Αξιολόγηση Μαθητών

Στο Νηπιαγωγείο η παρακολούθηση της εξέλιξης και της προόδου κάθε παιδιού ενσωματώνεται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Στόχοι της αξιολόγησης:

1. η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και των επιτευγμάτων των παιδιών
2. ο εντοπισμός δυσκολιών των παιδιών στους τομείς ανάπτυξης και ο σχεδιασμός κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων με σκοπό την υποστήριξη της μάθησης και της ανάπτυξής τους.
3. ο προγραμματισμός της διδασκαλίας με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού
4. η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εντοπισμός στοιχείων του προγράμματος που χρειάζονται βελτίωση και η αναπροσαρμογή αυτού
5. ο εντοπισμός παιδιών που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες υπηρεσίες ή μεγαλύτερη υποστήριξη μέσα στην τάξη
6. η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ειδικών (π.χ. λογοθεραπευτών), εκπαιδευτικών και οικογενειών
7. η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, ώστε να αναγνωρίζουν τις κατακτήσεις του παιδιού τους αλλά και τις δυσκολίες του και να μπορούν να το υποστηρίζουν.
8. η παρακολούθηση της εξέλιξης και προόδου από τα ίδια τα παιδιά (αυτοαξιολόγηση).

Βασικά Χαρακτηριστικά της Αξιολόγησης:

1. Δίνεται έμφαση στην περιγραφή των ικανοτήτων και των κατακτήσεων του κάθε παιδιού και όχι στην καταγραφή των «προβλημάτων» και των «ελλείψεων» του. Σημείο εκκίνησης είναι το τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά και όχι οι αδυναμίες ή οι δυσκολίες τους. Αξιολογούμε για να δώσουμε αξία στο παιδί, να το κάνουμε να αισθανθεί υπερήφανο για όσα έχει πετύχει κι όχι για να το απαξιώνουμε, εστιάζοντας στις αδυναμίες του.

2. Στη διαμόρφωσή της συμμετέχουν ενεργά και τα παιδιά (ατομικές συνεντεύξεις, επιλογή αντιπροσωπευτικών έργων για το Portfolio κ.ά.) τα οποία καλούνται να αναστοχαστούν πάνω σε αυτό που έχουν κάνει αλλά και να το συγκρίνουν με προηγούμενες εργασίες για να διαπιστώσουν και τα ίδια την πρόοδό τους στους διάφορους τομείς (αυτοαξιολόγηση).

3. Δίνεται έμφαση στην ατομική εξέλιξη και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται σύγκριση με άλλα παιδιά, αποτρέποντας κάθε είδους ανταγωνιστικότητα. Αναγνωρίζεται ότι κάθε παιδί είναι ικανό και μοναδικό και έχει πολλές και διαφορετικές ικανότητες και δυνατότητες, όποια και αν είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (π.χ. ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρίες, διαφορετικό γλωσσικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον κ.λπ.) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβλέπονται τομείς στους οποίους διαπιστώνονται δυσκολίες ή τομείς για περαιτέρω ανάπτυξη. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις (προβλήματα λόγου, συναισθηματική ή κοινωνική ανωριμότητα κτλ.) που χρήζουν διάγνωσης/υποστήριξης από ειδικούς επιστήμονες, οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν/συμβουλεύουν τους γονείς/κηδεμόνες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας προς αυτούς (παραπομπή σε ΚΕΣΥ κτλ)

Πώς γίνεται η αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο

Οι πέντε μέθοδοι αξιολόγησης που αξιοπιούνται στο Νηπιαγωγείο είναι: α) η αυτοαξιολόγηση, β) η συζήτηση και η συνέντευξη, γ) ο ατομικός φάκελος, δ) η παρατήρηση και ε) οι ειδικά σχεδιασμένες και οργανωμένες δραστηριότητες. Όπως προτείνεται και από το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (Οδηγός Περιγραφικής Αξιολόγησης, 2017) στο Νηπιαγωγείο η αξιολόγηση των επιτευγμάτων του παιδιού σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και η περιγραφή της εξελικτικής πορείας της μάθησής του, υλοποιείται με

α) την Έκθεση Προόδου κάθε παιδιού και
β) την «παρουσίαση» του ατομικού φακέλου στους γονείς/κηδεμόνες του παιδιού

Η Έκθεση Προόδου αποτυπώνει το μαθησιακό και αναπτυξιακό προφίλ του κάθε παιδιού και την πρόοδό του κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Περιγράφει συνοπτικά τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, τη στάση και συμπεριφορά του παιδιού και προσδιορίζει πώς μπορεί να ενισχυθεί η μάθηση και η ανάπτυξή του. Παράλληλα συνοδεύεται από αντιπροσωπευτικά έργα/φωτογραφίες/βίντεο/ηχογραφήσεις του παιδιού τα οποία είναι ενδεικτικά της εξέλιξής του σε κάθε τομέα ανάπτυξης.
Βασικός σκοπός της έκθεσης προόδου είναι η γραπτή ενημέρωση της οικογένειας για την πρόοδο του παιδιού τους και τις απαραίτητες ενέργειες που έχουν γίνει ή που μπορούν να γίνουν για περαιτέρω βελτίωση. Η Έκθεση Προόδου συντάσσεται συνεργατικά και από τις 2 εκπαιδευτικούς της τάξης (πρωινού και ολοήμερου τμήματος), δύο φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και συνοδεύει την προφορική ενημέρωση της οικογένειας για την πρόοδο του παιδιού τους. Για οικολογικούς λόγους, συντάσσεται σε ψηφιακή μορφή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους γονείς.

Ο ατομικός φάκελος αποτελεί ένα εργαλείο συλλογής, καταγραφής και ερμηνείας δεδομένων που αφορούν την ολόπλευρη ανάπτυξη και την πρόοδο του παιδιού. Ταυτόχρονα είναι ένα μέσο παρουσίασης των προσπαθειών, της εξέλιξης και των επιτευγμάτων του τόσο στο ίδιο όσο και στους ενήλικες που εμπλέκονται στη μάθησή του. Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει τις εργασίες του και παραδίδεται στους γονείς στο τέλος κάθε τριμήνου. Οι εργασίες αυτές προέρχονται από θεματικές προσεγγίσεις αλλά και από ελεύθερες δράσεις των παιδιών.
Από το σύνολο των εργασιών, διακρίνονται κάποιες αντιπροσωπευτικές από κάθε γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα, μαθηματικά….) και τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο, το Portfolio, που ουσιαστικά αποτελεί έναν φάκελο συστηματικής συλλογής δεδομένων σχετικά με τη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι “διηγείται” την ιστορία των προσπαθειών του, της προόδου και των επιτυχιών του σε διάφορους τομείς ανάπτυξης (γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά..).