Αρχείο ετικέτας Τμήμα Ένταξης

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

ΑΦΙΣΑ

ΑΦΙΣΑ 1

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3» ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.

Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Οι κύριες Δράσεις της  Πράξης είναι οι ακόλουθες:

 1. Δράση 1: Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Η Δράση 1 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση της Πράξης, καθώς επίσης και την πρόσληψη και μισθοδοσία των Εκπαιδευτικών μέσω των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών για την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Επίσης, περιλαμβάνει την πρόσληψη και μισθοδοσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του αναγκαίου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας για την ορθή προβολή της Πράξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της..
 2. Δράση 2: Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (σύμβουλοι ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων) και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής και γενικής αγωγής, οι οποίοι λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές για τη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι σχολικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν τη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διάχυση της γνώσης.
 3. Δράση 3: Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Συγκέντρωση και Συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων. Η Δράση 3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής που έχουν αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη συγκέντρωση και συμπλήρωση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικών και ειδικών εργαλείων για άμεση αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς για την εξατομικευμένη υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 4. Δράση 4: Φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η αποτίμηση της υλοποίησης της Πράξης.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 06-shedule.jpg

 • Αλεξοπούλου – Πετράκη, Φρ. (2005). Φίλοι;   …φως φανάρι. Αθήνα: Παπαδόπουλος.
 • Αυτζής, Μ. (2004). Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Βαρελλά, Α. (2002). Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια. Αθήνα: Άγκυρα
 • Γκρέκου, Γλ. (2004). Ο Φοίβος… και ο άλλος Φοίβος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Γουίλλις, Τζ. (2001). Η Αργυρώ γελάει. Αθήνα: Πατάκης.
 • Καραγιάννη, Θ. (2007). Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης. Αθήνα: Φαντασία.
 • Παπαδιαμάντης, Α. (1999). Γουτού Γουπατού. Αθήνα: Παπαδόπουλος.
 • Σταματοπούλου, Ι. (2005). ΜΟΖΑ Η ΓΑΤΑ – Μια μαγική νύχτα. Αθήνα: Κέδρος
 • Σταματοπούλου, Ι. (2005). ΜΟΖΑ Η ΓΑΤΑ – Η μάγισσα Αμπουλίνα. Αθήνα: Κέδρος
 • Σταματοπούλου, Ι. (2005). ΜΟΖΑ Η ΓΑΤΑ – Η λευκή Μόλι. Αθήνα: Κέδρος
 • Σταματοπούλου, Ι. (2005). ΜΟΖΑ Η ΓΑΤΑ – Το βουνό των νάνων. Αθήνα: Κέδρος
 • Φραγκιά, Μ. (2007). Ο Δαχτυλοκούτσικος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Ψαραύτη, Λ. (2003). Ο Θωμάς. Αθήνα: Άγκυρα.
 • Weninger, Br. (2006). Ένας για όλους και όλοι για έναν. Αθήνα: Πατάκης.
 • Wojtowicz, J. (2007). Τα Παιδιά Των Λουλουδιών. Αθήνα: Επόμενος Σταθμός.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

viotiainweb3.jpg

 • http://www.specialeducation.gr : Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί μια χρήσιμη πηγή άντλη­σης έγκυρων πληροφοριών και ειδήσεων που αφορούν την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα μας.
 • http://www.e-chίId.gr/ForeisEidίkesAnagkesAthίna.asp : Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα της Ελληνικής Παιδια­τρικής Εταιρείας υπάρχει αναλυτική λίστα με φορείς, οργανώσεις και σωματεία που ασχολούνται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • http://www.disability.gr/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=2594  :  Στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο υπάρχει πληροφο­ριακό υλικό για κάθε είδους αναπηρία. Επίσης υπάρχει οργανωμένη και εξειδικευμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη, με την πιο ολοκληρωμένη συλλογή νομοθεσίας, οδηγός για τον πολίτη με αναπηρία και χιλιάδες τίτλοι άρθρων και βιβλίων online.
 • http://www.auth.gr/virtualschool/2.23/Praxis/DaraisDisabilitylnSociety.html  : Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχει άρθρο που ασχολείται με τα άτομα με  ειδικές ανάγκες και τη θέση τους στην κοινωνία.           
 • http://www.rc.teipir.gr/sepsite/genίka.htm : Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχει αναλυτική ­βιβλιογραφία, νόμοι και προεδρικά διατάγματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • http://www.medlook.net.cy/category.asp?category=120 : Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχουν άρθρα (παιδιά με πνευματική καθυστέρηση, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες), τα οποία αναφέρονται σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • http://195.251.20.34/amea-ekd.asp : Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχουν μελέτες-­έρευνες, βοηθήματα-εργαλεία που παρήχθησαν στο πλαίσιο του Έργου: «Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων εφαρμογής ΣΕΠ σε επίπεδο σχολικής μονάδας και ΚΕΣΥΠ για άτομα με αναπηρίες και κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα».
 • http://www.newhorizons.org/spneeds/inclusion/collaboration/frontcollab.html : Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχει πληροφοριακό υλικό για διάφορα θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. συμπερί­ληψη, αυτισμός).
 • www.disabled.gr : Ηλεκτρονικό περιοδικό για κάθε αναπηρία.
 • www.dyslexia.gr : Σελίδα για τη Δυσλεξία.
 • www.dea.gr : Τράπεζα πληροφοριών του Υπουργείου Παιδείας.
 • www.iliaktida.gr : Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Down.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

books08_290_0_77158_96224i.jpg 

 • Ζαφειράτου, Ε. (1994). «Γνωριμία με την κώφωση». Αθήνα: Έλλην.
 • Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1996). «Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους». Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
 • Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2000). «Ένταξη: ουτοπία ή πραγματικότητα». Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
 • Κυπριωτάκης, Α. (1989). «Τα ειδικά παιδιά και η αγωγή τους». Αθήνα: Ψυχοτεχνική.
 • Κυπριωτάκης, Α. (2001). «Μια παιδαγωγική, ένα σχολείο για όλα τα παιδιά». Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Μπάρδη, Π. (1985). «Νοητική καθυστέρηση, φύση-αιτιολογία- αντιμετώπιση». Αθήνα: Αυτοέκδοση.
 • Μπεχλιβανίδης, Χ. (1984). «Το σύνδρομο του παιδικού αυτισμού». Αθήνα: Γαληνός.
 • Μπίρτσας, Χρ. (1990). «Διδακτικά προγράμματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες». Αθήνα: Αυτοέκδοση.
 • Μπουρσιέ, Α. (1996). «Αντιμετώπιση της ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ». Αθήνα: Κέδρος.
 • Νιτσόπουλος, Μ. (1984). «Αυτισμός και σχολική φοίτηση, οικογένεια και σχολείο». Αθήνα: Αυτοέκδοση.
 • Παπασπύρου, Χ. (2000). «Ένταξη των κωφών στη γενική εκπαίδευση: επίλυση γλωσσικού προβλήματος». Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
 • Πολυχρονοπούλου, Στ. (1998). «Νοητική υστέρηση». Αθήνα: Αυτοέκδοση.
 • Πολυχρονοπούλου, Στ. (2001). «Παιδιά με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες». Αθήνα: Ατραπός.
 • Σούλης, Σ. (2002). «Από το σχολείο του διαχωρισμού σ’ ένα σχολείο για όλους». Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Τσιαντής, Γ. (1987). «Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής» [Β’ τόμος (α’ και β’ μέρος)]. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Χέρμπερτ, Μ. (1992). «Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής ηλικίας». Αθήνα:  Ελληνικά γράμματα. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

book-of-services.jpg 

 • Αβραμίδου, Μ. (1988). «Γράμμα στο μοναχικό αδερφό μου». Αθήνα: Πατάκης. (Αυτισμός)
 • Βελς, Ρ. (1991). «Τα φτερά του δράκου». Αθήνα: Ψυχογιός. (Νοητική στέρηση)
 • Ζουμπουλάκη, Δ. (1993).  «Το κορίτσι του φεγγαριού». Αθήνα: Επικαιρότητα. (Δυσλεξία)
 • Κέλερ, Ε. (1979). «Η ιστορία της ζωής μου». Αθήνα: Μίνωας. (Προβλήματα όρασης)
 • Κοντολέων, Μ. (1992).  «Ο αδερφός της Ασπασίας». Αθήνα: Πατάκης. (Δυσκολίες λόγου)
 • Λάντα, Μ. (1989). «Τσαν το φάντασμα». Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή. (Προβλήματα συναισθηματικά)
 • Λένεν, Τ. (2001). «Με τα μάτια της καρδιάς». Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες. (Προβλήματα όρασης)
 • Μάρρα, Ειρ. (1987). «Το μυστικό τραγούδι της Μάτας». Αθήνα: Κέδρος. (Προβλήματα ακοής)
 • Μάρρα, Ειρ. (1992).  «Ο μικρός Ντουπ». Αθήνα: Γνώση. (Κινητικά προβλήματα)
 • Μπαρμπώ, Φ. (1988). «Ο τυφλοπόντικας». Αθήνα: Νεφέλη. (Προβλήματα συμπεριφοράς)
 • Σέλινγκ, Μπ. (1991). «Δεν είμαι τόσο αλλιώτικος από τους άλλους». Αθήνα: Δωρικός. (Κινητικά προβλήματα)
 • Σκανδάλης, Χ. (1986). «Το βιβλίο ενός τυφλού». Αθήνα: Χρήσιμα βιβλία (Προβλήματα όρασης)
 • Τζώρτζογλου, Ν. (1986). «Η Αργυρώ». Αθήνα: Κέδρος. (Κινητικά προβλήματα)
 • Τσοκοπούλου, Ι. (1991). «Είναι ο γιος μου». Αθήνα: Καστανιώτης. (Σύνδρομο Down)
 • Χέλφτ, Κλ. (2003). «Μια αδελφούλα με ειδικές ανάγκες». Αθήνα: Άγκυρα. (Κινητικά προβλήματα)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

managed-broadband1-300x300.gif

Η αναγνώριση και αρχική αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) με στόχο την υποστήριξή του από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής στο Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) είναι μια διαδικασία εξαιρετικής σημασίας για το ίδιο το παιδί, την οικογένειά του, αλλά και για τη σχολική κοινότητα.

Είναι ανάγκη, κατά συνέπεια, να τύχει ιδιαίτερης προσοχής από την εκπαιδευτική κοινότητα και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι εγγυήσεις εκείνες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική του υποστήριξη και τη διασφάλιση της συναισθηματικής του ισορροπίας.

Για λόγους τόσο τυπικούς όσο και ουσιαστικούς προτείνεται μια διαδικασία, η οποία είναι δυνατό να διαχωριστεί σε τέσσερα επιμέρους βήματα από το στάδιο της αρχικής αναγνώρισης του παιδιού -από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης- έως τη διασφάλιση της ποιοτικής εκπαιδευτικής και κάθε άλλης υποστήριξής του στα πλαίσια της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά βήματα της διαδικασίας αυτής προτείνεται να είναι τα εξής:

Βήμα 1

Ο/Η εκπαιδευτικός της τάξης:

(α) Αναγνωρίζει τους/τις μαθητές/-τριες με ε.ε.α. στην τάξη.

(β) Συντάσσει κατάλογο με τα ονόματά τους και προτείνει την υποστήριξή τους από το Τ.Ε.

(γ) Υποβάλλει τον κατάλογο στο/στη διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας.

Βήμα 2

Ο/Η διευθυντής/-ντρια της σχολικής μονάδας:

(α) Συνεργάζεται με τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, προκειμένου οι παραπομπές να είναι σύμφωνες με το ν. 2817/2000 και τις Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκε στα Φ.Ε.Κ. 1319/2002 & 449/2007. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα για να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις ως προς το είδος και την κατηγορία των ε.ε.α., τις οποίες είναι απαραίτητο να έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες προκειμένου να μπορούν να δεχθούν υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης από το Τ.Ε.

(β) Συντάσσει κατάλογο των προτεινόμενων μαθητών και μαθητριών.

(γ) Συνεργάζεται με τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής του Τ.Ε., προκειμένου να διαμορφωθεί ο τελικός κατάλογος των προτεινόμενων μαθητών. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη: η σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών, η ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η ηλικία και ο αριθμός των μαθητών που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αποτελεσματικά ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. (απαιτείται σχετική τεκμηριωμένη εισήγησή του).

(δ) Ενημερώνεται για τους εναλλακτικούς τρόπους και τις διαδικασίες ανίχνευσης και παραπομπής μαθητών με ε.ε.α. στις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες.

Βήμα 3

Ο/Η εκπαιδευτικός του Τ.Ε.:

(α) Αξιολογεί τις προτάσεις που του έχουν κοινοποιηθεί από τη διευθύντρια, λαμβάνοντας υπόψη:

·         τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν αναγνωρισθεί από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης,

·         την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,

·         την ηλικία στην οποία βρίσκονται οι προτεινόμενοι για φοίτηση στο Τ.Ε. μαθητές,

·         τον αριθμό των μαθητών που είναι εφικτό να υποστηρίξει αποτελεσματικά το Τ.Ε.

(β) Καλεί, σε συνεργασία με τη διευθύντρια του σχολείου, τους γονείς του μαθητή και τους ενημερώνει σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ζητά από τους γονείς υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τις διαδικασίες αυτές.

Για τη φοίτηση μαθητή/μαθήτριας με ε.ε.α. στο Τ.Ε. δεν είναι απαραίτητη η διάγνωση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή άλλη διαγνωστική υπηρεσία, αλλά είναι αρκετή η υπεύθυνη δήλωση του γονέα. Η απουσία, ωστόσο, διάγνωσης από αρμόδια διαγνωστική υπηρεσία, δυσχεραίνει το έργο της εξασφάλισης επιστημονικής υποστηρικτικής παρέμβασης από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. και για το λόγο αυτό μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν θα πρέπει να επιδιώκεται η εξασφάλισή της. Σε κάθε περίπτωση γνώμονα έχουμε το συμφέρον του/της μαθητή/-τριας με ε.ε.α. (εξασφάλιση των απαραίτητων δεδομένων χωρίς αναίτιο στιγματισμό). Σε περιπτώσεις αμφιβολιών ζητούνται οδηγίες/διευκρινήσεις ή και σχετική εισήγηση από τη σχολική σύμβουλο ειδικής αγωγής.

Προκειμένου η σχολική σύμβουλος ειδικής αγωγής να γνωματεύσει ώστε να φοιτήσει μαθητής/-τρια με ε.ε.α. σε Τ.Ε., ακολουθείται η διαδικασία η οποία απαιτείται και για την παραπομπή του μαθητή στις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες (υπεύθυνη δήλωση του γονέα, αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας, με αναφορά του/της εκπαιδευτικού για τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή, βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης καθώς και τα αποτελέσματα της παρέμβασης).

Μονοπρόσωπες υπηρεσίες υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, όπως η σχολική σύμβουλος ειδικής αγωγής, δεν είναι λειτουργικό, ούτε και εφικτό να υποκαθιστούν τους θεσμούς παιδαγωγικής και επιστημονικής λειτουργίας της εκπαιδευτικής κοινότητας και στη συγκεκριμένη περίπτωση το σύλλογο προσωπικού των σχολείων.

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μαθητών η σχολική σύμβουλος ειδικής αγωγής συνεργάζεται και καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα σχετικά με τους τρόπους καταγραφής των ενδείξεων και προτείνει, εφόσον του ζητηθεί, τον τύπο και το είδος βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης.

(γ) Αξιολογεί εκπαιδευτικά τους μαθητές, ώστε να διακριβωθούν οι ισχυρές πλευρές του μαθησιακού τους προφίλ, κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως οι αδυναμίες τους.

(δ) Προτείνει τον τελικό κατάλογο των μαθητών που θα υποστηριχθούν από το Τ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη: τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών, την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι και τον αριθμό των μαθητών/-τριών που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει στην τάξη και στο Τ.Ε. (υποβάλλει στη σχολική σύμβουλο σχετική τεκμηριωμένη εισήγησή της μέσω της διευθύντριας του σχολείου μαζί με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και τα άλλα ζητούμενα στοιχεία).

(ε) Ενημερώνει, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς του/της μαθητή/τριας, για την απαιτούμενη από το νόμο 2817/2000 ‘Έκθεση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών’, την οποία και πρέπει να διαθέτει το παιδί. Ενημερώνει τους γονείς για τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν προκειμένου να αποκτηθεί η έκθεση αυτή (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή οι ‘ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες’ του ν. 1566/85) και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει αυτό. Καλό θα είναι οι γονείς να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών, για την ενδεχόμενη αργοπορία έκδοσης των εκθέσεων, καθώς και για τη χρησιμότητα της έκθεσης αυτής.

(στ) Ενημερώνει τους γονείς για την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2817/2000 & Υ.Α. στο Φ.Ε.Κ. 1319/2002).

Βήμα 4

Ο/Η εκπαιδευτικός υποδέχεται το παιδί στο Τ.Ε. και δημιουργεί ειδικό προσωπικό φάκελο. Ο φάκελος αυτός είναι απόρρητος και φυλάσσεται σε ειδικό ασφαλισμένο ερμάριο ή και σε ηλεκτρονική μορφή που προστατεύεται με ειδικό κωδικό πρόσβασης που τον γνωρίζει μόνο ο δάσκαλος του Τ.Ε. και η Διευθύντρια του σχολείου. Στο φάκελο περιλαμβάνονται:

(α) Συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή

(β) Γνωμάτευση για το είδος και το βαθμό της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ανάγκης του παιδιού.

(γ) Εισήγηση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή της ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας για την εγγραφή – κατάταξη ή μεταγραφή στην κατάλληλη σχολική μονάδα.

(δ) Αξιολογητική έκθεση που αφορά τη μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή.

(ε) Όλες οι δοκιμασίες που έχουν χορηγηθεί στο μαθητή από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης του.

(στ) Περιγραφική αξιολόγηση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι παραπομπής του μαθητή από το δάσκαλο της τάξης του και η σχετική τεκμηρίωσή τους.

(ζ) Την αλληλογραφία του σχολείου και των εχόντων τη γονική μέριμνα του ατόμου με ε.ε.α. με το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή την ιατροπαιδαγωγική επιτροπή (αν είναι διαθέσιμη από τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα).

(η) Εισήγηση για την κατάρτιση του κατάλληλου υποστηρικτικού Ατομικού Προγράμματος Εκπαίδευσης.

(θ) Τις περιοδικές αξιολογήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης από τους ειδικούς του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (αν υπάρχουν).

(η) Τις περιοδικές αξιολογήσεις του παιδιού και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης από τον/την εκπαιδευτικό του Τ.Ε. και τους ειδικούς του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (αν υπάρχουν).

(ι) Οτιδήποτε άλλο αφορά το μαθητή.

Οι οδηγίες μας αυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν ανάγκη προσαρμογής και τροποποίησης, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής κοινότητας. Προτείνεται όπως οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. τις μελετήσουν και αφού ζητήσουν και τη γνώμη των διευθυντών των σχολείων στα οποία στεγάζονται τα Τ.Ε., αλλά και όσων υπηρετούν στα σχολεία των οποίων το μαθητικό πληθυσμό υποστηρίζουν, στη συνέχεια να μας υποβάλλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους για τα επιμέρους προβλήματα ή ζητήματα που δεν έχουν αναφερθεί και, κατά τη γνώμη τους, δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στα πλαίσια της παρούσης εγκυκλίου παιδαγωγικής καθοδήγησης.

Η ανίχνευση/αναγνώριση και παραπομπή των μαθητών με ε.ε.α. επιβάλλεται να παραμείνει μια λειτουργία όσο το δυνατό λιγότερο διαχωριστική και για το λόγο αυτό η διευκρίνιση των διαδικασιών που επιχειρούμε με την εγκύκλιο αυτή θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την αρμονική συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας. Οι σύγχρονες σημαντικά επιβαρημένες κοινωνικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη δραματική αύξηση των παιδιών με ε.ε.α. που φοιτούν στο γενικό σχολείο, αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό ρόλο του Τ.Ε. Τα Τ.Ε. διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν αριθμητικά, ώστε να λειτουργεί ένα, τουλάχιστον, σε κάθε συγκρότημα συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων. Παράλληλα, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, είναι απαραίτητο να επιχορηγηθούν με πρόσθετους οικονομικούς πόρους, ώστε να εξοπλιστούν με εξειδικευμένο διδακτικό/παιδαγωγικό υλικό και καινοτομίες.
Τέλος, αναδεικνύεται η ανάγκη όπως η σχολική κοινότητα αναγνωρίσει και αυτή το ρόλο των λειτουργών των Τ.Ε. και να μην επιλέγει αντιπαραγωγικές αναθέσεις καθηκόντων, όταν μάλιστα δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις Υπουργικές Αποφάσεις (Φ.Ε.Κ. 449/2007), οι οποίες τις διερμηνεύουν.

Ο/Η εκπαιδευτικός του Τ.Ε. είναι απαραίτητο να συνεργάζεται: με τους εκπαιδευτικούς και να υποστηρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες με ε.ε.α. κατά προτεραιότητα στις τάξεις όπου φοιτούν, με τους γονείς και τους άλλους θεσμούς. Προκειμένου η συνεργασία των εμπλεκομένων αυτών προσώπων και θεσμών να είναι αποδοτική, είναι απαραίτητο να ασχολείται αποκλειστικά με τα καθήκοντά του. Στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού περιλαμβάνεται κάθε ζήτημα που αφορά την αναγνώριση, εκπαιδευτική αξιολόγηση, σχεδίαση υποστηρικτικού προγράμματος του μαθητή με ε.ε.α., καθώς και τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγησή του, τη διασύνδεση της σχολικής κοινότητας με τους άλλους θεσμούς και την τοπική κοινωνία, τη συμβουλευτική των μελών της σχολικής κοινότητας, την τήρηση των αρχείων του Τ.Ε. και κάθε τι που σχετίζεται με τα δικαιώματα των παιδιών με ε.ε.α. Κάθε άλλη ερμηνεία και στάση παρεμβάλλει εμπόδια και δεν προάγει την ποιότητα της προσφοράς του Τ.Ε. στο παιδί με ε.ε.α. και, τελικά, ούτε εξυπηρετεί τα συμφέροντα της σχολικής κοινότητας.