Νόμος 4547/2018. «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ο νόμος «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ A’ 102,  12-06-2018)

Ο νόμος σε μορφή pdf εδώ

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε επιλεκτικά τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν (120 συνολικά) με τη βοήθεια των παρακάτω συνδέσμων:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2. Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 3. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 4. Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Άρθρο 5. Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Άρθρο 6. Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Άρθρο 7. Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 8. Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 9. Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 10. Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

Άρθρο 11. Διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.

Άρθρο 12. Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

Άρθρο 13. Οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α.

Άρθρο 14. Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Άρθρο 15. Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Άρθρο 16. Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Άρθρο 17. Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, υπηρεσιών και οργανικών μονάδων

Άρθρο 18. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 19. Μισθολογικές διατάξεις

Άρθρο 20. Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 21. Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 22. Προϋποθέσεις επιλογής

Άρθρο 23. Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 24. Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής

Άρθρο 25. Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής

Άρθρο 26. Συμβούλια επιλογής

Άρθρο 27. Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 28. Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

Άρθρο 29. Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 30. Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 31. Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 32. Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

Άρθρο 33. Αναπλήρωση

Άρθρο 34. Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 35. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 36. Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 37. Πεδίο εφαρμογής -Σκοπός και γενικές αρχές

Άρθρο 38. Αξιολογητές

Άρθρο 39. Έκθεση αξιολόγησης

Άρθρο 40. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 41. Συμβουλευτική συνέντευξη

Άρθρο 42. Ενστάσεις

Άρθρο 43. Όργανα εξέτασης ενστάσεων

Άρθρο 44. Eξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 45. Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 46. Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 47. Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων

Άρθρο 48. Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων

Άρθρο 49. Τροποποιήσεις του ν. 1566/1985

Άρθρο 50. Θέματα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Άρθρο 51. Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

Άρθρο 52. Εκπαίδευση για την αειφορία

Άρθρο 53. Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3966/2011

Άρθρο 54. Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3966/2011

Άρθρο 55. Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3966/2011

Άρθρο 56. Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3966/2011

Άρθρο 57. Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3966/2011

Άρθρο 58. Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3966/2011

Άρθρο 59. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3966/2011

Άρθρο 60. Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3966/2011

Άρθρο 61. Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3966/2011

Άρθρο 62. Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3966/2011

Άρθρο 63. Γενικές ρυθμίσεις υπηρεσιών και προσωπικού

Άρθρο 64. Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3966/2011

Άρθρο 65. Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3966/2011

Άρθρο 66. Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3966/2011

Άρθρο 67. Θέματα Αδιάθετων – Παγίων – Ισολογισμού

Άρθρο 68. Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3966/2011

Άρθρο 69. Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3966/2011

Άρθρο 70. Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

Άρθρο 71. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 72. Μορφές Εκπαίδευσης των Προσφυγοπαίδων

Άρθρο 73. Εγγραφή και φοίτηση στις Δ.Υ.Ε.Π.

Άρθρο 74. Καθορισμός σχολικών μονάδων ένταξης των Δ.Υ.Ε.Π.

Άρθρο 75. Λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. – Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Άρθρο 76. Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής

Άρθρο 77. Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Άρθρο 78. Επιλογή και τοποθέτηση των Σ.Ε.Π.

Άρθρο 79. Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Άρθρο 80. Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Άρθρο 81. Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Δ.Υ.Ε.Π.

Άρθρο 82. Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των Δ.Υ.Ε.Π.

Άρθρο 83. Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 84.

Άρθρο 85. Ρυθμίσεις για ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 86. Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής

Άρθρο 87. Ρυθμίσεις για ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης

Άρθρο 88. Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 89. Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 90. Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)

Άρθρο 91.

Άρθρο 92. Μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π.

Άρθρο 93.

Άρθρο 94. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Άρθρο 95. Απουσίες μαθητών-αθλητών

Άρθρο 96. Υπερωρίες Αρεταίειου Νοσοκομείου

Άρθρο 97.

Άρθρο 98.

Άρθρο 99.

Άρθρο 100.

Άρθρο 101. Θέματα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 102.

Άρθρο 103.

Άρθρο 104.

Άρθρο 105.

Άρθρο 106.

Άρθρο 107. Τροποποιήσεις του π.δ. 18/2018

Άρθρο 108.

Άρθρο 109.

Άρθρο 110. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 111. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Άρθρο 112.

Άρθρο 113. Προγράμματα μετεκπαίδευσης εργαζομένων στον τουριστικό τομέα

Άρθρο 114. Ίδρυση Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

Άρθρο 115. Καθαρισμός σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού

Άρθρο 116. Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών

Άρθρο 117.

Άρθρο 118. Ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Άρθρο 119.

Άρθρο 120. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

 

πηγές: ΥΠΠΕΘ,  forin.gr

Αφήστε μια απάντηση