ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22

Για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται μαθητές γεννημένοι το 2017.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει,
βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Στο νηπιαγωγείο μας εγγράφονται μαθητές που η διεύθυνση κατοικίας του γονέα/κηδεμόνα είναι στην Νεοχωρούδα

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής

Για την εγγραφή του προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο
πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να προσκομισθούν σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί από την Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου:

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο μπορείτε να το βρείτε παρακάτω, συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο
Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης,ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13:00 – 16:00) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (7:45-8:30)

Α. Η εγγραφή των   μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς  προϋποθέσεις.

Β.Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
  Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εγγραφών. Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.  Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο για το σκοπό αυτό.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου (δηλαδή παιδιά που φοιτούσαν την προηγούμενη χρονιά ως προνήπια και την επόμενη ως νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα  ωστόσο το νηπιαγωγείο  θα επικοινωνήσει μαζί τους  για επικαιροποίηση των στοιχείων τους)

Για απορίες/προβλήματα απορίες και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την χρήση του
συστήματος και το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310787584  και ώρες 12- 1 και στο mail : nneocho@sch.gr

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Scientix ambassadors

SDC21 banner

Join the 2021 STEM Discovery Campaign, a joint international initiative organised by Scientix, that invites projects, organisations, libraries, schools, universities and youth clubs across Europe and around the world, to celebrate careers and studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

The tagline for this year’s campaign is Sustainability and Citizenship We believe it’s the time to take action and encourage every stakeholder involved in education to organise activities that will increase students’ awareness about these topics, highlighting relevant skills that students will need in the near future.

We encourage everyone to get involved in the 2021 STEM Discovery Campaign by organising STEM activities and featuring them on the STEM Discovery Campaign map! Here are some ideas of what you can do to contribute to one of the biggest STEM campaigns worldwide:

Interested in becoming a partner?

By committing to the 2021 STEM Discovery Campaign, the partners agree to:

 • Organise and share information about (online) activities and actions in STEM education as part of the STEM Discovery Campaign.
 • Encourage third parties to support and join the initiative by organising STEM activities (online) or actions of their own and share information about them as part of the STEM Discovery Campaign.
 • Publish on their web page information in support of the STEM Discovery Campaign, hence facilitating an active exchange of information among projects, organisations and schools.

For more information on the registration steps that potential partners need to follow, please consult the guide for partners.

Are you organising a STEM activity or action between February and April 2021?

Include it on the map! Participants organising STEM activities and actions from 1 February to 30 April 2021 may also enter the STEM Discovery Campaign competitions. Visit the competitions’ section on the Scientix online portal for more information.

STEM Discovery Campaign activities Option 1:

STEM Discovery Campaign activities’ and actions’ map

Option 2:

STEM Discovery Campaign activities’ and actions’ map

SDC21_map

Sidebar banner Option 1: Option 2: var bannersnack_embed =
{“hash”:”b1c9stzgs”,”width”:250,”height”:2500,”t”:1611851224,”userId”:38672522,”type”:”html5”};

Εμπλουτισμός της σχολικής μας βιβλιοθήκης

Ευχαριστούμε τους γονείς μας που με τη συνεισφορά τους εμπλουτίσαμε τη βιβλιοθήκη μας με υπέροχα βιβλία..

Δε σταματούμε να λέμε Πόσο Πολύτιμοι Είστε!

Ευχαριστούμε!

6 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

Στιγμιότυπο οθόνης 2021-02-16 162418

#ΜΙΛΑΤΩΡΑ#preschoolofneochorouda
Το Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας συμμετέχει με το δικό του μήνυμα ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό!

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εν όψει της 6ης Μαρτίου, Σχολικής Ημέρας Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό, πραγματοποιεί για 8η συνεχή χρονιά μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η σημαντικότερη δράση είναι η ίδια η φωνή των παιδιών και τα μηνύματα τους ενάντια σε αυτό το φαινόμενο.
Με βασικό μήνυμα το «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» όλα τα σχολεία και τα παιδιά συμμετέχουν και δημιουργήσουν το δικό τους μήνυμα.

Φεβρουάριος- Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

c2aa88836

Το μήνα Φεβρουάριο τον αφιερώσαμε στην Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάρουμε τα ταμπλετ του σχολείου και να φτιάξουμε τον εαυτό μας σε άβαταρ.

(Λέξη “Avatar” Σήμερα έχει εισέλθει σταθερά στη ζωή μας και χρησιμοποιείται συχνά από μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπων.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά, πολλοί από τους χρήστες του Διαδικτύου δεν γνωρίζουν πού ήρθε αυτή η ιδέα και τι σημαίνει.

Η έννοια αυτής της λέξης είναι σχεδόν γνωστή σε όλους, αλλά λίγοι γνωρίζουν από πού προήλθε. Το θέμα είναι ότι η λέξη “Avatar” δανείστηκε από την αρχαία ινδική γλώσσα σανσκριτικά και σημαίνει την κατάβαση μιας θεότητας από τις υψηλότερες πνευματικές σφαίρες κατοίκησης σε χαμηλότερο, γήινο επίπεδο.

Ας πούμε ότι ο ισχυρός θεός Βισνού είχε έως και δέκα είδωλα – Κρίσνα, Ράμα, Βούδα και άλλα. Μπορούμε να πούμε ότι ένα είδωλο είναι μια επίγεια ενσάρκωση μιας θεότητας.

Όλοι θυμούνται την υπέροχη αμερικανική ταινία “Avatar”, όπου ένας ανάπηρος αλεξιπτωτιστής είχε την ευκαιρία να ενσαρκωθεί στο σώμα ενός γαλάζιου δέρματος κατοίκου ενός υπέροχου πλανήτη στον κήπο. Σε αυτήν την ενσάρκωση, βρήκε την ελευθερία του και βρήκε την ευτυχία – το avatar αποδείχθηκε ότι ήταν πιο προτιμότερο για τον κύριο χαρακτήρα από την αρχική εμφάνιση.

Μια άλλη, πιο συνηθισμένη έννοια της λέξης “avatar” είναι μια συμβολική ονομασία ενός ατόμου, την οποία χρησιμοποιεί ένα άτομο σε πολλές περιπτώσεις όταν δεν θέλει να εμφανιστεί με το επίσημο όνομά του ή να δείξει την εμφάνισή του.)

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Όταν ολοκληρώσαμε τα άβατάρ μας τα ανεβάσαμε σε ένα padlet και τους βάλαμε φωνή. Όταν διαπιστώσαμε πόσο ωραία ιδέα ήταν, σκεφτήκαμε να το κάνουμε ευρωπαικό πρόγραμμα. Αναζητήσαμε συνεργάτες και φτιάξαμε το “CYBER SAFETY”.

Συνεργάτες μας ο Yakup Dogan από την Τουρκία, η Edina Dorovic από τη Σερβία, η Αμαλία Σταθοπούλου του 6ου Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου και η Σοφία Νίκα του Νηπιαγωγείου Λητής.

Made with Padlet

Η μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, 9 Φεβρουαρίου πλησίαζε, και αποφασίσαμε να εμπλέξουμε και τους γονείς μας σε αυτή μας τη δράση. Έτσι ζητήσαμεs στείλαμε ένα μήνυμα στους γονείς μας:

“Το Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου για παιδιά #saferinternet4kids.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην καμπάνια μας ως εξής: Θα λάβετε στον προσωπικό σας λογαριασμό το avatar του παιδιού σας. Θα θέλαμε να το αναρτήσετε στον προσωπικό σας λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram) με το κείμενο αυτό:

#preschoolofNeochorouda #SaferInternet4kids “Οι φωτογραφίες παιδιών δεν είναι ασφαλείς σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε avatars.”

Η ανταπόκρισή τους άμεση και βροντερή, όπως μας έχουν συνηθίσει άλλωστε.

Facebook, Instagram πλημμύρισαν με τις αναρτήσεις των γονιών.

Μια αφίσα τοποθετήθηκε σε δημόσιους χώρους του Δήμου ΩραιοκάστρουΛήψη αρχείου

Kαταθέτοντας όλα αυτά στο #SaferInternet4kids λάβαμε το χάλκινο μετάλλιο για τις πρακτικές που εφαρμόζουμε όσον αφορά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Τηλεδιάσκεψη Φεβρουαρίου “Το Μαγεμένο Βασίλειο”

b29cfc002

Τελευταία μας τηλεδιάσκεψη με τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα “To Μαγεμένο Βασίλειο” ήταν το Φεβρουάριο.

Σε αυτή την τηλεδιάσκεψη, το πρόγραμμα ήταν σαφές.

Κάθε σχολείο είχε αναλάβει να βάλει ένα από το κτίρια του Μαγεμένου Βασιλείου πάνω στο χάρτη

και να κάνουμε ένα πειραματισμό ταυτόχρονο και παράλληλο. Έπρεπε να σώσουμε την πολική αρκούδα που ήταν σε κίνδυνο.

Στο ρόλο της πολικής αρκούδας ένα παγάκι και στο ρόλο του διασώστη μία κλωστή και λίγο αλάτι.

Θα μου πείτε “και τα καταφέρατε;”

Μα έχουμε ομαδάρα, πως να μην το κάνουμε.

Σας παραθέτουμε το βίντεο μας και σας αφήνουμε να το απολαύσετε.

Ένα άκρως συνεργατικό έργο φτάνει στο τέλος του… Πόσο πιο πλούσιοι σε εμπειρίες να φύγουμε από αυτό;

5ος Λαβύρινθος “Το Μαγεμένο Βασίλειο”

Πέμπτος και τελευταίος λαβύρινθος ετοιμάστηκε από το 6ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου, με εκπαιδευτικό την Αμαλία Σταθοπούλου.

Ο νάνος του 6ου Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου, θέλησε να μας συστήσει με την ελληνική μυθολογία και την ιστορία του Μινώταυρου.

1η μας αποστολή ήταν να δούμε σε βίντεο την ιστορία

Κι εμείς το παρακολουθήσαμε με την προσήκουσα προσήλωση.

Στη συνέχεια είχαμε να δείξουμε στο Θησέα το δρόμο προς το Μινώταυρο μέσα από ένα λαβύρινθο.

Όπου τα παιδιά πλέον έχουν γίνει εξπέρ στην επίλυση λαβυρίνθων..

Στο επόμενο βήμα της αποστολής ήταν να κρύψουμε το Μινώταυρο στο χάρτη του bee bot και να βρουν οι φίλοι μας μέσω του κώδικά μας, που τον κρύψαμε.

Ο κώδικας του Ωραιοκάστρου ήταν αυτός:

και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας το λύσαμε….

Ο δικός μας κώδικας ήταν αυτός:

dav

και τον λύσαμε.

Επόμενη αποστολή να φτιάξουμε ένα παζλ σε διαδικτυακό εργαλείο.

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e7d9b40acdc

Τέλος έπρεπε να φτιάξουμε ένα δικό μας λαβύρινθο με ό,τι υλικά θέλαμε και να σώσουμε το Θησέα.

Μια εξαιρετική περιπέτεια φτάνει σιγά- σιγά στο τέλος…. Τι μαγικές στιγμές ζήσαμε…..

4oς Λαβύρινθος “Το Μαγεμένο Βασίλειο”

b29cfc002

Tον 4ο λαβύρινθο για το Μαγεμένο Βασίλειο, τον ετοίμασε το Νηπιαγωγείο San Julian kinder 5 της Ισπανίας, με εκπαιδευτικό τη Laura Ruiz Arelano.

O νάνος του kinder 5 της Ισπανίας  έμαθε ότι ένας κακός μάγος έριξε ξόρκι στο Βόρειο Πόλο, κι έτσι η αποστολή μας ξεκινάει από το Βόρειο Πόλο.

Πρώτος μας στόχος να βοηθήσουμε έναν Εσκιμώο να βρει καταφύγιο,  λύνοντας έναν λαβύρινθο.

Το σχολείο μας, παρά το ότι βγήκε από την καραντίνα εκείνες τις ημέρες, έπρεπε να κάνουμε μάθημα εξ αποστάσεως για λίγες μέρες ακόμη, καθώς είχε πάγο έξω από το σχολείο μας. Όμως εμείς συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, λύσαμε εξ αποστάσεως αυτό το λαβύρινθο,

Δεύτερος στόχος ένα εξαιρετικό παιχνίδι μνήμης που έφτιαξε η Λάουρα στο συνεργατικό εργαλείο genial.ly

https://view.genial.ly/5fe874526157fe0d69195369/game-memory-game

Και παίξαμε εξ αποστάσεως αυτό το παιχνίδι.

Τρίτος στόχος να φτιάξουμε έναν κώδικα με τρια χαμένα ζώα του Βόρειου Πόλου. Μία φάλαινα μπελούγκα, έναν τάρανδο και μία πολική αρκούδα.

Λύσαμε τον Ισπανικό κώδικα

Και όπως ήμασταν υποχρεωμένοι, ετοιμάσαμε το δικό μας κώδικα.

Τέλος είχαμε να φτιάξουμε μία γυάλινη σφαίρα.

Ντυθήκαμε χοντρά για να μην κρυώνουμε στη χιονισμένη σφαίρα και μπήκαμε μέσα.

 

Κι επειδή κι ο νάνος μας ήθελε να μπει σε γυάλινη μπάλα, δεν του χαλάσαμε χατίρι….

 

Χριστουγεννιάτικος Λαβύρινθος “Το Μαγεμένο Βασίλειο”

b29cfc002

Στο Χριστουγεννιάτικο Λαβύρινθο κάθε σχολείο έπρεπε να στείλει στο σχολείο που επιλέχθηκε ένα παζλ με τις ευχές του.

Έτσι τα σχολεία κληρώθηκαν ως εξής:

Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας Νηπιαγωγείο San Julian kinder 3
6ο Nηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου Νηπιαγωγείο San Julian kinder 4
Νηπιαγωγείο Pardilho- Πορτογαλία Nηπιαγωγείο San Julian kinder 5

Το Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας, βρισκόταν σε καραντίνα και έτσι τα παιδιά αποφάσισαν εξ αποστάσεως ποια κάρτα θα κάναμε παζλ για να τη στείλουμε στο Νηπιαγωγείο San Julian kinder 3.

έστειλε αυτό το παζλ

Στο τέλος όλα τα παζλ μπήκαν σε ένα συνεργατικό έγγραφο με τη μορφή λαβύρινθου. Κάθε σχολείο έπρεπε να βρει, ποιο σχοινί οδηγεί τον Άη Βασίλη στο νάνο του και κάνοντας κλικ πάνω στο νάνο του, έπρεπε να λύσει το παζλ για να δει τις ευχές που του έστειλε το σχολείο αποστολέας.

https://docs.google.com/presentation/d/1s0Loz29dBmGFtmEEDhzKb3lFRoowGp4ou1X6DiIVEW8/present?token=AC4w5VgSuzDtAUGuVzoB6DoCAz8-QO-1mg%3A1614148690128&includes_info_params=1&eisi=COTpqLr0ge8CFRzLOgcduhYDQw&slide=id.p

Όμως δε σταματήσαμε εκεί… Η Yolanda Garcia, του San Julian Ισπανίας, είχε μια ιδέα. Να λύσουμε το λαβύρινθο διαδικτυακά σε μία τηλεδιάσκεψη… Στίψαμε το μυαλό μας πως να το κάνουμε και τα καταφέραμε.

και με τον ίδιο τρόπο λύσαμε και το λαβύρινθο που η Yolanda ετοίμασε για το κάθε σχολείο.

Είναι εξαιρετικό να συνεργάζεσαι με υπέροχους συνεργάτες! και ακόμη περισσότερο συναισθηματικό όταν γονείς και παιδιά συνεργάζονται τόσο απόλυτα!

Πόσο ευλογημένοι είμαστε, έχοντας όλους εσάς!

3oς Λαβύρινθος “Το Μαγεμένο Βασίλειο”

b29cfc002

Ο 3ος Λαβύρινθος ετοιμάστηκε από την Πορτογαλία και το Νηπιαγωγείο του Pardilho, με νηπιαγωγό τη Sonia Gomes.

O Πορτογάλος νάνος είναι πολύ στενοχωρημένος γιατί έχασε τη μουσική του. 

Για να τον βοηθήσουμε έπρεπε να λύσουμε ένα λαβύρινθο στο https://scratch.mit.edu/projects/460654163/


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

και να προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε ένα παζλ διαδικτυακά, ψάχνοντας ποιο όργανο ήταν κρυμμένο πίσω από το παζλ.

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a55e7ff2b65

Τρεις κιθάρες κρυμμένες στο χάρτη του μαγεμένου βασιλείου ήταν υποχρέωση κάθε σχολείου, ώστε να ανακαλύψουμε που είχε κρύψει κάθε σχολείο τις δικές του κιθάρες.

Τέλος κάθε σχολείο έπρεπε να φτιάξει τη δική του κιθάρα. Εμείς ήμασταν εκείνες τις ημέρες σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα παιδιά ετοίμασαν τις κιθάρες τους στο σπίτι.