ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 27 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020.

 

Η εγγραφή του παιδιού γίνεται ηλεκτρονικά:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

ΠΡΩΤΑ ελέγχετε το σχολείο που ανήκετε με βάση την διεύθυνση κατοικίας του παιδιού.

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου:

ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΙΩΝ

(το σχολείο μας έχει το πορτοκαλί χρώμα)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TbLWGWTFclvJ9b0EZcqnjD6eUVbLYZE&ll=40.66627450000003%2C22.897887600000022&z=15Λήψη αρχείου

 

Οδοί ή τμήματα οδών σε αλφαβητική σειρά:

Αγίου Γεωργίου (μονά 17 έως τέλος, ζυγά 28 έως τέλος)
Αθηνάς (όλη)
Αριστοτέλους (όλη)
Άρτης (όλη)
Βενιζέλου Ελευθερίου (ζυγά 54 έως 76)
Βερμίου (μονά 1 έως 19)
Ζακύνθου (μονά 17 έως τέλος, ζυγά 16 έως τέλος)
Ιασωνίδου Λεωνίδα (μονά 55 έως τέλος, ζυγά όλα)
Καραϊσκάκη Γεωργίου (μονά 19 έως τέλος, ζυγά 14 έως τέλος)
Καραμανλή Κωνσταντίνου-πρώην Τσαλδάρη (μονά 9 έως τέλος, ζυγά όλα)
Καυκάσου (μονά 19 έως τέλος, ζυγά 24 έως τέλος)
Μακεδονίας (όλη)
Μανδηλαρά (όλη)
Μεγάλου Αλεξάνδρου (μονά 33 έως τέλος, ζυγά 18 έως τέλος)
Μεσοποταμίας (όλη)
Μοναστηρίου (μόνο το 20)
Παλαιολόγου Κωνσταντίνου (όλη)
Παπάγου Αλέξανδρου (όλη)
Παπαδιαμάντη Αλέξανδρου (μονά 1 έως τέλος, ζυγά 12 έως τέλος)
Πέτρουλα Σωτήρη (όλη)
Πόντου (μονά 1 έως 17, ζυγά 2 έως 16)
Ρήγα Φεραίου (όλη)
Σαμοθράκης (όλη)
Σαμψούντος (μονά 19 έως τέλος, ζυγά 20 έως τέλος)
Σβώλου (όλη)
Σολωμού Διονυσίου (όλη)
Σουρμένων (μονά 15 έως τέλος, ζυγά 16 έως τέλος)
Φιλίππου Φλώρου (μονά 87 έως 95, ζυγά 70 έως 96)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdipe-v-thess.thess.sch.gr%2Fsystem%2Ffiles%2Finline-files%2FOrialfElKordelioEvosmosNip2024.xls&wdOrigin=BROWSELINK

 

Μετά ακολουθείτε τα εξής βήματα:
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου-προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με
ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β)τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, [να είναι πρόσφατο και να φαίνονται στοιχεία του γονέα]
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη
Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη
σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την
ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».

 

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, θα σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, ώστε να ορίσουμε ραντεβού και να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για
το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου
6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:Λήψη αρχείου

 

Ενημερωτικά, τα παιδιά ακολουθούν στο Νηπιαγωγείο το εξής ωράριο:

Υποχρεωτικό ωράριο: 8:15-13:00.

Προαιρετικό Ολοήμερο: 13:00-16:00. Το σχολείο μας, για όποιον επιθυμεί, διαθέτει και Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου μέχρι τις 17:30. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα με πρόωρη προσέλευση που είναι 7:45-8:00 και μπορούν να το δηλώσουν μόνο τα παιδιά που παρακολουθούν και το απογευματινό ωράριο.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Καθημερινά 10:00-10:45

στο τηλέφωνο του σχολείου: 2310707176

Εργαστήριο Δεξιοτήτων ” Υπεύθυνα Παιδιά – Υπερασπιστές των Ζώων”

δεξιότητες 1

Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων και στον θεματικό άξονα ” Φροντίζω το περιβάλλον” , από την Υποθεματική:«Οικολογική Συνείδηση, φιλοζωία, τα δικαιώματα των ζώων» επιλέξαμε να αξιοποιήσουμε την ενότητα: “Υπεύθυνα παιδιά, υπερασπιστές των ζώων”.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση , η εκπαίδευση και η αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ζώων.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος  είναι:

  • να κατανοήσουν οι μαθητές τη σχέση αλληλεξάρτησης  ανάμεσα στα ζώα κι στον άνθρωπο
  • να αντιληφθούν ότι η στάση σεβασμού απέναντι στα ζώα είναι μία στάση που ενισχύει το αίσθημα ευθύνης.

Όσο αφορά τους στόχους των  Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα τα παιδιά θα αναπτύξουν:

Δεξιότητες μάθησης : Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα.

Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση κι ευαισθησία , υπευθυνότητα.

Δεξιότητες του νου :  Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη , ρουτίνες σκέψης αναστοχασμός.

Τα εργαστήρια που σχεδιάστηκαν έχουν ως γνώμονα τις αρχές του ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου (2003). Επομένως δίνεται έμφαση στην αυτενέργεια των νηπίων και σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα νήπια.  Οι στόχοι των εργαστηρίων είναι συμβατοί με τους στόχους του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο.

1ο Εργαστήριο: ” Τί χρειάζεται ένα ζώο για να ζήσει ”

Αρχικά διαβάσαμε το βιβλίο της Κατρίνας  Τσάνταλη ” Το Σοφάκι κι ο Ντο”, ένα βιβλίο που εξηγεί το τί χρειάζεται ένα αδέσποτο ζώο για να ζήσει.

Screenshot 1

Ακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά κι οι ιδέες τους , τις οποίες αποτύπωσαν στο αντίστοχο φύλλο εργασίας.

20240219 121410 20240219 121248

20240219 121515 20240219 121130

IMG d85633f15e40e8f15f141a717134d6f0 V 1     IMG 0e1520c556184fef1f65b836eaafad8c V 1

2ο Εργαστήριο: ” Τα αδέσποτα”

Διαβάσαμε το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη Γεωργιάδη ” Τα αδεσποτάκια”

9789604936366 1

Προβληματιστήκαμε σχετικά με το γιατί υπάρχουν τόσα αδέσποτα στους δρόμους; Πώς πρέπει να  συμπεριφερόμαστε απέναντί τους; Τα παιδιά ζωγράφισαν τις ιδέες τους.

IMG 4e8bd93058811d881b918d7605a36ae9 V IMG f7935a54448e1a3b24658d4d416fae25 V

IMG 2b322dc72c65239923ae07805ea7f0ec V IMG 0006d818463029022bc30272a2a4e8de V

IMG 2272e50944b26317c572b6920b2b340f V IMG d086e4c38d1a853d591583bb962d10d4 V

IMG d4978ff45975c3a726c21dad3fe69d5d V

3ο Εργαστήριο: ” Σέβομαι τα ζώα”

Mέσα από την επίδειξη του κατάλληλου παιδαγωγικού υλικού τα παιδιά προβληματίστηκαν σχετικά με το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα ζώα.  Τα παιδιά ομαδοποίησαν τις εικόνες ανάλογα με τη σωστή ή τη λάθος συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στα ζώα.

20240223 093446 20240223 093431

20240223 093735 20240223 102041

4ο Εργαστήριο: ” Και τα ζώα έχουν δικαιώματα”

Τα παιδιά γνώρισαν το κείμενο της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων των ζώων κι συνειδητοποίησαν  ότι και τα ζώα έχουν δικαιώματα τα οποία  οφείλουμε να σεβόμαστε.

Poster Animals rightsΣτη συνέχεια ζωγράφισαν όποια δικαιώματα ήθελαν κι τα παρουσίασαν στην ολομέλεια .

20240222 110947 1 20240222 110824

5ο Εργαστήριο: ” Αν είχαν φωνή τα ζώα;”

Παρουσιάζονται στα παιδιά διάφορες εικόνες ζώων όπου δείχνουν τα ζώα σε πολλαπλές καταστάσεις πχ. ζώα που ζουν χαρούμενα , ζώα φυλακισμένα σε κλουβιά, άγρια ζώα σε τσίρκο, ζώα που τα κακοποιούν τα αφεντικά τους. Τα παιδιά παραθέτουν τις απόψεις τους για όλες αυτές τις καταστάσεις κι ζωγραφίζουν τις ιδέες τους για το τί μπορεί να σκέφτονται τα ζώα.

Screenshot 1 1 Screenshot 2

Screenshot 5 1 Screenshot 7

Screenshot 8 Screenshot 9

20240223 095008 20240223 094853

20240223 094717 20240223 095206

6ο Εργαστήριο: ” Αναλαμβάνουμε δράση”

Μετά από όλα αυτά που μάθαμε , αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση και δημιουργήσαμε τις αφίσες μας.

IMG b8ad9baa8fa356cbd288a7b9a31e2c6b V IMG de4391dfea38f511de7f136238d8b395 V

IMG 4bb4f2e3b53b2d5a006b7075ac844983 V

Δραματοποιήσαμε τη φροντίδα ενός αδέσποτου  ζώου.

IMG 847764a01caa898f4b9f1448d2564252 V IMG 857653b5d50b8b921e6c7e37ad6fb118 V

IMG 3e2b53852ccfff85e2ef65d4eae7893f V IMG 73e605144bd98d0897c0bbfc61b49d19 V

IMG fe372480b86b437635131ff2352a09e1 V IMG 7b38153884c1c1560848909f582bcb56 V IMG 8da0924c424ac626b05fe6517a2fcd4e V

Η Έφη, η μαθήτριά μας, μας έφερε το κατοικίδιο της, ένα γλυκύτατο κουνελάκι.

IMG ab8064294e007532c17c93d55e1e0a7c V IMG 408c472629876173fd6efeb16efbfaea V 1

Συμπληρώσαμε τον πίνακα διπλής εισόδου σχετικά με το ποιο ζώο θα θέλαμε να έχουμε.

IMG dd45686f6d401fea68586101eb530b0b V IMG 924f97f71ef90d79482ab91053fe8adb V

Τέλος παίξαμε κουίζ κι διαδικτυακά παιχνίδια για τα ζώα συντροφιάς.

IMG c071de0f23356865aeefd526c1b67184 V

Επίσκεψη ιατρού στο νηπιαγωγείο μας

Σήμερα είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στο νηπιαγωγείο μας τον γενικό ιατρό, κ. Χατζημανώλη Κωνσταντίνο, πατέρα του Νικόλα. Ο κ. Χατζημανώλης μας μίλησε για το πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από τα μικρόβια αλλά κι το πώς μπορούμε να προστατέψουμε την υγεία μας. Μας μίλησε για τη λειτουργία κάποιων οργάνων του σώματος κι απάντησε σε ερωτήσεις των μικρών μαθητών. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του στον χώρο του νηπιαγωγείου μας.

20240223 104833 20240223 111401

IMG 84c59e79a89d569c03ecee5edc7c7448 V IMG 25c9f7534a7eac9a9baa1a650d977598 V

Αμυγδαλιά η νυφούλα του χιονιά

Με αφορμή τον πίνακα Ανθισμένη Αμυγδαλιά του Βαν Γκόγκ τα παιδιά έκαναν τα δικά τους καδράκια με τύπωμα από μπουκάλι και σφουγγάρι.

LR 00 005059 1300x700 1

0 02 05 c47891509e3dc6d5336295d47ceb1f855b76ec93cb3828c037480e1cc18662fd f596784b157d767b0 02 05 4544f474a6c3e818956ce9c62fe7bf25f2d4bd084b2c93d69ac74aa9ffb0f1c8 65e55ff1fab7715d0 02 05 0f4ef2f5779381a7572c20ac7fe40bd0a5b7c0361fa03c55e0f584ea7646bfb3 dcf033f7e12dec990 02 05 8f16c30f0fd7eb764317265ff0cca76e73c29b1609f552c505a3f45997ffff8f dff0606b6ad6c879

0 02 05 5e622b5d45b02fc040fd1055961c1dcb9453adb981ba2f5c06cc1a1d26a920ce b04f36fe9f609f9f0 02 05 0411f30c8ef55e3cc1d047e18176f42c11b31c6eca2eb4502201aeef10ff77b8 1f0c11fe59e02f890 02 05 4a77229db54f3f1af35740ec3424c958dcef8baefd21c19a0f1ca6df4f462157 cf5ba2388221ae810 02 05 2cfad4198189c5443cca22ca7cbcd7c6abe4181bb1ac685f8b98bf7429970263 204e9444f7a481c80 02 05 7d357ffecfcfbcc215048c75ce8ce405bbc850db865323cbb9633b053d2a3939 f06fe27d804b66bc0 02 05 957462d0c7a12156131c046e7a48da87b363b8bd738f8fad082e720ee4ccc8fe ba8d94e807c2f1450 02 05 1e22f241c6776e0180ee2ade4ebdfd5f22f8444a026d3e0c9c99e91979942dff 99d088f323054b0f0 02 05 9d8eff72cfbb5fe54ec402557727df58af0335c3588828f1e8b2d2e3c8bb5cfc cca2c79957c1fe5e0 02 05 040252ed375db609fb83162430e1bb8852c4e33103c5870c3904e1cf0424d112 8b5bfccf9239f8620 02 05 b2a08cef5d843e2891aa008163c8821d69654587a6e180d2deb40a8f8a5459d6 f66bbab31db3a13a0 02 05 d1ad3839efca9b92e183977ea268d3abc2a138ec3f7490c28d55393d3eb40f3a 3826389217584c5a0 02 05 5865d7e024984d44ac15de6ab760bdce29d6e750ef78b6fe7ec4827336b597f5 e155606afa59d1dd0 02 05 f918fb828166ebb3aa78f0b0d098eda13ed4f0069f051302f1072a9a528f0bcd 9962c730467ef2bf0 02 05 72bbeac29f9fa77507cb0b455ab95df143bfc5f58ff9a3bae437c73fb73cd4f2 264aa0f7b0451610

0 02 05 d9b0dd21182ef940ede692fa5b53986616e839df691fc9d3ffa73e12d2d6e109 51f0b52c22c2db68

0 02 05 3453737a8bf1f2d54f7d531010359f6f18da15f8477bb6b0207a4af7369f2db6 901882e4af9612e4image 2024 02 23T192805.428

Ζωγραφίσαμε τον μύθο της αμυγδαλιάς

0 02 05 069c6a9764d553de2e0b41ef1462d755513bd5e7fda079f967f38209c7aad3a5 932434d5b4d9248

Αμυγδαλιά και Μαθηματικά

0 02 05 25d5664e1f0b43296ed64d81fc12247592260c386cbeccedc23223407b470a30 bb52a2da0de8a12d0 02 05 3533b9aafc3c67062228ee0f7fcffc2da362bc8c156535e32e997bac767d3bfe c4b477c8609d2a880 02 05 bbe6f3512288f6c98cdc1038c7d752493e9d5cc37702bf4ca23cfe8bcf472648 3bfa73fcde13fefe0 02 05 94cb42602d44b7ad33f8651b984758bc792d9f11ebab6d27da93df1d0158ec48 ee032f22b2f768d90 02 05 c5c9c94baf04db896bc5466be07b6aa608b7b243add59a7626dda7741e6cbb35 8230cdff2e2140c6

 

Επίσκεψη πυροσβεστικού σώματος στο νηπιαγωγείο μας

Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα τους πυροσβέστες του 2ου  Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης στο  χώρο του σχολείου μας και συγκεκριμένα τους κυρίους Οικονόμου Ιωάννη, Μαυρουδή Κωνσταντίνο και Χονδροματίδη Πέτρο,  οι οποίοι με μεγάλη προθυμία μας εξήγησαν  τη φύση της δουλειάς τους και μας ενημέρωσαν για τον εξοπλισμό τους. Τα παιδιά κατανόησαν  τις δυσκολίες και τους  κινδύνους του επαγγέλματος του πυροσβέστη καθώς και τη σημαντική τους προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Ακολούθησε επίδειξη του πυροσβεστικού οχήματος και όλου του εξοπλισμού των πυροσβεστών.  Οι πυροσβέστες ενεργοποίησαν τις σειρήνες του πυροσβεστικού οχήματος κι μας έδειξαν πώς ρίχνουν νερό με τη μάνικα.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την επίσκεψή τους και για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσαν.

IMG 6a422adb86ebedbc4748f0960a3f3a49 VIMG 7b4a36902c48784bcf6748fd90fbe95f V 1

IMG 9a77bc6be02420853422e84b51a4003c V IMG 511953a7e6dc074e759c947a7be4484e V

IMG 3185a678daf59286ba5379fe515a3246 V IMG 23a45dbac4f86860120a2bfba84259ce V\

IMG 02cad473424ad96375a0c409addadba8 V IMG a0bd0b822b4cc7500caa74f2c127680f V

20240216 092606 IMG 5e631d96a3a12758b81f2a6aeab92b3e V

Τέλος τα παιδιά ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους από τη σημερινή επίσκεψη

IMG d4745dad1c9f648d2b099ebb2ac66155 V IMG fc6c969563efc9f51ee66c6632fdc89a V

Το δώρο που προσέφεραν τα παιδιά

IMG 9f913063a06431c3952c99b1eebf947a V

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κύριο Οικονόμου Ιωάννη για τη δωρεά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας καθώς κι για τη δωρεά παιχνιδιών.

20240220 093730

«Η Ιστορία του Γάτου που Έμαθε σ’ ένα Γλάρο να Πετάει» Θεατρική Παράσταση.

Είχαμε τη χαρά σήμερα να παρακολουθήσουμε στο σχολείο μας την παράσταση «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει» του Λουίς Σεπούλβεδα, από την ομάδα BLACKBIRD.

Υπόθεση:

Η Κενγκά, ένας άτυχος γλάρος, πέφτει θύμα της ‘μαύρης μάστιγας’, μιας πετρελαιοκηλίδας που έχει μολύνει τη θάλασσα. Λίγο πριν πεθάνει γεννάει ένα αυγό, το οποίο εμπιστεύεται σ’ ένα ‘γάτο μαύρο και πελώριο και χοντρό’ που ακούει στο όνομα Ζορμπάς, και του ζητά να μάθει στο μικρό γλάρο, που θα βγει από το αυγό, πώς να πετάει. Παρόλο που ο Ζορμπάς είναι γάτος και δεν έχει ιδέα για το πώς να φέρει εις πέρας αυτήν την παράξενη αποστολή συμφωνεί, και μαζί με τους άλλους γάτους του λιμανιού προσπαθούν να βοηθήσουν αυτό το πλάσμα που είναι τόσο διαφορετικό από εκείνους.

Τέσσερις εξαιρετικοί ηθοποιοί φορούν τις μάσκες τους, και μεταμορφώνονται σε γλάρους και γάτους του λιμανιού. Τραγουδούν ζωντανά, χορεύουν και μιλούν για την διαφορετικότητα, την αγάπη και τον σεβασμό για καθετί που φαντάζει ξένο, μακρινό, αλλιώτικο.

0 02 05 6e1b1c99df061995b4837e363b0adccca3aa9984e42804b5ad23e01b498a1547 abb67ffb5eb167b00 02 05 d3f75ec948f5e0e55a919a58d98eac8911f2fdcdf147768dc918cdc6f9031053 2eafcad7191ce1fb

Πολικά ζώα

Τις προηγούμενες μέρες μιλήσαμε για τα πολικά ζώα. Μάθαμε ποια ζώα ζουν στην Αρκτική κι ποια στην Ανταρκτική. Εστιάσαμε στους πιγκουίνους και στις πολικές αρκούδες.

Ταξινόμηση των πιγκουίνων ανάλογα με το ύψος

IMG 1887b476e3c4982b22409bb18f588ea0 V IMG a416b8ba840ad59988bd60b9cbde8936 V

Βοηθήσαμε τον πιγκουίνο να ψαρέψει ψαράκια κι να τα τοποθετήσει στα κουβαδάκια ανάλογα με το αρχικό γράμμα των ζώων που απεικόνιζε το κάθε κουβαδάκι( πχ. το ψάρι μετο γράμμα Γ τοποθετήθηκε στο κουβαδάκι που είχε τη γάτα σαν εικόνα)

20240208 085232 1 20240208 093541

Κατασκευή με πιγκουίνους

IMG dd277311536adad8d3c8f2b7f239576c V IMG 6389bd4bdcaa4825c6cebd291ddca690 V

20240209 110103

Παιχνίδι ταχύτητας : Περπάτησε σαν τον μπαμπά πιγκουίνο κρατώντας το αυγό ( μπαλόνι) ανάμεσα από τα πόδια σου.

IMG 63570a037869bd7281a19721919b5dad V IMG 43d9e69f46b19d9c33a1f524bb94add9 V

20240207 110656 20240207 110923

Πολική αρκούδα – κατασκευή

IMG 52168b77474b3dca85505d4d6873072a V IMG 6a9e01d8abdfa3c9e2e70faa9f9d2753 V

IMG 42a7cedd7c00d84527cb84e47acff832 V IMG b13f02b286678027c232ecb13c9e33e6 V

IMG c5481560a92a13016bd4f1819de4bee6 V IMG fa9925d1c43c0d200d2d58bf5ad17bcc V

Βιβλιοθήκη & επίσκεψη βιβλιοθηκονόμου στο σχολείο μας

1707317541812

Βιβλιοθηκονόμος του Δήμου μας επισκέφτηκε μετά από αίτημα του σχολείο μας.

Ευχαριστούμε θερμά την κα Έφη από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευθερίου Κορδελιού που επισκέφθηκε σήμερα 7/2/2024 το σχολείο μας και μας βοήθησε με τις γνώσεις της στο πώς μπορούμε να κάνουμε την νέα μας βιβλιοθήκη πιο λειτουργική.

Η νέα μας βιβλιοθήκη ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Τα υλικά αγοράστηκαν με χρήματα του σχολείου μας, ενώ η κατασκευή και η τοποθέτηση έγιναν από τον ίδιο παππού μαθήτριάς μας τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά.

Η δημιουργία της βιβλιοθήκης και η αρχειοθέτηση των βιβλίων συγκαταλέγεται σε ένα από τα Σχέδια Δράσης που υλοποιούμε φέτος εμείς οι εκπαιδευτικοί για το σχολείο μας.

Αν έχετε κάποιο βιβλίο σε καλή κατάσταση, για τις ηλικίες των παιδιών του σχολείου μας, και εφόσον δεν το χρειάζεστε, μπορείτε να το δωρίσετε στο σχολείο και να εμπλουτίσουμε την βιβλιοθήκη του σχολείου μας.

1707317541797

 

 

Συνεργασία στο Νηπιαγωγείο – Εργαστήρια Δεξιοτήτων

δεξιότητες

Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων και στον θεματικό άξονα ” Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη” ασχοληθήκαμε με την σπουδαιότητα της έννοιας της Συνεργασίας και της Αλληλοβοήθειας στο νηπιαγωγείο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της έννοιας της συνεργασίας στο νηπιαγωγείο. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε πολλά παιχνίδια σε ζευγάρια, μικρές ομάδες, αλλά και στην ολομέλεια με σκοπό να εξοικειωθούν με τον «άλλο», να αλληλοεπιδράσουν, να επικοινωνήσουν, να βρουν λύσεις σε τυχόν διαφωνίες και συγκρούσεις προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας.

Στις ποικίλες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν αξιοποιήθηκαν παιχνίδια σε ζευγάρια και σε ομάδες, δραματοποίηση, τραγούδια, κατασκευές ομαδικής αφίσας, πίνακες ζωγραφικής και θεατρικό παιχνίδι.  Ακολούθησαν συζήτηση,  φύλλα εργασίας με στόχο να συσχετιστεί το περιεχόμενο των δράσεων- δραστηριοτήτων με το περιεχόμενο του θέματος των εργαστηρίων ώστε να αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα, η κριτική σκέψη, να ενεργοποιηθεί η σκέψη και το συναίσθημα.

Όσο αφορά τους στόχους των  Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα τα παιδιά θα αναπτύξουν:

Δεξιότητες επικοινωνίας , κριτικής σκέψης και συνεργασίας.

Στις Δεξιότητες κοινωνικής ζωής;

Κοινωνικές Δεξιότητες, Ενσυναίσθηση Προσαρμοστικότητα, Υπευθυνότητα και Πρωτοβουλία

Στις Δεξιότητες του Νου:

Στρατηγική Σκέψη , Επίλυση προβλημάτων , Μελέτη περιπτώσεων

Τα εργαστήρια που σχεδιάστηκαν έχουν ως γνώμονα τις αρχές του ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου (2003). Επομένως δίνεται έμφαση στην αυτενέργεια των νηπίων και σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα νήπια.  Οι στόχοι των εργαστηρίων είναι συμβατοί με τους στόχους του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο.

1ο Εργαστήριο: ” Ας παίξουμε”

Επικοινωνία μέσα από την κίνηση. Μη λεκτική επικοινωνία

Τα παιδιά έγιναν αρχικά  ζευγάρια και με μουσική κινήθηκαν ελεύθερα στο χώρο. Κάθε φορά που η μουσική σταματούσε, ακολουθούσαν διάφορες εντολές, π.χ. χαιρετούσαν τον φίλο τους , αγκαλιάζονταν, ακουμπούσαν διάφορα μέλη του σώματός τους κλπ.

IMG a61c188397f0e8f917c8bfa6b1d8120e V IMG 0de4b26648eae60ab250f44519122b50 V

IMG 67cd68639019618ebf9aa23c48f7659f V IMG c7e1ad51fceca439cd7e85417fa1b518 V

20240201 123327 20240201 123434

Παιχνίδια συνεργασίας με κοινό σκοπό την επίτευξη ενός στόχου

IMG 56c1dc9affacf83e7ddaf1ac33f2b23a V IMG e62b83f6c37bc473c8d824cebe6c93a0 V

IMG 973055001117bcca36ee8708e0427554 V 1 IMG 37657867b35aef50a2237cd6c37b986f V 1

IMG 1c27075dbfb9f9239865cf1dc5fd2e8f V 2 IMG a6630f15051548b40a1ab5ecd9a7882b V

IMG c5666216b2b5ebd3a635427e1d98d177 V 1 IMG 9248f5d8641108c9cd4418d4bd69dee0 V

IMG 695ef904b6e78302ceccd9ecdacc5366 V IMG 6638c993afc745b9444095ae79fada0f V

20240205 123405 20240205 123622

IMG 9aa1d7a313356657b910784e41eb9b34 V IMG 35c6f61233bb4c7525ee9fc34a800367 V

IMG ab99b8e9592331dbc358edbcd38b56cd VIMG cbdcd16dab45affbd38e0515224ac88e V

2ο Εργαστήριο: ” Οι κανόνες της συνεργασίας”

Για να είναι πετυχημένη μία συνεργασία, πρέπει να διέπεται από ορισμένους κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθούμε. Έτσι λοιπόν  θυμηθήκαμε τους κανόνες που είχαμε συμφωνήσει στις αρχές της σχολικής χρονιάς.

20240130 093751 0 02 05 b18f9935c6ab9f0296fb50c9650c2353e156768ee537ee0a8cb46393e36cee61 7ed57a528731fe1f

0 02 05 d28a3bf1850f1c845c1271bfdb44babf34a98c20b5ed6f4584e3465736b58f4a 658de35f01794001

Τι είναι όμως συνεργασία;

Παρακολουθήσαμε το παρακάτω βίντεο για την αξία της συνεργασίας

Ακούσαμε το τραγούδι της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου με τίτλο ” Συνεργασία”

Τα παιδιά ζωγράφισαν ότι τους έκανε εντύπωση από το τραγούδι

20240129 113937 20240129 114005

20240129 114250 20240129 114030

3ο Εργαστήριο: ” Συνεργατική Ζωγραφική”

Τα παιδιά αφού χωρίστηκαν σε ζευγάρια, ζωγράφισαν συνεργατικά τις παλάμες τους και άλλες εργασίες.

IMG 980a65491e4161cc4d497f6820956c7c V IMG fec03a160f3d2be242d2417a7e238f05 V

IMG b6b639cc342726c4257a5cee66d786cc V   IMG 5f04960e1c04e48ea0051eb87890a6ce V

IMG 2d7710010e6d0c4c9fa8b61251843a96 V IMG f874389684bcc784ca90b7798e6aed8d V

IMG feb335f41dff16da2e1d70d7877ba036 V 1 IMG 36566b378e932cc654adc875ed7c48bc V 1

0 02 05 7aeecba4ae2601aa7da94c2b6898b57d6ede86f8c71907be28b8bbb76630255b bcf99a449f9b0aea 0 02 05 e4b038c2c934c4ebba5663127ecec263d0516df68aa341e34dc421bc710c2dae 4a340799b3372a5e

IMG 12bc1aaf68181ffd11e789bbd8eff1e0 V IMG e840930d1ac19767853a7c7969e14b17 V

IMG 0ad9ac80a5469e87d25d5add3e2e053c V IMG 3fa0ce785ba08d87459245a73aabe6c1 V

4ο Εργαστήριο: ” Απόκτηση ενσυναίσθησης και επίλυση συγκρούσεων”

Τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες υποθετικών πραγματικών καταστάσεων που περιέχουν προβλήματα διαφωνιών , συνεργάζονται σε ομάδες και προσπαθούν να βρουν τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων. Αρχικά δόθηκαν στα παιδιά εικόνες που παρουσιάζουν διάφορα θέματα – συγκρούσεις που παρουσιάζονται καθημερινά στα πλαίσια μιας σχολικής τάξης πχ, παιδιά που δεν παίζουν ένα συμμαθητή τους, παιδιά που κοροϊδεύουν  συμμαθητές τους, παιδιά που χαλάνε το παιχνίδι των συμμαθητών τους κτλ

20240130 095637 20240130 095620

20240130 095610 20240130 095559

Τα παιδιά αφού συζήτησαν με τις ομάδες , τους τρόπους επίλυσης  των συγκρούσεων, τους παρουσίασαν στην ολομέλεια.

20240130 095700 20240130 095748

20240130 095955 20240130 100141 20240130 100310 001

Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν τις απόψεις τους

20240130 100847 20240130 100931 20240130 100957 20240130 101050

5ο Εργαστήριο: ” Αν η συνεργασία ήταν χρώμα, αν η συνεργασία ήταν σύμβολο, αν η συνεργασία ήταν εικόνα – Ρουτίνα σκέψης”

Μετά από συζήτηση τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις τους  και τις ζωγράφισαν…..

20240131 124018 20240131 123809 20240131 124529 20240131 123909

IMG 7bc8c6515b4431c583857de95fb8ccc3 V IMG 36386c7ba715ea866ae033b792e0678a V

6ο Εργαστήριο: ” Η σκάλα της αγάπης”

Διαβάσαμε το  εξαιρετικό βιβλίο ” Η σκάλα της αγάπης” της Γιολάντας Τσορώνη Γεωργιάδη, ένα βιβλίο που μας διδάσκει ότι ακόμα κι οι πιο δυνατοί  ( πχ λιοντάρι, καμηλοπάρδαλη) έχουν ανάγκη από τους πιο αδύναμους πχ το μυρμηγκάκι της ιστορίας. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία κάνει τα αδύνατα δυνατά . Υπάρχουν καταστάσεις που εύκολα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας , τα ” θαύματα” όμως γίνονται από ομάδες , από παρέες κι συνεργασίες.

Screenshot 5

Συζητήσαμε για το νόημα της ιστορίας κι ζωγραφίσαμε ότι μας έκανε εντύπωση

20240208 102137 20240208 101634

20240208 101725 20240208 102029

Στη συνέχεια κατασκευάσαμε την σκάλα της αγάπης κι σε κάθε σκαλοπάτι γράψαμε τις έννοιες που πρέπει να διέπουν μια ομάδα για να δουλεύει αποτελεσματικά. Το κάθε παιδί ζωγράφισε σε ένα αστεράκι τον εαυτό του κ για ποιο λόγο θεωρεί τον εαυτό του ξεχωριστό, συνειδητοποιώντας πως όλοι μαζί μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.

20240208 100229 20240208 100006

20240208 120339 1

Το δέντρο της συνεργασίας- ομαδική κατασκευή

IMG 2cc4c6cd174b0fc9778382ce0c050bdf V IMG 38d3efcc238c0875ba7c843bbb339b9d V

IMG 22cd483017d2cf2a4b014169b4b5a2b0 V

Τέλος καταλήξαμε στο παρακάτω συμπέρασμα………………..