Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 24-4-2018

Η ανακοίνωση του ΥΠΠΕΘ:

Τέλος στην απειλή της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με την κατάργηση του ΠΔ 152 και στο ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του ν. 3848/2010 δίνει το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) μετά από μακρύ διάστημα διαβούλευσης και διαλόγου με τους φορείς της εκπαίδευσης, οι προτάσεις των οποίων ελήφθησαν υπόψη στην τελική διαμόρφωσή του.

Με το Σχέδιο Νόμου επιτυγχάνεται η αποκέντρωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, η υποστήριξη της σχολικής μονάδας από διεπιστημονική ομάδα και όχι από ένα πρόσωπο, η σαφήνεια στις αρμοδιότητες όσων συμμετέχουν στο υποστηρικτικό δίκτυο των σχολείων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η αντικειμενική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και η ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού.

Επιπλέον, μπαίνουν τα θεμέλια για ένα δημόσιο σχολείο περισσότερο δημοκρατικό και συνεργατικό με ενισχυμένο τον κοινωνικό ρόλο του και τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών.

 

Ποιες είναι οι νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Συγκεκριμένα, με τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου ενισχύονται:

1. Η Παιδαγωγική Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας

Οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου ενισχύονται, καθώς τουλάχιστον τρεις φορές, στην έναρξη, στη μέση και στη λήξη του διδακτικού έτους, αναλαμβάνει την ευθύνη να προγραμματίζει συλλογικά και να αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο σχολείο. Ο Σύλλογος εντοπίζει τα σημεία υπεροχής, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση δράσεων και αποτιμά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν, αναδιατυπώνοντας ή/και αναπλαισιώνοντας τους στόχους του αρχικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού.

2. Ο Περιφερειακός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Δημιουργούνται Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) στα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου καταθέτει τον συλλογικό προγραμματισμό του και την αποτίμηση του διδακτικού έργου του. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των Π.Ε.Κ.Ε.Σ, που επιλέγονται από Περιφερειακά Συμβούλια, λειτουργούν υποστηρικτικά παρέχοντας «εργαλεία» στήριξης στον Σύλλογο Διδασκόντων και στο τέλος του διδακτικού έτους συντάσσουν εκθέσεις προς κάθε σχολείο για την βελτίωση στους τομείς που χρειάζεται, προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις, πρωτοβουλίες και επιμορφώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη νέα σχολική χρονιά. Η αποτίμηση είναι ανατροφοδοτική και οριζόντια, καθώς ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με τους συντονιστές του Π.Ε.Κ.Ε.Σ και εκείνοι με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που ως τελικός αποδέκτης των εκτιμήσεων και των προτάσεων χαράσσει στρατηγικές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

3. Η εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) δημιουργούνται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Τα Κ.Ε.Σ.Υ., στα οποία δημιουργούνται πλέον οργανικές θέσεις εργασίας για όλες τις ειδικότητες και αυξάνεται το προσωπικό τους, συνδράμουν -ως υποστηρικτική και συμβουλευτική δομή- στο έργο των εκπαιδευτικών και στις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Επιπλέον, καθορίζεται η λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας και του Πολιτισμού στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Τέλος, δημιουργούνται δικτυώσεις και συνεργασίες σε επίπεδο Ομάδας Σχολείων, δίνοντας την ευκαιρία σε γειτονικά σχολεία να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και να αναπτύσσουν κοινές δράσεις.

4. Η συμβολή και συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας

Για να ενεργοποιηθούν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας με τρόπο ουσιαστικό και αντιπροσωπευτικό, το Σχολικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί σε κάθε σχολείο και αποτελείται από το Σύλλογο Διδασκόντων, τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή, εισηγείται κατά τις συνεδριάσεις του προτάσεις για τον προγραμματισμό του σχολικού έτους και ιδέες για τους στόχους που θα μπορούσε να περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράσης του σχολείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και παίρνει τις τελικές αποφάσεις.

 

Πώς θα γίνεται η επιλογή και η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης

Με το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», θεσμοθετείται ένα σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνο με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Για πρώτη φορά οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιλέγονταν ως μετακλητοί υπάλληλοι που διορίζονταν με απόφαση Υπουργού, θα επιλέγονται και αυτοί όπως όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης με 3ετή θητεία, από Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής στο οποίο προΐσταται πρόεδρος του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Επιλογής απαρτίζεται από 7 μέλη και προεδρεύει σε αυτό πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Συμμετέχουν: ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ), δύο μέλη ΔΕΠ, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου (που είναι ένας από τους Γενικούς Διευθυντές του ΥΠΠΕΘ) και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών.

Το σύστημα αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης είναι αντίστοιχο ως προς τις γενικές αρχές και τις βασικές ρυθμίσεις με το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εκπαίδευσης.

 

Κατάργηση της «τιμωρητικής» αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Καταργείται το ΠΔ 152/2013 το οποίο προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων καθώς διαπνέονταν από ανορθολογικές προβλέψεις -όπως η ύπαρξη σταθερών ποσοστών κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών- καθώς και από τιμωρητικό χαρακτήρα λόγω της σύνδεσής του με την μισθολογική εξέλιξη, τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσπιστίας, αμφισβήτησης και αντίθεσης από την εκπαιδευτική κοινότητα που ακύρωσε στην πράξη κάθε προσπάθεια εφαρμογής.

Επίσης, καταργείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του ο ν. 3848/2010 που είχε θέσει ένα ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης.

Διαβάστε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Το Σχέδιο Νόμου 

Αιτιολογική Έκθεση-Δομές

Τροποποιούμενες-Καταργούμενες Διατάξεις-Δομές

 

Πηγή: ΥΠΠΕΘ

Χωρίς σχόλια

 1. Η θέση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος για το σχέδιο νόμου για τις νέες δομές στην εκπαίδευση.

  Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος θεωρεί υποχρέωσή της να τοποθετηθεί επί του Σχεδίου Νόμου για τις νέες Δομές στην εκπαίδευση.
  Γενικά, το Σχέδιο Νόμου συνεργεί στην αποδόμηση των δημοκρατικών χαρακτηριστικών της δημόσιας εκπαίδευσης. Ενισχύει τη λογική του συγκεντρωτικού μοντέλου της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, συγχωνεύει δομές και υπηρεσίες αποδυναμώνοντας ουσιαστικές σχολικές δραστηριότητες, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ειδική αγωγή και προωθεί την υλοποίηση βασικών επιταγών υπερεθνικών οργανισμών όπως η τυποποιημένη-γραφειοκρατική αξιολόγηση.
  Είναι ενδεικτικό ότι το Σχέδιο Νόμου καταργεί τον θεσμό των Σχολικών Συμβούλων, ο οποίος, από το 1982 μέχρι σήμερα, έχει προσφέρει πολύ σημαντικό έργο στην εκπαίδευση. Με την πεποίθηση ότι το εκπαιδευτικό έργο που λαμβάνει χώρα μέσα στις τάξεις των σχολείων είναι πρωτίστως μια παιδαγωγική διαδικασία, η οποία χρειάζεται
  εξειδικευμένη και έμπειρη καθοδήγηση και επιστημονική υποστήριξη, διαφωνούμε με την κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων και την αντικατάστασή του από δομές απομακρυσμένες από τα σχολεία, με κατεξοχήν διοικητικά χαρακτηριστικά.
  Υποστηρίζουμε με έμφαση τη θέση ότι το σχολείο έχει ανάγκη από τη φυσική παρουσία των εξειδικευμένων στελεχών της εκπαίδευσης για την υποστήριξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ότι αυτή η διαδικασία δεν υποκαθίσταται με οδηγίες, οι οποίες θα εκπορεύονται από τα περιφερειακά κέντρα διοίκησης της εκπαίδευσης.
  Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα, ζητούμε από το ΥΠΠΕΘ να επανεξετάσει συνολικά το Σχέδιο Νόμου το οποίο, αν τεθεί σε εφαρμογή, θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες για την εκπαίδευση.

  22-4-2018

 2. Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας ζητά να αποσυρθεί άμεσα το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης.

  Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας απορρίπτει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις «Νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης», και ζητά από τον υπουργό Κ. Γαβρόγλου να το αποσύρει άμεσα, διότι όπως τονίζει σε ανακοινωθέν:
  • προωθεί ένα αυστηρό και γραφειοκρατικό μοντέλο της εκπαίδευσης μέσω του οποίου εξοικονομεί πόρους και προσωπικό,
  • καταργεί και υποβαθμίζει υποστηρικτικές δομές (ΚΕΔΔΥ, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, κ.ά.), ενώ δημιουργεί τους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου της εκπαίδευσης μέσω της αξιολόγησης – χειραγώγησης και
  • προωθεί την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.

  30-4-2018

 3. Η Αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρει το λόγο που εξαιρούνται οι υποψήφιοι διευθυντές σχολείων από την τρίτη συνεχόμενη θητεία.

  Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει:
  Την προαγωγή της κινητικότητας και την εναλλαγή στις θέσεις ευθύνης επιδιώκουν και οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. ε΄ και του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. η της παρ. 3 του άρθρου 27 για τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, το όριο των δύο θητειών αφορά την ίδια θέση, δηλαδή τη θέση του διευθυντή ή του υποδιευθυντή, κατά περίπτωση, της ίδιας σχολικής μονάδας, δεδομένου ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των σχολικών μονάδων και της έλλειψης σε πολλές περιπτώσεις υποψηφιοτήτων, δεν είναι σκόπιμος ο περιορισμός της δεξαμενής των υποψηφιοτήτων.

  Το προσχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» προέβλεπε ότι δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη συναπτή θητεία, σε όμοια θέση, στελέχους της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών σχολικών μονάδων.
  Στο παρόν όμως νομοσχέδιο, που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή, εξαιρούνται οι υποψήφιοι διευθυντές σχολείων για τρίτη συνεχόμενη θητεία, γιατί σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ίσως να υπάρξει πρόβλημα με τη δεξαμενή υποψηφιοτήτων.
  Εξάλλου σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017, που έγιναν οι τελευταίες κρίσεις υποψηφίων διευθυντών, οι υποψήφιοι ήταν περίπου διπλάσιοι, ίσως και λιγότεροι, από τις προσφερόμενες θέσεις.

 4. Η ανοιχτή επιστολή των Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) προς τον υπουργό Παιδείας.

  19-5-2018

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Παιδείας
  Διαπιστώνουμε με λύπη ότι τα τρία χρόνια συνεχών παρατάσεων της θητείας μας από τη λήξη της το 2015 μέχρι και σήμερα, χρησιμοποιήθηκαν όπως φαίνεται για την επώαση ενός νομοσχεδίου με το οποίο διαλύονται αντί να βελτιωθούν δομές που καταχτήθηκαν από τους Εκπαιδευτικούς με αγώνες δεκαετιών και συρρικνώνεται δραματικά η επιστημονική καθοδήγηση, εγκαταλείποντας τους Εκπαιδευτικούς και τα Σχολεία στη τύχη τους, αφού οι νέες υποστηρικτικές δομές θα λειτουργούν πλέον αποδεκατισμένες, αποστεωμένες και σε μεγάλες αποστάσεις από αυτά.
  Ό,τι δεν κατέστη δυνατό επί του προκατόχου σας τον οποίο συναντήσαμε τέσσερις φορές, σήμερα γίνεται πραγματικότητα, με καταργήσεις, πολλαπλούς αποκλεισμούς και κατασκευασμένες ανισότητες, για την εκπαραθύρωση των κατά τεκμήριο πλέον προσοντούχων Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε θέσεις στελεχών στην Εκπαίδευση.
  Γνωρίζοντας την ιστορία σας, αρνούμαστε να δεχτούμε ότι ως ΥΠΠΕΘ θα προχωρήσετε στη ψήφιση ενός αντιδημοκρατικού νομοσχεδίου πρωτόγνωρης δριμύτητας, με αναξιοκρατικές, αναδρομικές και αντισυνταγματικές διατάξεις καθώς και κρίσεις στελεχών από ελεγχόμενα περιφερειακά συμβούλια, προβληματικής σύνθεσης και χωρίς τη συμμετοχή ΑΣΕΠ.
  Ενός νομοσχεδίου στο οποίο αντιτίθεται ο Εκπαιδευτικός κόσμος και συγκεκριμένα:
  • Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ)
  • Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
  • Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
  • Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ)
  • Οι σημαντικότερες και πολυπληθέστερες Επιστημονικές και Παιδαγωγικές Ενώσεις της χώρας
  • Η γενική συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας
  • Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική διαβούλευση
  και το οποίο βρίσκεται σε διάσταση με το πρόσφατο πόρισμα της επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου, μέλος της οποίας ήσασταν κι εσείς.
  Ελπίζουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή, θα βρείτε χρόνο να συναντηθείτε μαζί μας και δεν θα θελήσετε να καταγραφείτε στην ιστορία της Εκπαίδευσης ως ο Υπουργός που αρνήθηκε μέχρι τέλους τον διάλογο με εκπροσώπους ανώτερων στελεχών και άμεσων συνεργατών του.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΕΣΣ)

Αφήστε μια απάντηση