πιστῆς

Ερ.: Tο άλλο Σάββατο οπού θα τελεστεί η Ανάσταση στις 9 εμείς τι πρέπει να κάνουμε π. Σάββα, πρέπει να υπακούσουμε και να πάμε; Τι πρέπει να κάνουμε;

Απ.: Εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή σε αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες, έτσι, αυτό που λέγει η Εκκλησία μας. Δεν πρέπει να κάνουμε καινοτομίες στην Εκκλησία μας. Νομίζω αυτό όλο είναι μια υποταγή στον καίσαρα, που δεν επιτρέπεται. Αυτό το φαινόμενο λέγεται καισαροπαπισμός, δηλ. να παρεμβαίνει ο καίσαρας – η πολιτεία – εις τα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει τους κανόνες της, έχει τους Ιερούς Κανόνες των Οικουμενικών και των Τοπικών Συνόδων που ρυθμίζουν τα της λειτουργίας της Εκκλησίας. Υπάρχει ένας κανόνας της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου (που σημαίνει αλάθητος, γιατί οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων είναι αλάθητες, και δεν αλλάζουν ποτέ), που λέγει ότι δεν επιτρέπεται καμία καινοτομία. Το «και» με αι, καινοτομία θα πει κάτι το καινούργιο μέσα στην Λατρεία μέσα στην Εκκλησία.  Έτσι αυτό είναι μια καινοτομία που δεν επιτρέπεται. Έχουμε επίσης αυστηρά καθορισμένα πότε θα εορταστεί η ημέρα του Πάσχα, έτσι, είναι αυστηρά καθορισμένα αυτό από τους Αγίους Πατέρες. Οπότε νομίζω ότι την απάντηση την έχουμε. Εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί σε αυτά που έχουμε παραλάβει 2000 χρόνια τώρα από τους Αγίους Πατέρες. ………..

Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια περίοδο διωγμού και όταν ζούμε  σε περίοδο διωγμού κάνουμε αυτό που κάνανε οι Άγιοι Πατέρες όταν είχαν διωγμό. Οργανωνόντουσαν και με ευλαβείς με πιστούς, με αγίους ανθρώπους, κάνανε αυτά που ορίζει η Πίστη χωρίς να παρεκκλίνουν. Μπορεί ο καίσαρας να μας πει αύριο δεν ξέρω τι άλλο θα μας πει. Δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποταχθούμε στο οποιοδήποτε μέτρο.

https://www.youtube.com/watch?v=B7BVSFB6Zt4

Απρίλιος 23, 2021

Μητροπολίτες Αιτωλίας και Κυθήρων προς Αρχιεπίσκοπο και λοιπά μέλη της Δ.Ι.Σ.: Eἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν δέν ἐπιτρέπεται νά συμπέσῃ ὁ κατά το Μέγα Σάββατον (ὅπως ἐξελίχθησαν τά πράγματα) ἑορτασμός τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ τῶν Ὀρθοδόξων μέ τό πάσχα -νομικόν φάσκα- τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι αὐτόν τόν χρόνον τό ἑορτάζουν τό Μ. Σάββατον (Κανών Ζ’ Ἁγ. Ἀποστόλων, Κανών Α’ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου)

Από Romfea.grΛήψη αρχείου

 

Πηγή: https://www.romfea.gr/images/article-images/2021/04/sinodos_kithiron_aitolias.pdf
https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/43111-aitolias-kythiron-makariotate-kai-synodikoi-pateres-den-xorei-oikonomia

Μάρτιος 26, 2021

Ονούφριος σε ΠτΔ: «Η πίστη έσωσε τους Έλληνες στα χρόνια της αιχμαλωσίας»

onoufrios minima

Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.gr


Συγχαρητήρια επιστολή στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, απέστειλε ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου κ. Ονούφριος.

Ο Μητροπολίτης Ονούφριος στην επίστολή του μεταξύ άλλων τονίζει: “Εκ μέρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας και ολόκληρου του Ορθόδοξου Ουκρανικού λαού, σας συγχαίρω θερμά τόσο εσάς όσο και όλους τους Έλληνες με τους οποίους έχουμε κοινή πίστη, για την 200ή επέτειο της έναρξης του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα.”

“Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων αιχμαλωσίας του ελληνικού λαού, η Εκκλησία του Χριστού και η Ορθόδοξη πίστη ήταν το ζωογόνο φως που επέτρεψε στον ελληνικό λαό να επιβιώσει από το σκοτάδι της απιστίας και της ξένης κυριαρχίας, αλλά και να διατηρήσει την ταυτότητά τους” – προσθέτει ο κ. Ονούφριος.

Στην συνέχεια ο Μακαριώτατος αναφέρει: “Είναι συμβολικό ότι η εξέγερση του 1821 ξεκίνησε την ημέρα της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με την ευλογία του Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό.”

«Επίσης, είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι η Ουκρανία, όπου μια σημαντική ελληνική διασπορά έζησε και ζει ακόμα, σχετίζεται άμεσα με αυτήν τη σημαντική ημερομηνία. Οι Έλληνες της Οδησσού, της Μαριούπολης, της Χερσώνα, του Νίζιν και άλλων πόλεων της Ουκρανίας ζούσαν για πολλά χρόνια με πίστη στην ανεξαρτησία της πατρίδας τους και διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις για την ελληνική εξέγερση του 1821” – προσθέτει χαρακτηριστικά ο κ. Ονούφριος.

Κλείνοντας, ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, υπογραμμίζει: “Πιστεύω ότι η μνήμη των γεγονότων αυτών θα παραμένει πάντα στις καρδιές των λαών μας. Είμαι πεπεισμένος για την ανάγκη συνέχισης της αμοιβαίας επικοινωνίας, υποστήριξης και συνεργασίας μεταξύ των ορθόδοξων λαών και κρατών μας. Εύχομαι στον αδελφικό ελληνικό λαό ειρήνη, ευημερία, ανάπτυξη και ευλογία του Θεού!”

Πηγή: https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/42646-onoyfrios-se-ptd-i-pisti-esose-tous-ellines-sta-xronia-tis-aixmalosias

Μάρτιος 21, 2021

«Η Ορθοδοξία στα χρόνια της Αποτείχισης», ομιλία π. Νικολάου Μανώλη

(https://www.youtube.com/watch?v=JgVUMwBJJiQ)

Πηγή: Katihisis

Φεβρουάριος 21, 2021

Το ΣΠΟΤ της Ι.Μ. Καλαβρύτων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Από Romfea.gr
Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Καλαβρύτων. 21/02 18:15

spot kalabriton

Η Ιερά Mητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας με συγκίνηση και χαρά δίνει στη δημοσιότητα την επίσημη τηλεοπτική ολιγόλεπτη ταινία (σποτ), που ετοίμασε στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Το συγκεκριμένο σποτ, προβάλλει επιγραμματικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου τα μοναδικά κατορθώματα των Αγωνιστών μαρτύρων και ηρώων της θεοσώστου επαρχίας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, με αναφορές στα κορυφαία ιστορικά γεγονότα, που σηματοδότησαν την έναρξη της Επανάστασης, όπως είναι η Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας (σημερινό Αίγιο), ή ύψωση του Λαβάρου της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό και η μάχη του Μεγάλου Σπηλαίου.

Το σποτ αυτό έχει σκοπό να στείλει παντού το μήνυμα πως εδώ στα κοσμοξακουσμένα Μοναστήρια της επαρχίας μας, στην Αγία Λαύρα και στο Μέγα Σπήλαιο με την ευλογία της χαριτόβρυτης Παναγίας της Μεγαλοσπηλαιώτισσας, έργο του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά, που ευλόγησε την τοπική μας Εκκλησία με την αγία παρουσία του, πρωτοβλάστησε και ριζοβόλησε ο σπόρος της Λευτεριάς.

Το σποτ αυτό αποσκοπεί στο να ζωντανέψει στην καρδιά κάθε Καλαβρυτινού και Αιγιαλέα αλλά και κάθε Ορθόδοξου Έλληνα όπου γης τη φλόγα του πατριωτισμού, της πίστης στον Θεό και στις αιώνιες αξίες του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μας, δείχνοντας σε νεότερους και μεγαλύτερους την πυξίδα, για να βρουν τον χαμένο προσανατολισμό τους.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ. Ιερώνυμος, εκτιμώντας τη μοναδική προσφορά των Μοναστηριών, του Κλήρου και του λαού μας στον Ιερό Αγώνα για την Ανεξαρτησία της πατρίδας μας, αποδίδει τιμή και δόξα στους μάρτυρες της Εκκλησίας μας, στους ήρωες της πατρίδας μας, που θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την Ελευθερία.

(https://www.youtube.com/watch?v=-vBc3HFP3Xc&feature=emb_title)

https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/42115-to-spot-tis-im-kalabruton-gia-ta-200-xronia-apo-tin-epanastasi-tou-1821

Φεβρουάριος 15, 2021

π. Παΐσιος Παπαδόπουλος: Η σημαία μας δεν είναι το πρόβλημα με το lockdown, με τον κορωνοïο, αλλά είναι το ζήτημα ότι προδόθηκε η ορθόδοξη Πίστη μας (Βίντεο)

(https://www.youtube.com/watch?v=z37AGhHzpYM)

Ιανουάριος 23, 2021

Μητροπολίτης Μπορισπόλ Αντώνιος: «Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατανοεί τον τίτλο του ως δικαίωμα εξουσίας»

Από Romfea.gr

Γράφτηκε από τον/την Facebook. 21/01 17:39

Μπορισπόλ Αντώνιος: «Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατανοεί τον τίτλο του ως δικαίωμα εξουσίας»

https://www.romfea.gr/images/article-images/2021/01/romfea/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9.jpg

Ένα ακόμη σχόλιο μέσω Facebook για τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, έκανε ο Ουκρανός Μητροπολίτης Μπορισπόλ και Μπροβάρι κ. Αντώνιος.

Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όλο και περισσότερα ερωτήματα προκύπτουν.

»Πρώτα απ’ όλα, για την κατανόηση του τίτλου «Οικουμενικός Πατριάρχης». Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει πολλά για την ιστορική προέλευση αυτού του τίτλου, τι νόημα είχε η έννοια του τίτλου αυτού τον 5ο ή τον 11ο αιώνα» – αναρωτιέται ο Ουκρανός Ιεράρχης.

Επίσης ο Μητροπολίτης Αντώνιος προσθέτει ότι «το πιο σημαντικό για εμάς τώρα είναι ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κρίνοντας από τις πράξεις του, κατανοεί τον τίτλο κυριολεκτικά – ως δικαίωμα εξουσίας στην Οικουμενική Ορθοδοξία. Με τον τρόπο αυτό ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρεμβαίνει στις υποθέσεις άλλων Τοπικών Εκκλησιών.»

«Το ποίμνιο πολλών εκατομμυρίων και εμείς, οι Επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, έχουμε το δικαίωμα να ρωτήσουμε: ποιοι είναι οι λόγοι για τους ισχυρισμούς αυτούς; Το 2014, οι Ιεράρχες της Εκκλησίας εν Συνόδω, εξέλεξαν τον Προκαθήμενό μας – τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Ονούφριο. Αυτός είναι ο Ποιμενάρχης και ο Πατέρας των Επισκόπων, των κληρικών και των λαϊκών μας. Είναι απλό και κατανοητό» – προσθέτει στο σχόλιο του ο κ. Αντώνιος.

Σε άλλο σημείο ο Μητροπολίτης Μπορισπόλ τονίζει: «Είναι λοιπόν φυσικό να ρωτάμε γιατί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που εκλέγεται από μερικούς Επισκόπους άλλης Εκκλησίας στο έδαφος της Τουρκίας (η κυβέρνηση της οποίας, παρεμπιπτόντως, τον αποκαλεί ως «Έλληνα Πατριάρχη του Ισταμπούλ», πρέπει να είναι Ποιμενάρχης και Πατέρας μας;»

«Εάν ο «Οικουμενικός Πατριάρχης» είναι κάτι παραπάνω από έναν από τους υπέροχους τίτλους μιας μακράς βυζαντινής εποχής, τότε γιατί δεν εκλέγεται από ολόκληρη την Οικουμενική Εκκλησία; Ο Πάπας Ρώμης, ο οποίος διεκδικεί επίσης οικουμενική εξουσία στο πλαίσιο της ομολογίας του, εκλέγεται από ένα κονκλάβιο καρδιναλίων που εκπροσωπούν ολόκληρη τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εκλέχθηκε από εκείνες τις Εκκλησίες στις υποθέσεις των οποίων παρεμβαίνει ενεργά;» – υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Αντώνιος.

Κλείνοντας, ο Μητροπολίτης Μπορισπόλ τονίζει: «Φυσικά, μπορεί να χειριστεί τα αρχαία έγγραφα όσο θέλει, να αφαιρεί κανόνες από το πλαίσιο και να τραβήξει από τα αυτιά προηγούμενα περασμένων εποχών. Αλλά το γεγονός παραμένει: η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας δεν είναι μύθος, αλλά άνθρωποι! Εκατομμύρια άνθρωποι που είναι συνηθισμένοι σε διωγμούς, τους είναι δύσκολο να φοβηθούν με απειλές, και συνεχίζουν να παραμένουν πιστοί στην Εκκλησία τους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη αυτούς που αγαπούν «τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς» (Λκ. 11:43) και ισχυρίζονται ότι έχουν δικαίωματα…»

https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/41701-mporispol-antonios-o-patriarxis-bartholomaios-katanoei-ton-titlo-tou-os-dikaioma-ejousias

Ιανουάριος 4, 2021

Έτοιμος να προασπιστεί το Σύνταγμα ο πατέρας Δημήτριος – «Δεν θα υπακούσω σε παράνομες και αντιχριστιανικές «εντολές»»

Από Pronews.gr
Έτοιμος να προασπιστεί το Σύνταγμα ο πατέρας Δημήτριος - «Δεν θα υπακούσω σε παράνομες και αντιχριστιανικές

04/01/2021 – 16:08

Έτοιμος να προασπιστεί το Σύνταγμα ο πατέρας Δημήτριος – «Δεν θα υπακούσω σε παράνομες και αντιχριστιανικές «εντολές»»

Ο πατέρας Δημήτριος Κοκολινάκης μέσω επιστολής στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων και τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπακούσει πλέον στις “παράνομες” όπως τις χαρακτηρίζει εντολές της κυβέρνησης.

“ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΛΦΙΑ, Ἂς μὴν εἴμαστε ζῶα ἄφωνα, φύλακες κοιμισμένοι, μισθωτοὶ ποὺ τὸ βάζουν στὰ πόδια μόλις δοῦν τὸ λύκο, ἀλλὰ ποιμένες ἄγρυπνοι καὶ εὐσυνείδητοι…..

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ-ΑΝΑΦΟΡΑ.

Τού π. Δημητρίου Κοκολινάκη τού Μιχαήλ, ίερέως, κατοίκου όδ. Άγ. Γεωργίου 1- Κατσιφαριανών Νεροκούρου Χανίων, κατόχου τού ΑΔΤ @

Άξιότιμε κ. Είσαγγελεύ, άξιότιμε κε Διευθυντά,

Διανύοντας τίς άγιες αύτές ήμέρες τού Δωδεκαημέρου, θεώρησα καθήκον καί ίερή ύποχρέωσή μου, νά σάς άπευθύνω τήν παρούσα έπιστολή.

Μέ τίς νέες όλως άντισυνταγματικές έξαγγελίες τής Έλληνικής Κυβερνήσεως, έπιβάλλεται γιά άλλη μία φορά, ή τέλεση ίεροπραξιών κεκλεισμένων τών θυρών καθ’ όλες τίς έπόμενες άγιες ήμέρες, ή μή τέλεση τού Μέγα Άγιασμού τών ύδάτων σέ έξωτερικούς χώρους κοκ.

Μέ τά άνωτέρω μέτρα, προσβάλλονται καί πάλι τά άτομικά καί συνταγματικώς κατοχυρωμένα, δικαιώματα τών πιστών Όρθοδόξων Χριστιανών, καί σκοπός μου μέ τήν παρούσα διαμαρτυρία, είναι νά δηλώσω έπωνύμως καί εύθαρσώς, τήν άντίθεσή μου σέ αύτή τήν ΚΥΑ, καθώς, δι’ αύτής έχουμε κατάφωρη κατάλυση τού Συντάγματος άπό τά ίδια τά όργανα τής Πολιτείας καί συνεπεία αύτού, ύποχρεούμαι νά άντισταθώ μέ κάθε μέσο στήν κατάλυση αύτή καί στήν παραβίαση τών θεμελιωδών δικαιωμάτων τών Έλλήνων πολιτών (άρθρο 3, 13 , 25 καί 120 τού Συντάγματος), οί όποίοι καλούνται νά άπέχουν άπό τόν Έκκλησιασμό, τήν Θεία Κοινωνία καί τόν Μέγα Άγιασμό.

Είχα τή βούληση, συνεπώς, ώς ίερέας τού Ί.Ναού Άγ. Γεωργίου Κατσιφαριανών Χανίων, νά σάς άποστείλω τήν παρούσα έπιστολή μου, γνωστοποιώντας παράλληλα τόσο στόν κ. Είσαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, όσο καί στόν κ. Άστυνομικό Διευθυντή Χανίων, ότι ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ νά ύπακούσω σέ παράνομες, άντισυνταγματικές καί άντιχριστιανικές «έντολές», πού προσβάλλουν τόσο έμάς ώς πρόσωπα-χριστιανούς, όσο καί τήν ίδια τήν πίστη μας καί τόν Θεό, καί ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΕΧΩ άπό τήν τέλεση τών Άκολουθιών, τή Θεία Κοινωνία καί τό Μέγα Άγιασμό, κατά τίς ήμέρες αύτές τού Άγίου Δωδεκαημέρου, καί όχι μόνο.

Μετά άπό τήν έπονείδιστη, αύθαίρετη καί παράνομη αύτή συμπεριφορά τής ίδιας τής Πολιτείας, θεώρησα ύποχρέωσή μου νά σάς άπευθύνω αύτή τήν έπιστολή διαμαρτυρίας, κοινοποιώντας την παράλληλα στόν κ. Είσαγγελέα, άλλά καί δημοσιοποιώντας την, στά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, θέτοντας παράλληλα τό έρώτημα σέ όλους τούς Έλληνες Πολίτες, γιά τό έάν έχουμε πλέον δημοκρατικό πολίτευμα, μέ ό,τι αύτό συνεπάγεται γιά τά δικαιώματα τών πολιτών, ή αύτό έχει καί έπισήμως καταλυθεί.

Μετά ταύτα, σάς εύχομαι όλόψυχα Καλή κι Εύλογημένη νέα Χρονιά.

Χανιά, 2 Ίανουαρίου 2021
Ό άναφέρων
π.Δημήτριος Κοκολινάκης
Όρθόδοξος Ίερέας

Πηγή: https://www.pronews.gr/thriskeia/elladiki-ekklisia/950863_etoimos-na-proaspistei-syntagma-o-pateras-dimitrios-den-tha

Η Σύνοδος των Γ.Ο.Χ. απειλεί την κυβέρνηση με προσφυγή στα Διεθνή Δικαστήρια

Από Πενταπόσταγμα

Κι ενώ ακόμη η Ιερά Σύνοδος συνεδριάζει, οι παλαιοημερολογίτες έστειλαν ξεκάθαρα μήνυμα κατά της κυβέρνησης για προσφυγή στην δικαιοσύνη για τα νέα μέτρα, που ουσιαστικά για εκείνους αποτελούν «απαγόρευση» εορτασμών των Χριστουγέννων. 

Σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό αναφέρουν: 

Ἀριθμός Πρωτ. 3088.

Ἐν Ἀθήναις, 20 – 12- 2020 / 02 – 01 – 2021

Πρὸς
τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
κ. Κυριάκον Μητσοτάκην
ΕΝΤΑΥΘΑ

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ·

ν πρώτοις, ἐπὶ τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους εὐχόμεθα ὅπως τοῦτο – Χάριτι Θεοῦ – ἀποβῇ εὐτυχὲς καὶ καρποφόρον δι᾽ ὑμᾶς καὶ δι᾽ ἅπαν τὸ Ἔθνος ἡμῶν, μετὰ ταχείας καταπαύσεως τῆς ἐνσκηψάσης ἐπιδημίας.

 Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἐπεσήμανεν ἐξ ἀρχῆς εἰς τὸ ἡμέτερον Ποίμνιον τὸ ὑπαρκτὸν τοῦ κινδύνου ἐκ τῆς νεοφανοῦς ταύτης νόσου τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ καὶ τῆς ἀναγκαιότητος τῆς τηρήσεως μέτρων προστασίας.

Συζήτησις βεβαίως εἶναι θεμιτὸν νὰ γίνεται περὶ τοῦ εἴδους καὶ τοῦ εὔρους τῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς λαμβάνονται. Ὅπως ἄλλωστε εἴχομεν ἐπισημάνει καὶ εἰς προηγουμένην ἐπιστολὴν ἡμῶν (ἀπὸ 03 / 16 – 07 – 2020), ὅτε εἴχομεν προβῆ εἰς μίαν καλοπροαίρετον ἀποτίμησιν τῶν ληφθέντων μέτρων τῆς πρώτης φάσεως τῆς ἐπιδημίας ἀναφέροντες καὶ σχετικὰ παραδείγματα, τινὰ ἐκ τῶν μέτρων ὑπῆρξαν ἄστοχα, ἕτερα δὲ πρακτικῶς ἀνεφάρμοστα.

Δυστυχῶς, ἡ Κυβέρνησις ὑμῶν εὑρέθη εἰς τὴν δύσκολον θέσιν νὰ λάβῃ καὶ πάλιν περιοριστικὰ μέτρα διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς δευτέρας φάσεως τῆς ἐπιδημίας. Ἐν ὄψει, πάντως, τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης, ἡ Κυβέρνησις ἐπέτρεψε τὴν ὑπὸ ὅρους συμμετοχὴν πιστῶν εἰς τὰς Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Μεγ. Βασιλείου κατὰ τὸ Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον.

Βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς ἀναλογικότητος καὶ τῆς ἴσης μεταχειρίσεως, διὰ τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. 3086 ἀπὸ 03 / 16 – 12 – 2020 ἐπιστολῆς ἡμῶν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (ἥτις παρελήφθη, λαβοῦσα τὸν ἀριθμ. πρωτ. 173703), ἐζητήσαμεν ὅπως προβλεφθῇ ἡ δυνατότης συμμετοχῆς πιστῶν εἰς τὰς Λειτουργίας τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης καὶ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξον Πατροπαράδοτον Ἐκκλησιαστικὸν Ἑορτολόγιον, τὸ ὁποῖον ὡς γνωστὸν πιστῶς ἀκολουθοῦμεν. Ἀντ᾽ αὐτοῦ, ἐπληροφορήθημεν, μόλις κατὰ τὴν μεσημβρίαν τῆς σήμερον, τὴν ἀπαγόρευσιν συμμετοχῆς πιστῶν εἰς τὰς Λειτουργίας κατὰ τὸ διάστημα τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος ἕως τῆς 11ης Ἰανουαρίου (ν.ἡ.), κατὰ τὸ ὁποῖον περιλαμβάνεται ἡ Ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων κατὰ τὸ Πάτριον Ἑορτολόγιον (ἤτοι ἡ Πέμπτη 7 Ἰανουαρίου πολιτικοῦ ἡμερολογίου, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν 25ην Δεκεμβρίου τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου)!

Θεωροῦμεν τοῦτο ἄδικον, Κε Πρωθυπουργέ, καὶ διαμαρτυρόμεθα δικαίως καὶ ἐντόνως διὰ τὴν διάκρισιν ταύτην εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, αἰτούμεθα δὲ, ὅπως ἐπιτραπῇ καὶ εἰς ἡμᾶς -κατ᾽ ἀναλογίαν- ὁ ἑορτασμὸς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστουγέννων.

Οἱ πιστοὶ ἡμῶν, τηροῦντες τὰ προβλεπόμενα μέτρα, μεταβαίνουν εἰς τὰς ὑπεραγορὰς καὶ ταξιδεύουν ἀεροπορικῶς, ἔνθα αἱ ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν καθημένων ἐπιβατῶν εἶναι μηδενικαί, βλέποντες δὲ ταῦτα ἐκαλοῦντο ἀρχικῶς νὰ ἐκκλησιάζωνται ὑπὸ δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας, τηροῦντες δύο μέτρα ἀπόστασιν εἰς τοὺς Ναοὺς καὶ εἰς ἀναλογίας ἑνὸς πιστοῦ ἀνὰ 15 τ.μ. ἐμβαδοῦ τῶν Ναῶν καὶ ἤδη ἦσαν ἐκ τούτου καὶ μόνον ἀρκοῦντος δυσφοροῦντες.

ντιλαμβάνεσθε ὅτι ἡ εἴδησις διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων κατὰ τὸ Ὀρθόδοξον Ἑορτολόγιον, μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ ἀναλόγου ἀριθμοῦ πιστῶν, προκαλεῖ ἤδη κῦμα διογκουμένης ἀγανακτήσεως κατὰ τῆς Κυβερνήσεως, ἡμεῖς δὲ ὡς Ἱεραρχία, ἐὰν ἡ ἀπόφασις δὲν τροποποιηθῇ ὡς πρὸς τὴν δυνατότητα ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων ἡμῶν, θὰ ἀναγκασθῶμεν μετὰ λύπης νὰ διαμαρτυρηθῶμεν ἀκόμη καὶ εἰς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς καὶ νὰ ἀναζητήσωμεν δικαίωσιν ἀκόμη καὶ εἰς Διεθνῆ Δικαστήρια.

πίσης, θεωροῦμεν ἄδικον τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζεται γενικῶς ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ἀπὸ ἀρνητικῶς ἕως καὶ ἐχθρικῶς, ἤτοι ὡς κάτι περιττόν, εἴτε καὶ ἐπιζήμιον διὰ τὴν κοινωνίαν, ἐνῷ συμφώνως πρὸς ἐπιστημονικὰς ἐρεύνας ὁ συχνὸς ἐκκλησιασμὸς ἀποτελεῖ ἀνασταλτικὸν παράγοντα διὰ τὰς ψυχικὰς ἀσθενείας καί, τουλάχιστον διὰ τὸν λόγον αὐτόν, τὸ Κράτος ὤφειλε νὰ ἐπιτρέπῃ τοῦτον διὰ τοὺς πιστούς, ἀκόμη καὶ εἰς περιόδους ἰδιαιτέρως δυσχερεῖς. Διὸ καὶ ἐπικρατεῖ ἡ ἐντύπωσις, ὅτι ἡ Πολιτεία ἐνδιαφέρεται δυστυχῶς περισσότερον διὰ τὰς φυσικὰς ἀνάγκας τῶν κατοικιδίων, παρὰ διὰ τὰς ψυχικὰς ἀνάγκας τῶν πολιτῶν!

Εὐχόμεθα ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ φωτίσῃ ὑμᾶς εἰς τὴν λῆψιν τῶν ἐνδεδειγμένων ἀποφάσεων, ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ Γένους ἡμῶν.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον

Διὰ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος

Πηγή: https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/6983173_oi-palaioimerologites-apeiloyn-tin-kybernisi-me-prosfygi-sta-diethni-dikastiria

© 2021 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top