ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG

Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΥΡΙΟΣ ΤΙΝΑΞΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΗΝ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ» (ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΜΕΝΗ) «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ» ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 2016

Κάτω από: Θεολογία (Ορθόδοξη) καί ΖωήΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 12:06 μμ στο Σάββατο, 9 Ιανουαρίου, 2016

pantokrator_1

Λίαν εύφρανας τους Ορθοδόξους, και κατήσχυνας τους κακοδόξους Οικουμενιστάς επισκόπους, ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, με το να τιναχθή στον αέρα η σύνοδος που θα νομοθετούσε κατά τῆς Ορθοδοξίας και υπέρ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οικουμενισμοῦ.
«Ο σατανοκίνητος και δαιμονικός Οικουμενισμός, όργανο στα χέρια τῆς Μασονίας και τοῦ διεθνούς φρικώδους Σιωνισμοῦ, που αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση τοῦ Αντιχρίστου ως μοναδικοῦ παγκοσμίου Βασιλέως, αλλοιώνει τις συνειδήσεις και έχει διαβρώσει σχεδόν τους πάντες και τα πάντα» (Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ).

Σύγχρονοι Πατέρες τῆς Εκκλησίας κατακεραυνώνουν τον Οικουμενισμόν (τον οποίον μέσω τῆς Συνόδου οι Οικουμενισταί θέλουν να κατοχυρώσουν), όπως θα ίδούμε κατωτέρω στα αποσπάσματα τοῦ 7ου μέρους τῆς μελέτης τοῦ π. Παύλου Δημητρακοπούλου με τίτλο «Η προετοιμαζόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος πιστή δικάκονος του παναιρετικοῦ Οικουμενισμοῦ (Στ’)

Ποικίλα εμπόδια, που επέτρεψε ο Θεός να γίνουν, καθιστούν πλέον αδύνατον την πραγματοποίηση τῆς ανόμου αυτῆς Συνόδου. Αναδημοσιεύουμε δειγματοληπτικά από διάφορα άρθρα σχετικά στοιχεία. Ας τονισθεί όμως, ότι τα εμπόδια αυτά είναι κοσμικῆς φύσεως και όχι θέματα πίστεως. Από κανένα Πατριαρχείο και από καμία αυτοκέφαλη Εκκλησία υπάρχει δυνατή αντίσταση κατά τοῦ Οικουμενισμοῦ!

Ο Θεός την «ΜΙΑΝ» Εκκλησίαν Του την προστατεύει από τις σατανικές δυνάμεις τοῦ Άδου και δεν θέλει τον μολυσμό από την παναίρεση τοῦ Οικουμενισμοῦ. O κ. Βαρθολομαίος, αντίθετα με το θέλημα τοῦ Θεοῦ, συνεχίζει την προσπάθεια προς πραγματοποίηση τῆς παναιρετικῆς Οικουμενιστικῆς Συνόδου. Εις μάτην…

Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος
Θεολόγος


Αρχιμ. Παύλος Δημητρακόπουλος, Ἡ προετοιμαζόμενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. (7ον- Τελευταίον)

Κρίσεις καὶ ἀπόψεις ἁγίων ἀνδρῶν τῆς ἐποχῆς μας σχετικὰ μὲ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο.

Ὁ μέγας καὶ ὁμολογητὴς Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς, παρακολουθώντας ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν ὅλη πορεία τῶν ἀλλεπαλλήλων Πανορθοδόξων Διασκέψεων καὶ διαβουλεύσεων γιὰ τὴν προ ετοιμασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, διέκρινε μὲ τὸν θεῖο φωτισμό, ποὺ εἶχε πλούσια μέσα του, τὴν ὀλέθρια οἰκουμενιστικὴ γραμμή, πάνω στὴν ὁποία βάδιζε ἡ ἐν λόγῳ προετοιμασία, καὶ τὰ σαθρὰ οἰκουμενιστικὰ θεμέλια, πάνω στὰ ὁποῖα στηρίχθηκε ἡ ὅλη προσπάθεια, καὶ προεῖδε, ὅτι ἡ μέλλουσα νὰ συγκληθεῖ, ἄν ποτε συγκληθεῖ, Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, δὲν θὰ εἶναι ἄλλο τίποτε παρὰ μιὰ οἰκουμενιστική-αἱρετικὴ Ψευδοσύνοδος.

Γι’ αὐτὸ καὶ συναισθανόμενος τὴν εὐθύνη του, ὑπέβαλε, τὸ 1971, πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας «Ὑπόμνημα» μὲ τίτλο: «Περὶ τὴν μελετωμένην “Μεγάλην Σύνοδον” τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὑπόμνημα πρὸς τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».
Πρόκειται γιὰ ἕνα ἱστορικῆς σημασίας κείμενο λαμπρᾶς Ὀρθοδόξου ὁμολογίας, στὸ ὁποῖο ὁ θεοφόρος Πατὴρ ἐπισημαίνει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

 ag-ioustinos-popovits-2011 «…Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, διὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεάνθρωπος εἶναι τὸ πᾶν καὶ τὰ πάντα, οὐδὲν ἐπιτρέπεται νὰ ρυθμίζεται “κατὰ ἄνθρωπον”, “κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν”… Ἐὰν καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν λύωνται μὲ τὸν Θεάνθρωπον καὶ κατὰ τὸν θεανθρώπινον, ἀποστολικόν, ἁγιοπατερικὸν τρόπον, εἶναι ἀδύνατον νὰ λυθοῦν ὀρθοδόξως καὶ θεαρέστως…Προσωπικῶς δὲν βλέπω, ὅτι κατὰ τὰς σημερινὰς περιστάσεις ὑπάρχει πράγματι ἀναπόφευκτος ἀνάγκη διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἐὰν ὅμως ὑπάρχῃ, ἡ παροῦσα στιγμὴ εἶναι ἡ πλέον ἀκατάλληλος εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας μας… Πᾶσα νέα Οἰκουμενικὴ Σύνοδος δὲν θὰ εἶναι οὔτε Ἁγία, οὔτε Οἰκουμενική, οὔτε Ὀγδόη, ἐὰν πρωτίστως δὲν δεχθῇ τὰς προγενεστέρας οἰκουμενικὰς καὶ ἀσαλεύτους ἀποφάσεις των».
…………………………….
Καὶ κατακλείει τὸ ἱστορικὸ Ὑπόμνημά του, μὲ τοὺς ἑξῆς προφητικοὺς λόγους: «Ἀλλὰ τέλος εἶναι γνωστὸν εἰς τοὺς ἀγγέλους καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὅτι εἰς αὐτὴν τὴν ἀποκαλυπτικὴν ἐποχὴν εἶναι δύσκολον, ἢ μᾶλλον ἀδύνατον εἰς πολλοὺς ἱεράρχας τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, λόγῳ ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν, νὰ ὁμολογήσουν ὀρθοδόξως καὶ ἁγιοπατερικῶς εἰς αὐτὴν τὴν ἐνδεχομένως μέλλουσαν νὰ συνέλθῃ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, τὰ ὀρθόδοξα Δόγματα καὶ τὰς κανονικὰς Ἀληθείας. Ἕνεκα τούτου, τὸ ὀρθοδοξότερον θὰ ἦτο νὰ μὴ συγκληθῇ καθόλου ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἢ τουλάχιστον νὰ μὴ συμμετάσχῃ τις εἰς αὐτήν».

Ὁ ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς παρακολουθοῦσε ἐναγωνίως τὶς ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, σὲ ἀπόλυτη συμφωνία μὲ τὸν ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς, γράφει σὲ σχετικὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Περὶ Οἰκουμενικῆς Συνόδου» τὰ ἑξῆς: «Ὥστε ὅλως περιττὴ νομίζομεν ὅτι εἶναι ἡ σύγκλησις Οἰκουμενικῆς Συνόδου περὶ ζητημάτων, εἰς τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποφανθεῖ διὰ τῶν Ἱερῶν Κανόνων οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι καὶ θεόσοφοι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας».


Τὶς ἴδιες διαπιστώσεις κάνει σχετικὰ μὲ τὴν ἐν λόγῳ μελετωμένη Σύνοδο καὶ τοὺς ἴδιους κινδύνους ἀπὸ ἐνδεχόμενη πραγματοποίησή της διαβλέπει καὶ ὁ ἀείμνηστος π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος: «Δυστυχῶς καὶ ἡ ἑτοιμαζομένη 8η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος θὰ εἶναι ληστρική, ἐὰν κρίνωμεν ἐξ ὅσων βλέπομεν μέχρι στιγμῆς… Μὲ τὴν μελετωμένη νὰ συνέλθει 8η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο μηχανεύονται οἱ Οἰκουμενισταί, νὰ ἐπικυρώσουν τοὺς νεωτερισμούς, τοὺς ὁποίους οἱ ἴδιοι προωθοῦν σήμερα στὴν Ἐκκλησία… Τὴν θέλουν σὰν Σύνοδο ποὺ θὰ ἐκθεμελιώσει τὰς προηγουμένας ἀποφάσεις τῶν ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων…».


Στὸ σοβαρὸ αὐτὸ ζήτημα καὶ στὸ ἐρώτημα, ἂν εἶναι ἀναγκαία ἡ σύγκληση Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ ἀγωνιστὴς καὶ μαχητὴς ἱεράρχης, πρώην Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος, σὲ βαρυσήμαντο ἄρθρο του, στὸ περιοδικὸ Σπίθα, δίνει τὴν ἑξῆς ἀπάντηση: «Ἐὰν κυρία αἰτία, διὰ τὴν ὁποίαν συγκαλοῦνται αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, εἶναι ἡ αἵρεσις, ὑπάρχει πράγματι σοβαρὸς λόγος διὰ νὰ συγκληθῇ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Καὶ ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι: Ἐκτὸς τῶν ἄλλων πλανῶν καὶ αἱρέσεων, αἱ ὁποῖαι πρέπει νὰ καταδικασθοῦν, εἶναι καὶ ἡ αἵρεσις, ἡ ὁποία ὑπὸ διαπρεποῦς ἀειμνήστου ἱεράρχου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὠνομάσθη αἵρεσις τῶν αἱρέσεων. Εἶναι σύγχρονος αἵρεσις, γέννημα τῆς πνευματικῆς συγχύσεως τῶν ἡμερῶν μας. Τὸ ὄνομα τῆς Αἱρέσεως; Οἰκουμενισμός».

……………………………….
Κατακλείοντας τὴν παροῦσα μελέτη μας, ἐπαναλαμβάνουμε τὴν προφητικὴ ρήση τοῦ Ὁσίου Πατρὸς Ἰουστίνου τοῦ Πόποβιτς, τὴν ἀναφερόμενη στὴ σύγκληση Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου: «Ἡ παροῦσα στιγμὴ εἶναι ἡ πλέον ἀκατάλληλος εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας μας». Διότι ὄχι μόνο δὲν ὑπάρχουν οἱ ἀναγκαῖες προϋποθέσεις, ἀλλὰ καὶ διότι ἐάν τυχόν ἐπραγματοποιείτο μιά τέτοια Σύνοδος, δὲν θὰ ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ αἱρετικὴ οἰκουμενιστική ψευδοσύνοδος, χειρότερη καὶ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Φεράρας – Φλωρεντίας ………….
http://aktines.blogspot.gr/2015/09/7.html


Ιλαρίων: ”Υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το ενδεχόμενο συγκλήσεως της Πανορθοδόξου Συνόδου”

………………….
Σεβασμιώτατε, πάμε για το τελευταίο ερώτημα. Ποιές είναι οι προοπτικές συγκλήσεως της Πανορθοδόξου Συνόδου;

Όπως είναι γνωστό η Σύναξη Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών του 2014 αποφάσισε τη σύγκληση της Πανορθοδόξου Συνόδου στην Κωνσταντνούπολη το 2016 με μια σημαντική διευκρίνηση «ἐκτός ἀπροόπτου».

Το πρόγραμμα προέβλεπε ότι τα υπολειπόμενα δύο χρόνια θα είχαμε επιμεληθεί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα είχαμε και ξαναγράψει, το σεβαστό μέρος των σχεδίων συνοδικών κειμένων, πολλά εκ των οποίων είναι ξεπερασμένα πλέον, λόγῳ παρελεύσεως τριάντα περίπου ετών από τη στιγμή που συνετάχθησαν.


Δυστυχώς η αναθεώρηση των κειμένων προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα εκ των οχτώ θεμάτων με τα οποία ήταν να ασχοληθεί η Σύνοδος, μόνο επί των τριών προς το παρόν έχουμε καταλήξει σε πλήρη συμφωνία, ενώ σχετικά με τα υπόλοιπα το έργο δεν ολοκληρώθηκε.


Παράλληλα από την ημερήσια διάταξη έχει αφαιρεθεί τόσο σπουδαίο για την ιεροκανονική νομική συνείδηση θέμα ως τρόπος ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου, παρόλο που το βασικό και ουσιώδες μέρος του κειμένου αυτού είχε προ πολλού συμφωνηθεί.


Αυτή τη στιγμή οι κατά τόπους Εκκλησίες δεν έχουν συμφωνήσει για την ενιαία κατανόηση ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Πανορθοδόξου Συνόδου και τον Κανονισμό αυτής.


Η Ειδική Διορθόδοξος Επιτροπή, η οποία συνήλθε πρόσφατα για να συζητήσει τα ως άνω θέματα, αναγκάσθηκε να διακόψει το έργο αυτής λόγῳ μη επιτεύξεως της ομοφωνίας.


Μέχρι σήμερα έχουν μείνει αναπάντητα και πολλά εκ των ερωτημάτων, τα οποία έθεσε στα Γράμματά του προς τον Παναγιώτατο Πατριαρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος, και έχουν σχέση με την προπαρασκευή της Συνόδου.


Επιπλέον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το ενδεχόμενο συγκλήσεως της Πανορθοδόξου Συνόδου την ώρα που οι ορισμένες κατά τόπους Εκκλησίες δεν έχουν λύσει τη διαφορά τους, ενώ ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας δεν έχει αναγνωρισθεί το αξίωμά του από ορισμένες Ορθόδοξες Εκκλησίες, χωρίς να πούμε για την άκρως ασταθή πολιτική κατάσταση παγκοσμίως.


Ταυτόχρονα θέλω να τονίσω ότι, παρά τις εμφανείς δυσκολίες στην πορεία προπαρασκευής της Πανορθοδόξου Συνόδου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας πάντοτε συμμετείχε και εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργώς στην προσυνοδική διαδικασία.


Όσον δε αφορά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες συγκλήσεως αυτής, κατά τη γνώμη μου είναι πρόωρα ακόμα να μιλήσουμε περί αυτών.

http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/5618-ilarion-uparxoun-amfibolies-os-pros-to-endexomeno-sugkliseos-tis-panorthodojou-sunodou


Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Σύγκλησις της Μεγάλης Συνόδου… “άνευ τινός απροόπτου”

…………………..
Ὡσαύτως, ἰδιαιτέραν βαρύτητα ἐδώκαμεν ὡς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ προσωπικῶς κατὰ τὸ λῆξαν ἔτος καὶ θὰ συνεχίσωμεν ἀσφαλῶς καὶ ἐφέτος, παρὰ τὰ παρουσιαζόμενα ἐμπόδια, εἰς τὴν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Σύνοδου….
http://thriskeftika.blogspot.gr/2016/01/blog-post_77.html


Ελιγμός του Οικουμενικού Πατριάρχη για την Σύναξη!

Η Γενεύη και όχι η Κωνσταντινούπολη ίσως να είναι τελικά ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύναξη των Ορθοδόξων Προκαθημένων, η οποία θα συνεδριάσει στις 21 Ιανουαρίου 2016. ……………………….
Πάντως στη Σύναξη όπως είχε αποκαλύψει η Romfea.gr δεν θα παραστεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει διαψευθεί τόσο από την Ιερά Σύνοδο η την Αρχιεπισκοπή.
Τέλος να σημειωθεί ότι προβλήματα υπάρχουν και με τη συμμετοχή του Πατριαρχείου Αντιοχείας, αφού μέχρι σήμερα η κοινωνία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν έχει αποκατασταθεί.
http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/5652-eligmos-tou-oikoumenikou-patriarxi-gia-tin-sunaj

 


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση

© 2024 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση