ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -STEM-5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Με αφορμή την Τσικνοπέμπτη μεταμφιεστήκαμε σε εξωγήινους

ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ

0 02 05 5625d55a4185cd780c13ac612aefa3ae4d64080c7fe01fed6fa8dfa7689cfc50 5ff72e43fd83a8f20 02 05 edcff94303f3152685300b8c99f8cccec466283eb1f3c382d09d174969de9078 1b5278cb9185df1f0 02 05 700bf71c0bf6466609dc625f677d94480e85a868d610114812e34d7fec97fa80 6f1359abbb4bd6e

Σκέψου ότι είσαι στο διάστημα και συναντάς έναν εξωγήινο πως φαντάζεσαι ότι είναι;

Ζωγράφισε τον

Τι θα του έλεγες:

0 02 05 3ecbaf94e4aa21a382fc357587f7e2f269973298ce95a0918e85d2a1537d30db a3655b7dad471efc0 02 05 247c6909ac49fcc2c4d82b838c8b0e887b699cfac127419d85960611e7bf962c 7842dfd3f0b0549a

0 02 05 354b00cea071df6a68033fc19433194a4b4b025d912468696395d8ecda62e662 405c893632b4941b0 02 05 681ac6ab3504627ed23c16ac1f5a90b2c38e38a74d5c62db1a4a3cb578688250 dd0d870ff09bcfc0 02 05 a05b8c79422d9ad976732768050c8567bd5e5e8e0fc5c80f6d6cc2ec4948529e f0d2898c31ae7bb4

0 02 05 f11a5908bd4646ec82a498ee3a1436299051b3bb56769a01ac7d51f3b644bf9e 88f979b97e3a376b

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

0 02 05 49f0d00e26efd2fce5f9d0b5d7f48d6be58f755093d58106a9a587cf7cb847b7 d77aa44531269c72

0 02 05 3841893d363c93559b9b609c0c3a451613673e854c91c04831a53ffcaab4e1d5 1b3ddab8d4f918ee

0 02 05 a3b18a8440942621d3fcd494d63ed4128d2bf722010359d08d9026d312bd6d11 a0a809448c3d6dc2

0 02 05 599ffcca4176b711fe6d9df764f28c9ca8134fe65735f64498764c67318ac2ed 9b88569b56e8cbaf

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-2023

2022

Για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εγγράφονται μαθητές γεννημένοι  το 2018.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει,
βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο
πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα,
εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την
Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο
Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη
σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την
ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη
σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του
Νηπιαγωγείου.

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)ώρες επικοινωνίας 11:30-12:30.  :
 Στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να προσκομισθούν εντός της προθεσμίας των εγγραφών 1-20 Μαρτίου  :

α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο
(Α.Δ.Υ.Μ.)το οποίο μπορείτε να το βρείτε παρακάτω, συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
β) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου
6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).

γ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο
Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

δ) Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ. Την οποία μπορείτε να βρείτε παρακάτω θεωρημένη από τα ΚΕΠ. Διαφορετικά  υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.Εάν το παιδί θα φοιτήσει στο ολοήμερο τμήμα θα πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση.

Μετά την υποβολή της αίτησης,ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13:00 – 16:00) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ (7:45-8:30)

Α. Η εγγραφή των   μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς  προϋποθέσεις.

Β.Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
  Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εγγραφών. Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.  Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο για το σκοπό αυτό.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου (δηλαδή παιδιά που φοιτούσαν την προηγούμενη χρονιά ως προνήπια και την επόμενη ως νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα  ωστόσο το νηπιαγωγείο  θα επικοινωνήσει μαζί τους  για επικαιροποίηση των στοιχείων τους)

Για απορίες/προβλήματα το τηλ. του σχολείου :2310707176

e-mail:mail@4nip-elefth.thess.sch.gr

Οι εγγραφές με το συστεγαζόμενο 13ο Νηπιαγωγείο Κορδελιού γίνονται από κοινού

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)ώρες επικοινωνίας 11:30-12:30.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)Λήψη αρχείου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑΛήψη αρχείου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.Λήψη αρχείου

 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣΛήψη αρχείου

τίτλο

 

 

 

Η εγκύκλιος των εγγραφώνΛήψη αρχείου

 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -STEM-4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-3,2,1 ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ

ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΝΑΜΕ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ

0 02 05 3c9394affefa92080af75816a54235caa4863fe3c96418204a7985e00ee88096 a72bec0febbda2650 02 05 339f3a833e9910aed84e423137174ff186ab0b75e724446a7a3d206c468b865e 81ecc7cb70688b1a0 02 05 734b4a9432d67979cccaa49745f0a2469544457f1af6c1428063bc8ed1e45891 206f44c49543925e0 02 05 b5d5a18c2506f01b630961ed0147b471c226057b40fcf1dfb3e5599d6e8b5c05 408281f657d9ad4c0 02 05 b0de8472539421643931b2d45594c9c1f402fc0d4fd539dd9847ab95b7b9d25b 7bd7f03471f906a

ΕΙΔΑΜΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΠΑΙΞΑΜΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

ΠΟΙΟΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ ΘΑ ΜΠΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ;

0 02 05 cf1e98f29f265b43c82ac351d19987503b00baa7b3e0921bc68aaf03c3437f38 1679aa8d7df33fa5

Κατασκευή πυραύλου με ρολό κουζίνας.

0 02 05 89f9764075b2b8296d9e2caa3b2e34d7dfb7cf50d02e911e6e8044bbecf6f4cb 92239594fb56478a

0 02 05 3597c08836bea94eec1a3fcb31c0151e6057fb14126d65a6469136ff38911846 6eca9a95d3f6ee190 02 05 4a25dfb2c6fc9c09f602f79e53403756729cdb48282f7393fd830e72e166c24b 67fb34672010127d 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -STEM-3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΆΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

0 02 05 3874d24e55fb86df0123e9febd73f663af1afa3be0ee723b7b75339ab69ad20f e7726bea758710a8

0 02 05 697e60e3df55b4ed2789f562eb0fd3fe7310cf37a2483593247bc18d1e055af5 164752156c716278

ΜΑΘΑΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

0 02 05 cd7d8c0e57b51edcac0f051076c1a42c08f2b41b2a29a7322a125904690bfc51 3a52c6a7afef3ed6 1

0 02 05 62d5cca0bdaa734e118469f667bdc3ce261251cf23198840e3f09f63275c7fdc 69c2b10b9e776f9c 1

0 02 05 411d3dc8bd50636470db604c1beaeef91bf6423026627610cb8b61ef23adb076 4139aeadab5ab1d4

0 02 05 5d741ef2ad9ad3bb9ec159c091ba538912539621d6496939a709844dcde90c14 57457b601fff427f0 02 05 79abed217ae7f6312be36f31d59784dca297ec873f0a5127e992e425a02c2fb3 7bbaebb7ef26c35e0 02 05 a5e969cc35495c9e5324d8d997cb6bd93d1d0dd802945712da19b67043bbb130 978cf2a67b5268550 02 05 c052f3a10a25a20f721502f5d993da2eca17505d3dde54f15c95bd8eef251dc4 900b882093f112f30 02 05 fcfd171ecb0dee8701d277dad8fb04cfe97ddabfbf1a521065eb66ebdf903421 431c9fbdcfa1af0a

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΕ ΤΥΠΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ-ΟΜΑΔΙΚΗ

0 02 05 5ff7953ae8d2ffaf3f65fdddbd4473b70f8b4490feab359c22da2bb35912a132 89c4b9cd39317576

0 02 05 246c63fd8fd87da701ca2ae8d53892b4242535d623a08d5928c5d1d35a955306 a14975b409fb077d0 02 05 a5170f69e693c02f6b31fc4db8981d27604b9771bc793f9be8f35f0134ac98df 4f401fcef1f822f5

0 02 05 b4f57389a6c1f79a09c896157e1c5dab2fab8e2efbe4829c10b0bce0f6b68223 1cfe32c8da837d440 02 05 e7f0dd69cbed37cf3608375d416666a552ef6804558e0c7c7188c6332c9d45ad e29b8a41d6d8dd19

0 02 05 6e2355efbaf639124342a8485b2439d5cd0d201afb48ae13803c0d627e8ac872 b5761b75a6a265680 02 05 29a95067528a1713ac44773e3cba8fb9232c09ffff3f35950cc56bb681d40d0a f8073843f2087c46

0 02 05 51f7654f8c7592cd1b09fa17fa86a18e7ef04f79e74e80260fd913f77a27622b f26ef8b23cb5dfe70 02 05 62d4f7a9a02fe0c7a6d7da0a94e5bd93ec8b89657187e53dae75f9cc5fc9dbc0 c53cd7c67ea9f310

0 02 05 74e92d0cc7a0a8f3104a4a4be3715a73fdac8eadf5c5c566cf28a1050f213f9a 8c2f4372f33f5ace

0 02 05 eb51ee792b282cc7dbd1bdee9b9d7bae5ad51407460e15d7117546d6c4a2788a b3f1ccead122545f

Ζωγραφίσαμε το ηλιακό σύστημα

0 02 05 9e7db1257fbc0c9578a020ea22d5373e44846b27fce55e763658fe46c41b13ac 4454b5967e2c95d2

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -STEM-2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΧΕΙ 9

ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

 

0 02 05 add419520f6aad99c9396e899d245447cde3fac3b726b834e712d27e217be780 fec178b3e451214e

0 02 05 052ece59c82948919a3c39e9f20f1207403a896869caf6460861296789bebbb6 89fd4e17dcddc6410 02 05 a347d94a4dca55d687d0464e759e3cdfe101dd87a04e74ca1db86c317c4fd2af 3abef0a2f4438d31

Μπήκαμε και στην ψηφιακή εφαρμογή της ΝΑSA

τί

Πλανήτες από κοντά…με τη ψηφιακή εφαρμογή Artificial Intelligence της NASA  https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/

Βίντεο προσομοίωσης για τον Ήλιο και ερωτήματα διερεύνησης στα παιδιά https://solarsystem.nasa.gov/planets/sun/basic

Kάνοντας κλικ στην παραπάνω διεύθυνση μπορείτε να περιηγηθείτε κι εσείς

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ- STEM-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ -ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 1ο εργαστήριο Η ΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΝΥΧΤΑ

 

Συνεχίζοντας τα εργαστήρια δεξιοτήτων μεταφερόμαστε στον 3ο θεματικό άξονα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ πληροφοριες

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ

 • τα παιδιά να καταλάβουν την εναλλαγή μέρας και νύχτας
 • να γνωρίσουν το ηλιακό σύστημα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:

Δεξιότητες Μάθησης
Κριτική σκέψη (Critical thinking)
Επικοινωνία (Communication)
Συνεργασία (Collaboration)
Δημιουργικότητα (Creativity)

Δεξιότητες Ζωής
Προσαρμοστικότητα
Υπευθυνότητα

Δεξιότητες του Νου
Στρατηγική σκέψη
Επίλυση προβλημάτων

Ρουτίνες σκέψεις και αναστοχασμός

Δεξιότητες Τεχνολογίας

Πληροφορικός γραμματισμός

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ:ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑΣ

0 02 05 8560291966724c7bcc7cf96d9e9a2b69749534ea037b99ade3c5e45fa622b3f1 18c4f79112baeef2

ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟ

2018 01 10 06.56.17

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΙΑΤΟ

0 02 05 0e1b698f559ad16e6007ae628592ec58afe30041d642d65bccb817999d5a63f2 639352a4816193bf

0 02 05 87e4ed67ec0b6391daeb1dad7e2ed2eb7a57ff338c000bbb521e1c1f288bb1b8 5078da2f0cbe47c0

0 02 05 c19ed25ba417f854f428b7f5fad5a85d2b26a0332ae953050416481c2222d286 ecb1dcf3e0b801e8

0 02 05 8b4120be47e4cfed45160f07e667995fa5679b7fa6962c6ceeddbfa5c0ade3e5 d17754fe6c39683d0 02 05 1149902be23c2c1bc3869a435c9595a43f6370b7aa18a920548ff417993b37b4 d1cda4dd7a3a92550 02 05 ee08fdf19416c630b7709320799ffda4c21dcc1c149777293e50bed52725da84 fc8f70703c6621330 02 05 2d01e4d2f058c1f7b39eabbf29a621a5e0443239b498e781d00addfb66828214 80e2beec45ecc4a0

0 02 05 26bb2ff344c84a04706b03a24ddc61573bf57ffedfb1cfc93e99ed15d8b7b1d2 aaf0b3e744e8dce30 02 05 43c85f07ea117173e6d5d64b3e47dc7e07c298625fe28fc6500c628a792d9ac6 e3c00d039ebd79a2

ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ; ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

0 02 05 3cf5cb830be01ece9eacf5a45c0acf874ecc65d0cd18520e24fabc3a82157bbe a576f566c664b7380 02 05 6761079e64e01148a5e9670378c6108c0b0a0c3a325361677e77476264a9953c a51c3a73b894254

0 02 05 97556130d0c7b9e4478ebfb7686f43f129fc2b4aed5097e777f6914b0b8ec9eb 12f29eb788867ce1

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ -ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6ο

Τα εργαστήρια του άξονα Ενδιαφέρομαι και ενεργώ έλαβαν τέλος σήμερα με μια υπέροχη θεατρική παράσταση που παρακολουθήσαμε και είχε θέμα της τη φιλία, τη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση , τον ρατσισμό μέσα από τους Μύθους του Αισώπου.

ΘΙΑΣΟΣ:ΜΙΚΡΟΣ ΒΟΡΡΑΣ

ΘΕΜΑ:ΤΡΕΙΣ….ΚΙ Ο ΑΙΣΩΠΟΣ

Η παράσταση έλαβε χώρα αφού λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον COVID 19

0 02 05 fcd9140f83325a96fee8692f8b9b9042230be757c730989585f320564f0036dc dd27ccb3925de217

0 02 05 d6269800da7ad153924f7b490ca8e322b5b20f4b0d36b4bc9932067263b77d2b b7a3c5d13114adbf

0 02 05 ab7f33341575f5cbdd98c2654bab9a1726845535e5c39fe10e00fd067c94eb0a 8520f7ff08f9efa10 02 05 77936f29778cdca9d19d38d2a848463fc417344c65e73170c52f180c5b27287f 91750000f2313b85

0 02 05 7631e3ed19ebb77af5ac009041e0367cfcbf748a2c77ec3472359267508cd351 46912f4d2af377a0