3 Ιουνίου 2024 αρχείο

Προθεσμίες εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές/ανανεώσεις εγγραφών πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια (μέχρι την έναρξη της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών) αυτεπάγγελτα, εφόσον ο/η μαθητής/τρια δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του/της.

Για μαθητές/τριες από το 16ο έτος της ηλικίας τους, οι αιτήσεις εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια από τον Μάιο ως τον Ιούνιο του προηγούμενου σχολικού έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/6/2024 ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ.

Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε λειτουργούντα τμήματα, για τους μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο διάστημα (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους).

Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως πέντε (05) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.

Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση