Δραστηριότητες στα Υπολογιστικά Φύλλα

1η Δραστηριότητα:

Οι μαθητές συμπληρώνουν τον πίνακα Βαθμοί

2η Δραστηριότητα:

Οι μαθητές δημιουργούν τον πίνακα Ωκεανοί-και-θάλασσες και φτιάχνουν γραφήματα

3η Δραστηριότητα:

Οι μαθητές δημιουργούν τον παρακάτω πίνακα:

4η Δραστηριότητα:

Οι μαθητές δημιουργούν τον πίνακα Αγορά-Εξοπλισμού και υπολογίζουν το συνολικό κόστος.