ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 27 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020.

 

Η εγγραφή του παιδιού γίνεται ηλεκτρονικά:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

ΠΡΩΤΑ ελέγχετε το σχολείο που ανήκετε με βάση την διεύθυνση κατοικίας του παιδιού.

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου:

ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΙΩΝ

(το σχολείο μας έχει το πορτοκαλί χρώμα)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TbLWGWTFclvJ9b0EZcqnjD6eUVbLYZE&ll=40.66627450000003%2C22.897887600000022&z=15Λήψη αρχείου

 

Οδοί ή τμήματα οδών σε αλφαβητική σειρά:

Αγίου Γεωργίου (μονά 17 έως τέλος, ζυγά 28 έως τέλος)
Αθηνάς (όλη)
Αριστοτέλους (όλη)
Άρτης (όλη)
Βενιζέλου Ελευθερίου (ζυγά 54 έως 76)
Βερμίου (μονά 1 έως 19)
Ζακύνθου (μονά 17 έως τέλος, ζυγά 16 έως τέλος)
Ιασωνίδου Λεωνίδα (μονά 55 έως τέλος, ζυγά όλα)
Καραϊσκάκη Γεωργίου (μονά 19 έως τέλος, ζυγά 14 έως τέλος)
Καραμανλή Κωνσταντίνου-πρώην Τσαλδάρη (μονά 9 έως τέλος, ζυγά όλα)
Καυκάσου (μονά 19 έως τέλος, ζυγά 24 έως τέλος)
Μακεδονίας (όλη)
Μανδηλαρά (όλη)
Μεγάλου Αλεξάνδρου (μονά 33 έως τέλος, ζυγά 18 έως τέλος)
Μεσοποταμίας (όλη)
Μοναστηρίου (μόνο το 20)
Παλαιολόγου Κωνσταντίνου (όλη)
Παπάγου Αλέξανδρου (όλη)
Παπαδιαμάντη Αλέξανδρου (μονά 1 έως τέλος, ζυγά 12 έως τέλος)
Πέτρουλα Σωτήρη (όλη)
Πόντου (μονά 1 έως 17, ζυγά 2 έως 16)
Ρήγα Φεραίου (όλη)
Σαμοθράκης (όλη)
Σαμψούντος (μονά 19 έως τέλος, ζυγά 20 έως τέλος)
Σβώλου (όλη)
Σολωμού Διονυσίου (όλη)
Σουρμένων (μονά 15 έως τέλος, ζυγά 16 έως τέλος)
Φιλίππου Φλώρου (μονά 87 έως 95, ζυγά 70 έως 96)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdipe-v-thess.thess.sch.gr%2Fsystem%2Ffiles%2Finline-files%2FOrialfElKordelioEvosmosNip2024.xls&wdOrigin=BROWSELINK

 

Μετά ακολουθείτε τα εξής βήματα:
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου-προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με
ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β)τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, [να είναι πρόσφατο και να φαίνονται στοιχεία του γονέα]
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη
Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη
σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την
ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».

 

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, θα σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, ώστε να ορίσουμε ραντεβού και να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για
το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου
6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:Λήψη αρχείου

 

Ενημερωτικά, τα παιδιά ακολουθούν στο Νηπιαγωγείο το εξής ωράριο:

Υποχρεωτικό ωράριο: 8:15-13:00.

Προαιρετικό Ολοήμερο: 13:00-16:00. Το σχολείο μας, για όποιον επιθυμεί, διαθέτει και Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου μέχρι τις 17:30. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα με πρόωρη προσέλευση που είναι 7:45-8:00 και μπορούν να το δηλώσουν μόνο τα παιδιά που παρακολουθούν και το απογευματινό ωράριο.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Καθημερινά 10:00-10:45

στο τηλέφωνο του σχολείου: 2310707176