Θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις γραπτής δοκιμασίας εισαγωγής μαθητών στα Π.Π. Γυμνάσια και Λύκεια το 2013

111

Δημοσιοποιήθηκαν από την Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων  τα θέματα και οι ενδεικτικές απαντήσεις τους  για τα γνωστικά πεδία: της Κατανόησης Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Φυσικών για τη δοκιμασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια καθώς και για τα γνωστικά πεδία της Κατανόησης Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για τη δοκιμασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια.

Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2013 – 2014 πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2013 σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας.

Ακολουθούν τα:

Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια, για το σχολικό έτος 2013 – 2014 πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2013 σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια της χώρας.

Ακολουθούν τα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3966/11 περί Προτύπων Πειραματικών Σχολείων η διαδικασία επιλογής των μαθητών της Α” Γυμνασίου είναι μέσα στις αρμοδιότητες των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των ΠΠ Γυμνασίων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η επεξεργασία και παραγωγή θεμάτων για τη δοκιμασία/τεστ εισαγωγής των μαθητών/τριών. Ωστόσο, επιστημονική επιτροπή υπό την εποπτεία της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων παρήγαγε κεντρικά θέματα, τα οποία έστειλε στα ΠΠ Γυμνάσια το πρωί της διεξαγωγής της δοκιμασίας/τεστ εισαγωγής, την Πέμπτη 20/6, τα οποία ήταν στη διακριτική ευχέρεια των σχολείων να επιλέξουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Γυμνασίων (14 από τα 15) υιοθέτησε τα κεντρικά θέματα, αυτά που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ. Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 1ου Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας αποφάσισε να βάλει δικά του θέματα, αυτά που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η επιλογή αυτή του εν λόγω σχολείου είναι απολύτως νόμιμη (ν. 3966/11 και την αριθμ. 34520/Δ1/12-3-2013 (ΦΕΚ 600 ΤΒ/14-3-2013)/ΑΔΑ:ΒΕΔΖ-ΝΟ5, Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα: «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-14», επίσης την αριθμ. 71624/Δ1/27-5-2013/ΦΕΚ1378/ΤΒ΄/6-6-2013 Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 34520/Δ1/12.3.2013 (ΦΕΚ 600/ΤΒ΄) Απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ.»).

Η Γραμματεία ΔΕΠΠΣ

Πηγή: Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Αφήστε μια απάντηση