Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες

Project Management with Mind Maps scaled

Ορισμός

Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων εννοιών. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της ανθρώπινης σκέψης ή πιο συγκεκριμένα, τρόπος αναπαράστασης ενός κάποιου πεδίου γνώσεων (πηγή: wikipedia).

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο κατανόησης και οργάνωσης γνώσης.

Μπορούν να χρησιμοποιηθουν και ως οπτικό εργαλείο απομνημόνευσης για όσους μαθαίνουν γράφοντας ή κάνοντας σχήματα (οπτικοί τύποι).

Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει αρκετούς μαθητές στη μελέτη των μαθημάτων τους. Συνιστάται  να γίνει τουλάχιστον μία άσκηση με χαρτί και μολύβι.

Παραδείγματα χρήσης:

  • να οργανωθούν πολλές έννοιες που συσχετίζονται μεταξύ τους όπως ιδιότητες σχημάτων στη γεωμετρία, οι ήρωες ενός βιβλίου, τα χαρακτηριστικά ενός είδους στη βιολογία,
  • να μπουν σε σειρά ονόματα, χρονολογίες, γεγονότα στο μάθημα ιστορίας,
  • να οργανωθούν πληροφορίες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες όπως τα είδη λογισμικού.