Οι διατάξεις του νέου νόμου για 30ωρο εκπαιδευτικών και συγχωνεύσεις σχολείων. ΦΕΚ 4512 τ.Α’ 17-1-2018

Δημοσιεύθηκε σήμερα 17/1/2018, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, η υπουργική απόφαση για το 30ωρο των εκπαιδευτικών και τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο άρθρα του νέου νόμου που αναφέρουν:

Άρθρο 245

Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«8.  Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ ́ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α ́ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.»

Άρθρο 246

 1. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α ́ 147) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 2 και 4 που αφορούν συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων εκδίδονται ύστερα από γνώμη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως το τέλος Οκτωβρίου και η οποία λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, βεβαιώνοντας και τα αντίστοιχα πραγματικά δεδομένα:

α) την οργανικότητα, προκειμένου για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ορiζόμενα στο ν. 1566/1985 (άρθρο 4, παράγραφος 6)

β) το υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό, καθώς και το προβλεπόμενο για τα επόμενα σχολικά έτη,

γ) τον αριθμό των μαθητών της σχολικής μονάδας που θα προκύψει από τη συγχώνευση,

δ) τη συστέγαση στο ίδιο κτήριο ή συγκρότημα κτηρίων σχολικών μονάδων ίδιου τύπου και βαθμίδας,

ε) τη δυνατότητα στέγασης της σχολικής μονάδας που θα προκύψει από τη συγχώνευση,

στ) τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών,

ζ) τις δυνατότητες μεταφοράς των μαθητών, με βάση τη χιλιομετρική απόσταση της μεταφοράς, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες και

η) τις ιδιαίτερες κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις,

θ) το χρόνο μετακίνησης και την ύπαρξη ή πρόβλεψη μέσων μεταφοράς από και προς τις σχολικές μονάδες δεδομένου ότι κατά κανόνα ο μέγιστος χρόνος της κάθε μετακίνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά.

Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος.»

 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που θα δημοσιευτεί δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Δείτε το ΦΕΚ  ΦΕΚ 4512 τ.Α’ 17-1-2018  εδώ

Χωρίς σχόλια

 1. Νόμος και ερμηνευτική εγκύκλιος για το 30ωρο των εκπαιδευτικών, έχουν δημιουργήσει αναστάτωση και εντάσεις στα περισσότερα σχολεία της χώρας, με πολλές αναλύσεις, διαφορετικές ερμηνείες και σε μερικές περιπτώσεις συγκρούσεις μεταξύ Διευθυντών και συλλόγου διδασκόντων.

  Σήμερα, 1/2/2018 το ΔΣ της ΟΛΜΕ εξέδωσε την παρακάτω απόφαση:

  Απόφαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ σχετικά με την εγκύκλιο για το 30ωρο
  Αθήνα, 1/2/2018

  ΠΡΟΣ:
  Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

  Σχετικά με το ζήτημα της παραμονής των συναδέλφων στα σχολεία, το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους να ακολουθήσουν τα ακόλουθα:
  • Εκτελούμε κανονικά το ωράριο μας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
  • Εκτελούμε τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • Είναι προφανές ότι με τη λήξη αυτών των εξωδιδακτικών καθηκόντων αποχωρούμε από το σχολείο.
  • Καλούμε τους Δ/ντές των σχ. Μονάδων να κινηθούν σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου υπερασπίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
  • Σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας Δ/ντών των σχ. Μονάδων καλούνται να συνεδριάσουν άμεσα οι Σύλλογοι Διδασκόντων.
  Σε περίπτωση που η Διεύθυνση σχολείου αποφασίσει διαφορετικά, το ΔΣ της ΟΛΜΕ και τα ΔΣ των ΕΛΜΕ θα αντιδράσουν άμεσα.
  δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ https://olmesch.files.wordpress.com/2018/02/apofasi30oro01022018.pdf

 2. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις, τα ψηφίσματα και οι καταγγελίες από εκπαιδευτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις σε σχέση με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο υποχρεωτικό εργασιακό 30ωρο στην εκπαίδευση. Σήμερα 5/2/2018 δημοσιεύτηκε το ψήφισμα – καταγγελία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ για το 30ωρο των εκπαιδευτικών.

  Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις αποφάσεις της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ σχετικά με το υποχρεωτικό εργασιακό τριαντάωρο στην εκπαίδευση, καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για διγλωσσία και εμπαιγμό των εκπαιδευτικών. Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας σε μια αγωνιώδη προσπάθεια συγκάλυψης της πικρής αλήθειας ότι με κάθε τρόπο υλοποιούν τις συμφωνίες με τους θεσμούς χρησιμοποιούν διπλή γλώσσα. «Υποτακτικοί» προς τα έξω – «σημαιοφόροι» του αγώνα κατά των θεσμών στο εσωτερικό!!!
  Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει τον αγώνα των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών για άμεση απόσυρση της απαράδεκτης και παράνομης εγκυκλίου για το ωράριο, καθώς και για τα άρθρα του Ν. 4512/18 για το 30ωρο και τις συγχωνεύσεις.
  Στηρίζει, επίσης, τις αποφάσεις των Ομοσπονδιών που καλούν τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν να εργάζονται στο σχολείο, όπως μέχρι τώρα έκαναν, και να μην εφαρμόσουν καμία εντολή για υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο για 30ώρες την εβδομάδα.
  Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

  Δείτε το αρχείο σε pdf εδώ

 3. Τι λέει η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. για το θέμα της εφαρμογής του 30ωρου. 6-2-2018

  Σταθερή η θέση της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. για το θέμα της εφαρμογής του 30ωρου.
  Πιστή στην τακτική της χρήσης άλλης γλώσσας (δουλικής) προς τους «θεσμούς» και άλλης (από καθησυχαστική ως και επαναστατική) προς τους δύσμοιρους «ιθαγενείς», η κυβέρνηση επιχειρεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις απαιτήσεις των δανειστών να ικανοποιήσει και στον ελληνικό λαό να παρουσιαστεί ως ανυποχώρητη.
  Την τακτική αυτή εφαρμόζει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και στο θέμα της υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο στα όρια του εργασιακού τους ωραρίου.
  Έτσι:
  Με ανακοίνωσή της στις 9 Ιανουαρίου 2018 διαβεβαίωνε πως «…Το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δεν μεταβάλλεται και παραμένει ως έχει εδώ και 33 χρόνια…» κατηγορώντας, μάλιστα, όποιον αμφισβητεί τις ειλικρινείς προθέσεις της για «μικροπολιτικό παιχνίδι που ορισμένοι επιθυμούν να παίξουν στις πλάτες της εκπαιδευτικής κοινότητας και να παρουσιάσουν ως δυσμενή εξέλιξη μια γνωστή σε όλους τους εκπαιδευτικούς συνθήκη».
  Στις 15 Ιανουαρίου 2018 παίρνει ψήφο στη Βουλή ο νόμος 4512 με το γνωστό, πλέον, άρθρο 245 όπου σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, που αποτελεί συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο του νόμου, «Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εμπλουτίζεται η ενδεικτική απαρίθμηση των υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, για την εκτέλεση των οποίων οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας».
  Στις 30 Ιανουαρίου 2018 ο Υπουργός Παιδείας δήλωνε σε συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. πως «Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το 30ωρο», μετά την ψήφιση του 4512/2018.
  Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 31 Ιανουαρίου 2018, το Υπουργείο Παιδείας με μια παράνομη εγκύκλιο – «παρωδία», αφού αντί να εξειδικεύει την εφαρμογή του νόμου επιχειρούσε να εμφανίσει (προφανώς προς τους δανειστές) την 30ωρη παραμονή ως υποχρεωτική, δημιουργεί την απόλυτη σύγχυση στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί τρομοκρατημένοι κινδυνεύουν να πέσουν στην παγίδα του και να ξεκινήσουν να εφαρμόζουν μόνοι τους (αφού μια προσεκτική ανάγνωση κάνει σαφές ότι δεν τους το ζητά) αυτό το οποίο το Υπουργείο δεν τολμά να νομοθετήσει και να επιβάλλει αλλά πρέπει να εμφανιστεί προς τα «έξω» ότι το κάνει.
  Η άμεση απάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την ανακοίνωση της 1/2/2018 (η οποία ήταν εισήγηση της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) καθώς και με τη δημοσιοποίηση στις 2/2/2018 της σχετικής γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου της Ομοσπονδίας κάνουν ξεκάθαρα τα παρακάτω:
  • Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να εργάζονται στο σχολείο όπως έκαναν μέχρι σήμερα και δεν εφαρμόζουν καμιά εντολή για υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο για 30 ώρες την εβδομάδα.
  • Το αποφασιστικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας είναι ο σύλλογος διδασκόντων. Σ’ αυτόν και μόνο ανήκει η αρμοδιότητα της εκτίμησης των περιπτώσεων παραμονής πέραν του διδακτικού ωραρίου. Αυτό ίσχυε με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 και το ίδιο ισχύει και σύμφωνα με τον Ν.4512/2018.
  • Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεδριάσουν οι σύλλογοι διδασκόντων και να αλλάξουν τον μέχρι σήμερα εκπαιδευτικό σχεδιασμό τους. Δεν το ζητάει ούτε ο νόμος, ούτε κάποια εγκύκλιος.
  • Οι Διευθυντές των σχολείων δεν έχουν το δικαίωμα (εκ του ρόλου και των αρμοδιοτήτων που τους δίνει ο νόμος) να αναθέσουν την όποια υποχρεωτική παραμονή. Το ίδιο και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης. Κανείς δεν νομιμοποιείται και, κυρίως, δεν έχει το δικαίωμα να γίνει «βασιλικότερος του βασιλέως» σπεύδοντας να εφαρμόσει κάτι που δεν έχει επιβληθεί.
  • Τα όσα δημοσιεύονται σε διάφορες ιστοσελίδες περί παρουσιολογίων που πρέπει να τηρούνται ή υπηρεσιακών σημειωμάτων που απαιτούνται για να αποχωρήσει εκπαιδευτικός από το σχολείο στο κενό του ή μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού του ωραρίου, δεν προβλέπονται πουθενά και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
  Είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εφαρμόζει μια πολυεπίπεδη τακτική. Εκφοβίζει τους εκπαιδευτικούς δημιουργώντας μια κατάσταση αβεβαιότητας σχετικά με το τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και τι όχι, δεν προχωρά όμως ούτε νομικά ούτε πρακτικά σε κάποιο «εντέλλεσθε» ώστε να δημιουργήσει τελικά το αίσθημα ανακούφισης, για όσα δυσάρεστα δεν έπραξε (αν και «πιέστηκε») αφήνοντας παράλληλα την υπόνοια (το είπε ευθέως ο υφυπουργός Παιδείας) ότι μια άλλη κυβέρνηση θα τα πράξει. Μαστίγιο και καρότο για τις ψήφους, δηλαδή. Την ίδια στιγμή δημιουργεί την αίσθηση στην κοινωνία (που λειτουργεί με όρους αυτοματισμού) ότι επιχειρεί να αλλάξει πράγματα αλλά οι «κακοί» συνδικαλιστές δεν το επιτρέπουν. Κι όλα αυτά κάτω από το βλέμμα των «θεσμών» στους οποίους «πουλάει» κουρελόχαρτα, όπως η περίφημη «εφαρμοστική» εγκύκλιος.
  Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί:
  • την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την εγκύκλιο και τις διατάξεις του νόμου 4512.
  • όλους τους εκπαιδευτικούς να μείνουν πιστοί στις αποφάσεις του κλάδου και να μην επηρεάζονται από τα φτηνά και χαμηλού επιπέδου κόλπα του Υπουργείου και της κυβέρνησης.
  • όλα τα μέλη της να συμβάλλουν δραστικά στην αντιμετώπιση όλων των φαινομένων αυταρχισμού στην κατεύθυνση επιβολής του 30ωρου.
  Για την παράταξή μας είναι ξεκάθαρο. Όποιος στέκεται ενάντια στις αποφάσεις του κλάδου δεν έχει θέση σε αυτόν.
  Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Αφήστε μια απάντηση