Αρχείο συντάκτη 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Σχετικά με 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ: Στις 7 Αυγούστου του 1973 στο Αννόβερο Γερμανίας. ΖΩ: Στην Αρχάγγελο Ρόδου. ΣΠΟΥΔΑΣΑ: Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αιγαίου την περίοδο 1992 – 1996. Την περίοδο 2007 – 2009 έκανα μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: Εργάστηκα ως νηπιαγωγός από το 1997 έως το 2001 στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αρχαγγέλου. Το 2003 δούλεψα ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το Σεπτέμβριο του 2003 μέσα από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ διορίστηκα στο 1ο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου όπου έμεινα μέχρι το 2007. Από το 2007 και μετά είμαι  στο  3ο Νηπιαγωγείο Αρχάγγελου.


Περισσότερες πληροφορίες

«Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022»

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής και θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου (η κοινότητα Αρχαγγέλου αποτελεί μια ενιαία σχολική περιφέρεια από το σχολικό έτος 2021-2022 και έπειτα), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
• Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου
• Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
• Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του (η κοινότητα Αρχαγγέλου αποτελεί μια ενιαία σχολική περιφέρεια από το σχολικό έτος 2021-2022 και έπειτα), την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί λογαριασμός τηλεφώνου ή ρεύματος ιδιωτικής εταιρίας αναρτώνται δύο διαφορετικοί λογαριασμοί πχ ρεύματος και τηλεφώνου ή τηλεφώνου και των δύο γονέων
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:
ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο.
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.
Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.
Σε περιπτώσεις που ο αριθμός αιτήσεων νηπίων και προνηπίων για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων του Νηπιαγωγείου (ο αριθμός αιτήσεων νηπίων/προνηπίων για εγγραφή υπερβαίνει τους 25 μαθητές/ριες ανά τμήμα) ο/η Προϊστάμενος/η- Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου:
α) υποβάλλει αίτημα στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα και
β) αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των νηπίων – προνηπίων που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων νηπιαγωγείων, με την επισήμανση αν πρόκειται για νήπια ή προνήπια καθώς και αν έχουν αδέρφια που φοιτούν στο ίδιο νηπιαγωγείο ή στο συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο.
Ο/Η Διευθυντής/ρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει, είτε για τη λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων, είτε για την κατανομή των μαθητών/τριών σε όμορα Νηπιαγωγεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους και ενημερώνει αρμοδίως τους γονείς και κηδεμόνες για τα νηπιαγωγεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η Απριλίου.

Οι ανησυχίες δεν είναι για πάντα, της Ελίζαμπεθ Βέρντικ

Πρόκειται για ένα από τα μπεστ σέλερ όλων των νηπιαγωγείων, όχι μόνο της Ελλάδας. Η σειρά της Βέρντικ με πασίγνωστους τίτλους Η φωνή δεν είναι για να ουρλιάζουμε, Τα μικρόβια δεν είναι για να τα μοιραζόμαστε, Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε, Οι ουρές δεν είναι για να τις τραβάμε, εξακολουθεί χρόνια μετά να αρέσει σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς το μικρό κείμενο, η ευκρινής εικονογράφηση και κυρίως ο διδακτικός χαρακτήρας των βιβλίων πάνω σε καίρια, καθημερινά ζητήματα βοηθάει πολύ στις επιδιωκόμενες αλλαγές στη συμπεριφορά.

Το νέο βιβλίο της σειράς, Οι ανησυχίες δεν είναι για πάντα, πιάνουν ένα από τα πιο δυνατά θέματα της τελευταίας πενταετίας, ιδίως μετά το “Τι μπορείς να κάνεις με ένα πρόβλημα;” του Κ. Γιαμάντα. Την ανησυχία, το άγχος, το πρόβλημα, την αγωνία, το εσωτερικό χάος που προκαλούν σε ένα παιδί (και όχι μόνο) οι ανησυχίες. Το κείμενο της Βέρντικ είναι συμβουλευτικό, ενώ στο τέλος το παράρτημα με συμβουλές, ιδέες και δραστηριότητες για γονείς και εκπαιδευτικούς, παρέχουν έναν οδηγό αντιμετώπισης των ανησυχιών.

Σίγουρα, ο δρόμος της μάχης με τις ανησυχίες δεν είναι ένας κόμπος που λύνεται με ένα βιβλίο, ωστόσο το βιβλίο της Βέντικ έχει κάποιες ενδιαφέρουσες λύσεις να προτείνει.

Δεν πρόκειται για παραμύθι, δεν είναι λογοτεχνία. Πρόκειται για συμβουλευτική ψυχολογία για μικρά παιδιά, που επιδέχεται αρκετή συζήτηση με τους μικρούς αναγνώστες.

Η εικονογράφηση είναι παλιάς κοπής.

Πηγή: https://www.elniplex.com/%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b6%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%b8-%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba-%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%cf%87%ce%ad%ce%b9%ce%bd%ce%bb%ce%b5%ce%bd/ FacebookTwitterEmailΑνταλλαγή

Τα φανταστικά ιπτάμενα βιβλία του κου Μόρρις Λέσμορ

 

Ο Μόρρις Λέσμορ αγαπούσε τις λέξεις, τις ιστορίες, τα βιβλία. Η ζωή του η ίδια ήταν ένα βιβλίο που το έγραφε κάθε μέρα ο ίδιος, χαρές, λύπες, όσα ήξερε, όσα έλπιζε. Όμως μια μέρα, ο ουρανός σκοτείνιασε. Ο αέρας φυσούσε μανιασμένος. Και σκόρπισε τα πάντα, όλα όσα ήξερα ο Μόρρις, ακόμα και τις λέξεις του βιβλίου του. Κι όλα χάθηκαν μακριά. Όπως χάνονται σε έναν τυφώνα.

Δεν ήξερε τι να κάνει. Κι όταν δε ξέρεις τι να κάνεις, αρχίζεις να περπατάς. Κάτι να δεις, κάτι να βρεις, κάτι να κάνεις. Και κάποτε κοίταξε προς τον ουρανό. Δεν περίμενε κάποιο θαύμα. Μα να που αυτό του ήρθε στο πρόσωπο μιας κυρίας που την τραβούσε ψηλά ένα σμήνος από ιπτάμενα βιβλία. Ιπτάμενα βιβλία! Το δικό του βιβλίο δε μπορούσε να πετάξει, όσο κι αν το ήθελε. Η ιπτάμενη κυρία αντιλήφθηκε τη ματαίωσή του. Δεν τον λυπήθηκε. Ενσυναίσθηση το λένε. Και του έστειλε την αγαπημένη της ιστορία σε ένα βιβλίο, μέσα στο οποίο ένας αξιαγάπητος τυπάκος παρότρυνε τον Μόρρις να ακολουθήσει το βιβλίο και το δρόμο του. Κι εκείνο τον οδήγησε σε ένα μεγάλο, υπέροχο κτίριο όπου φώλιαζαν χιλιάδες βιβλία. Άλλα βρίσκονταν στα ράφια, άλλα φτερούγιζαν μισάνοιχτα, μα όλα τον προσκαλούσαν κοντά τους. Κι έτσι ξεκίνησε η ζωή του Μόρρις ανάμεσα στα βιβλία. Έτσι ξεκινά η ζωή όλων με τα βιβλία.

Του άρεσε αυτό το μέρος. Προσπαθούσε να βάλει μία τάξη σε όλο αυτό το χάος. Μάταια. Τα βιβλία ανακατεύονταν διαρκώς. Αποφάσιζαν σχεδόν μόνα τους. Διάλεγαν τη θέση τους, τις παρέες τους, είχαν τις συνήθειές τους. Παρόλα αυτά, ο Μόρρις τράβηξε έναν δρόμο μαζί τους. Τα φρόντιζε, τα επιδιόρθωνε, τα μοιραζόταν με άλλους. Και τις νύχτες, ο Μόρρις έγραφε ξανά το δικό του βιβλίο, για τις χαρές, τις λύπες, όσα ήξερε κι όσα έλπιζε.

Το 2012, το ομώνυμο animation είχε βραβευτεί με το Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους (84η απονομή βραβείων Όσκαρ) αλλά και ακόμα 14 βραβεία ανάμεσα στα οποία το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Όστιν και της Τακόμα και το Βραβείο Καλύτερου Animation Μικρού Μήκους στο Cinequest Film Festival. Η σκηνοθεσία ήταν του ίδιου του Γούιλιαμ Τζόυς μαζί με τον Μπράντον Όλντεμπουργκ σε παραγωγή των Moonbot Studios. Δημιουργήθηκε με μικτές τεχνικές στον υπολογιστή, μινιατούρες και ζωγραφικής στο χέρι.

Πηγή: https://www.elniplex.com/%CF%84%CE%B1-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B9%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%81/

Δώσε μου το χέρι σου: Παίξτε το παιχνίδι!

Παιχνίδι που προάγει τη συναισθηματική νοημοσύνη.Κάνε κλικ στην εικόνα

Απορίες Αντωνάκη

Κουκλοθέατρο  με θέμα την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΛΗΨΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Στο Ανθρώπινο Σώμα βρίσκετε μία καλοστημένη εφαρμογή για σωματογνωσία.

Στη Χιονοπροπαίδεια οι μαθητές ‘παίζουν χιονοπόλεμο’ και μαθαίνουν την προπαίδεια.

Στην Ανοιχτή Βιβλιοθήκη OpenBook στην ενότητα Παιδική Λογοτεχνία μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά διηγήματα για παιδιά, κάποια εικονογραφημένα και με διήγηση. Ενδεικτικά, “Η Πουπού και η Καρλότα” του Ευγένιου Τριβιζά, “Ιστορίες που τις είπε η Πέτρα” της Μαρίας Αγγελίδου.

Στο Bedtime Stories μπορείτε να βρείτε εικονογραφημένα παραμύθια με διήγηση στα αγγλικά. Υπάρχει επιλογή προβολής του παραμυθιού με υπότιτλους (επιλέξτε subtitles και απο-επιλέξτε naration) ώστε να αφηγηθείτε εσείς το παραμύθι, ή να αφήσετε το παιδί σας να το διηγηθεί!

Στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση ανάλογα με την ενότητα που θα επιλέξετε βρίσκετε βίντεο για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τα Καλλιτεχνικά, την Ιστορία, τη Μουσική, την Κυκλοφοριακή Αγωγή, τις Φυσικές Επιστήμες, την Κοινωνική Αγωγή, το Περιβάλλον, την Αγωγή Υγείας και τη Γεωργαφία.

Το e-yliko  είναι η επίσημη Διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Παιδείας όπου μπορείτε να βρείτε: Εκπαιδευτικό, Ενημερωτικό, Επιμορφωτικό Υλικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό.

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου μπορείτε να βρείτε Εκπαιδευτικό Υλικό και πολλές Δωρεάν Εφαρμογές.

Το sxoleio.eu είναι μία σελίδα όπου βρίσκετε: Δωρεάν Προγράμματα, Εκπαιδευτικά Λογισμικά, Free Software, Freeware και Open Source.

Το “Μαγικό Φίλτρο” είναι ένα Ψηφιακό Παιχνίδι Περιπέτειας που αναπτύχθηκε από το Εργαστήρι Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ στα πλαίσια του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση.

Το opensoft είναι μια σελίδα με Ελεύθερα Λογισμικά και Λογισμικά Ανοιχτού Κώδικα για την Εκπαίδευση.

Το “Παράξενο Ταξίδι του Φουντούλη” είναι ένα Δωρεάν Εκπαιδευτικό Λογισμικό που στόχο έχει τη Γλωσσική Καλλιέργεια των μαθητών του Νηπιαγωγείου, της Α’ και Β’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Η “Μαγική Γραμμούλα” είναι μία μόνο Εφαρμογή από ένα Ολοκληρωμένο Δωρεάν Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Γλώσσα της Α’ και Β’ Δημοτικού. Αντίστοιχα, μπορείτε να βρείτε Ολοκληρωμένα Δωρεάν Εκπαιδευτικά Λογισμικά: για τη Γ’ -Δ’ Δημοτικού, και Ε’-Στ’ Δημοτικού.

Το “Νησί του Άσου” είναι ένα Ολοκληρωμένα Δωρεάν Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Α’ και Β’ Δημοτικού, με Ασκήσεις, Παιχνίδια, Φύλλα Εργασίας, Διαθεματικές Δραστηριότητες και χρήσιμους Συνδέσμους. Αντίστοιχα, μπορείτε να βρείτε Εκπαιδευτικά Λογισμικά για την Γ’ – Δ’ Δημοτικού, και Ε’ – Στ’ Δημοτικού.

Στο i-create μπορείτε να βρείτε Δωρεάν Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για Εκμάθηση Γραμμάτων, όπως το “Ένα Γράμμα Μια Ιστορία”.

Στο slideboom μπορείτε να βρείτε υπέροχες Δωρεάν Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με στόχο την Εκμάθηση των Γραμμάτων, καθώς και Εφαρμογές για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Στο tux4kids βρίσκετε Ελεύθερο Λογισμικό  όπου τα παιδιά παίζουν και μαθαίνουν αποτελεσματικά Μαθηματικά.

Στο storybird μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας Κοινωνικές Ιστορίες ή και να βρείτε κάποιες έτοιμες Δωρεάν .

Στο skool βρίσκετε Ελεύθερα Λογισμικά και Εφαρμογές για Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία για Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.

Στο poissonrouge μπορείτε να βρείτε ένα υπέροχο Δωρεάν Λογισμικό για την Εκμάθηση των Ελληνικών ως Δεύτερη Γλώσσα.

Στα arbeitsmaterial και autismushamburg μπορείτε να βρείτε πλούσιο Δωρεάν Εργοθεραπευτικό Υλικό, καθώς και Ιδέες για κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων. Ο browser Google Chrome σας δίνει τη δυνατότητα μετάφρασης της σελίδας στα Ελληνικά.

Στο mrprintables βρίσκετε Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό που μπορεί να εκτυπωθεί, όπως επίσης και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, Κατασκευές, Παιχνίδια και Εορταστικές Κατασκευές.

Στην επίσημη σελίδα του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην ενότητα Ειδικής Αγωγής μπορείτε να βρείτε θέματα σχετικά με τα Σχολεία, την Αξιολόγηση των μαθητών, Εκπαιδευτικό Υλικό, χρήσιμα Έντυπα και Ανακοινώσεις.

To pi-schools είναι η επίσημη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο, όπου: α)  στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε θέματα εκπαίδευσης, νομοθεσίας, δομών Ε.Α.Ε., μελέτες και νέα, ενώ β) στην ενότητα Εκπαιδευτικού Λογισμικό Δημοτικού βρίσκετε όλα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου σε ηλεκτρονική μορφή.

Το repository.edull  είναι η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όπου μπορείτε να βρείτε: Εκπαιδευτικό Υλικό, Μελέτες και Εκθέσεις, Βιβλία, Συνέδρια και Βίντεο.

Στο Ψηφιακό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας βρίσκετε: Ψηφιακά Μαθήματα για Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, ΕΠΑ.Σ και ΕΠΑ.Λ., Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα, Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, Εγκυκλοπαίδειες και Λεξικά καθώς και Δείγματα Εξετάσεων Ξένων Γλωσσών στα Πιλοτικά Γυμνάσια.

Στο Γραφούλη και τη Γραφούλα μπορείτε να βρείτε Δωρεάν Φύλλα Εργασίας και Ασκήσεις για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά των Πρώτων Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου μπορείτε να βρείτε υλικό σχετικά με: την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Προγράμματα και Επιμορφώσεις, Ευρωπαϊκά Θέματα, Εκπαιδευτικό Υλικό, Εκδόσεις, Βιβλιοθήκες.

Στο Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) του Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου μπορείτε να βρείτε: Επιμορφωτικό Υλικό σχετικά με την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας στη Μαθησιακή Διαδικασία σε Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική Εκπαίδευση, Μέση Τεχνική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή, Προγράμματα Επιμορφώσεων και Υλικό.

Στην επίσημη σελίδα του Πανεπιστημίου του Κολοράντο μπορείτε να βρείτε Δωρεάν Προσομοιώσεις Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών και Επιστημών της Γης.

Στο e-Γεωγραφία μπορείτε να βρείτε Δωρεάν: Χάρτες, Προσομοιώσεις, Ασκήσεις, Παιχνίδια, Γενικές Πληροφορίες, Ιστορικά Στοιχεία, Πληροφορίες για τη Θρησκεία, Συνδέσμους Γεωγραφίας καθώς και προτάσεις για τις κυριότερες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Διδασκαλίας.

Το “Περιβάλλον – Η Προστασία του Δάσους”  είναι ένα Ολοκληρωμένο Δωρεάν Εκπαιδευτικό Λογισμικό με στόχο τη Γνώση του Φυσικού Περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα.

Στο eduportal μπορείτε να βρείτε Εκπαιδευτικό Υλικό για Όλες της τάξης του Δημοτικού Σχολείου, Εκπαιδευτικά Παιχνίδια καθώς και χρήσιμους Συνδέσμους και Νέα.

Στο multiplication μπορείτε να βρείτε πολλές Δωρεάν Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, αλλά και ευχάριστα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια.

Οι Μικροί Καλλιτέχνες είναι ένα ολοκληρωμένο Δωρεάν Εκπαιδευτικό Λογισμικό με ενότητες Ζωγραφικής, Σχεδίου, Μουσικής, Κειμένων, Εικόνων και Έργων Τέχνης. Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και για μαθητές με Μαθησιακές και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Το Εικαστικά Α’- Στ’ Δημοτικού είναι ένα ολοκληρωμένο Δωρεάν Εκπαιδευτικό Λογισμικό με Υλικό, Διαθεματικές Δραστηριότητες, Πληροφορίες και Δραστηριότητες για τα Υλικά, τα Μέσα, τις Τεχνικές, την Ιστορία της Τέχνης και άλλα.

Στα drawing tuxpain και στο bomomo μπορείτε να βρείτε Δωρεάν Προγράμματα Ζωγραφικής. Ενώ στο Origami μπορείτε να βρείτε Οδηγίες και Υλικό για Κατασκευές με τη Γιαπωνέζικη Καλλιτεχνία Διπλώματος του Χαρτιού Οριγκάμι.

Στην επίσημη σελίδα του Hot Potatoes βρίσκετε το Ελεύθερο Λογισμικό μέσω του οποίου μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας Υλικό ανάλογα με τις Εκπαιδευτικές Ανάγκες κάθε παιδιού.

Στα tagxedo και wordle βρίσκετε Δωρεάν Εφαρμογές για Σχεδιασμό Σύννεφων Λέξεων.

Για τους Μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού μπορείτε να βρείτε Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Μυθολογία, την Προϊστορία και την Αρχαία Ελληνική Ιστορία. Υπάρχει επίσης Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Επανάσταση του 1821.

Το Γλαύκα είναι ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου της Ακρόπολης. Τα παιδιά παίζουν και μαθαίνουν.

Το Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια είναι ένα ολοκληρωμένο Δωρεάν Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Κυκλοφοριακή Αγωγή για παιδιά προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, με Μαθησιακές Δυσκολίες και αναπηρίες.

Το Μουσικό Χωριό είναι ένα Ολοκληρωμένο Δωρεάν Εκπαιδευτικό Λογισμικό όπου τα παιδιά με δημιουργικό τρόπο μαθαίνουν τα Μουσικά Όργανα, τους Ήχους και τη Βασική Θεωρία της Μουσικής.

Το “Παιδικά Τραγούδια” είναι ένα καλά ενημερωμένο προσωπικό Ιστολόγιο στο οποίο μπορείτε να βρείτε Παιδικά Τραγούδια, Ταινίες και Παραμύθια.Στο Μαγικό Κάστρο μπορείτε να βρείτε Παραμύθια και Φύλλα Ζωγραφικής.

Η Πολύχρωμη Τάξη είναι ένα προσωπικό Ιστολόγιο με Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό, Φύλλα Εργασίας, Εφαρμογές, Λογισμικά, Παιχνίδια και Ιδέες για Κατασκευές.

Στο painelcriativo βρίσκετε πλούσιο Υλικό για Κατασκευές και Χειροτεχνίες.Ο browser Google Chrome σας δίνει τη δυνατότητα μετάφρασης της σελίδας στα Ελληνικά.

Για την Ε’ και στην Στ’ Δημοτικού υπάρχει ολοκληρωμένο Δωρεάν Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

Ο Μικρός Αναγνώστης είναι η σελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου με στόχο τα παιδιά. Εκεί μπορείτε να βρείτε προτάσεις για Βιβλία, παρουσιάσεις Συγγραφέων, Πληροφορίες για Δράσεις Φιλαναγνωσίας, Βιβλιοθήκες και άλλα.

Στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού μπορείτε να βρείτε Ανθολόγια Παιδιακά, Μαρτυριών, Αναγνώσεων, Λογοτεχνίας, Έργα Αναφοράς και Συνδέσεις και Βιογραφίες Λογοτεχνών.

Πηγή: http://www.ipapananou.gr/?page_id=206

Δωρεάν εκπαιδευτικά λογισμικά και διαδικτυακά παιχνίδια

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και το διαδίκτυο αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών αλλά και των γονιών. Βελτιώνουν τη διαδικασία της μάθησης και την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Έτσι, οι μαθητές οδηγούνται σε πληρέστερη κατανόηση των εννοιών, ενώ παράλληλα ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους και ακολουθούν τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης.

Παρακάτω παρουσιάζονται εκπαιδευτικά λογισμικά και διαδικτυακά παιχνίδια για παιδιά του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Κάντε κλικ και…. διασκεδάστε μαθαίνοντας!

Γλώσσα Α’ και Β’ Δημοτικού

splashScreenGlossa1Ένας χώρος με παιδαγωγικά παιχνίδια για μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού. Οργανωμένος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με ευφάνταστα κείμενα, εικόνες και γραφικά, βοηθά τα παιδιά να μάθουν, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων δημιουργημένων υπό μορφή κινουμένων σχεδίων και με υποστήριξη αλληλεπίδρασης, ώστε να ελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους πείσουν να εμπλακούν ενεργά στην εξερεύνηση των διαφόρων τμημάτων του προγράμματος ώστε να μάθουν να αναγνωρίζουν σχήματα, γράμματα, λέξεις και αντικείμενα. Μέσα από την αφήγηση, το φιλικό περιβάλλον που προσομοιάζει σπίτι αλλά και παιδική χαρά, το παιδί εξερευνά τις επιλογές με τη βοήθεια του ποντικιού και κεντρίζεται το ενδιαφέρον του.

Θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (Δεν χρειάζεται εγκατάσταση) :

Γλώσσα Α’-Β’ Δημοτικού


Μαθηματικά Α’ και Β’ Δημοτικού

logismiko-mathimatika-ab-dimotikoΈνα ακόμη λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με εκπαιδευτικά παιχνίδια και ασκήσεις μαθηματικών για μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού. Το λογισμικό υποδιαιρείται σε δύο κύριες ενότητες, «Μαθηματικά Α’ δημοτικού» και «Μαθηματικά Β’ δημοτικού». Επίσης υπάρχουν σχέδια εργασίας, διαθεματικές δραστηριότητες αλλά και χρήσιμοι σύνδεσμοι με σχετικές ιστοσελίδες. Όλες οι πληροφορίες προβάλλονται μέσω ευχάριστων γραφικών που θυμίζουν κινούμενα σχέδια. Η λειτουργία του λογισμικού είναι ιδιαίτερα απλή και ελκυστική, μια και οι δραστηριότητες έχουν τη μορφή απλών παιχνιδιών και συνοδεύονται από αφήγηση.

Θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (Δεν χρειάζεται εγκατάσταση) :

Μαθηματικά Α’-Β’ Δημοτικού


Jele

jeleΤο jele είναι ένα διαδραστικό σύστημα εκπαιδευτικών / ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού βασισμένο στην υλη του δημοτικού σχολείου. Βοηθά στην ενδυνάμωση της διαδικασίας της μάθησης, μέσω ενός περιβάλλοντος προσεκτικά μελετημένου για παιδιά. Όλες οι δραστηριότητες είναι εμπλουτισμένες με κίνηση, ήχους, χαρούμενα χρώματα και έξυπνους διαλόγους. Τα παιδιά μέσα από την εξερεύνηση νιώθουν ότι ζουν μια περιπέτεια παρέα με τους ήρωες του jele, οι οποίοι καθοδηγούν τα παιδιά, τα βοηθάνε όταν κάνουν λάθος και τα επιβραβεύουν όταν έχουν σωστό αποτέλεσμα.

Θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (Δεν χρειάζεται εγκατάσταση)

http://www.jele.gr/


Το Μαγικό Φίλτρο

magic_filterΤο Μαγικό Φίλτρο είναι ένα μαθησιακό ψηφιακό παιχνίδι περιπέτειας. Αποτελεί μια αυτόνομη εφαρμογή προγραμματισμένη σε Flash. Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι με μοναδικό ήρωα-πρωταγωνιστή, αντίθετα υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα χαρακτήρων οι οποίοι στο πλαίσιο του παιχνιδιού βοηθούν ο ένας τον άλλον. Τα επιμέρους παιχνίδια που αφορούν τη γλώσσα και τα μαθηματικά είναι διαθέσιμα και ως μεμονωμένες εφαρμογές, έξω από την αφηγηματική δράση του συνολικού παιχνιδιού, καθώς και σε παραμετρικές εκδόσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενό τους.

Το ψηφιακό παιχνίδι Μαγικό Φίλτρο 2.0, μαζί με συνοδευτικό υλικό, είναι ελεύθερα διαθέσιμο από τον ιστοχώρο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ

Σύνδεσμος για ΛΗΨΗ: ΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ(161 MB)


Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη

ScreenHunter_10 Apr. 18 08.38Το λογισμικό “Το Παράξενο Ταξίδι του Φουντούλη” έχει ως στόχο την γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών του νηπιαγωγείου, καθώς και της Α ́ και Β ́ Δημοτικού και την εξοικείωσή τους με ευρύτερα θέματα που αφορούν τον κόσμο που τους περιβάλλει. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό κειμένων και από ένα εύρος διαφορετικών ειδών δραστηριοτήτων, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους, επιλογής από λίστα, αντιστοιχίσεων, τοποθέτησης σε λίστες, συμπλήρωσης κενών, παραγωγής κειμένων, επίλυσης σταυρόλεξων, εικονόλεξων κ.ά., οι μαθητές κατανοούν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Συνοδευτικά του λογισμικού είναι τα φύλλα εργασίας στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που ακολουθούν την εικόνα.

Θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (Δεν χρειάζεται εγκατάσταση)

Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη


Αερόστατο

αεροστατοΤο Αερόστατο είναι μία εκπαιδευτική πύλη, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 3-7 ετών, μέσα στην οποία μπορούν να παίζουν και παράλληλα να μαθαίνουν. Στόχος της πύλης είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσα από την ενίσχυση των νοητικών, συναισθηματικών, επικοινωνιακών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων τους.

Ένας επιπλέον στόχος της πύλης είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση της μαθησιακής ετοιμότητας των μικρών παιδιών, έτσι ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη σχολική ένταξη. Μέσα από τρία (3) σταθμισμένα τεστ ανίχνευσης πιθανών μαθησιακών δυσκολιών για παιδιά 5-6 ετών, οι γονείς ενημερώνονται για τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών τους σε θέματα Φωνολογικής Επίγνωσης, Γραμματικών δομών και Μνήμης και Συλλογισμών. Παράλληλα, μέσα από τις ασκήσεις λογοθεραπευτικής παρέμβασης, η διαδικασία φωνολογικής διόρθωσης παίρνει τη μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Οι οδηγίες των ασκήσεων υποστηρίζονται από την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) με χρήση βίντεο, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των μικρών παιδιών με κώφωση ή προβλήματα ακοής. Στους γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς επιστήμονες (λογοθεραπευτές, νευροψυχολόγους, γνωσιακούς επιστήμονες κ.λπ.) δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και ενσωμάτωσης νέου υλικού στην πύλη.

Θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (Δεν χρειάζεται εγκατάσταση)

http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/


inschool… μαθαίνω παίζοντας

indexΕκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό για τη Γλώσσα  και τα Μαθηματικά. Αποτελείται από ψηφιακά παιχνίδια και ασκήσεις για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, που εμπλουτίζονται  σταδιακά. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο …και διασκεδάστε μαθαίνοντας!

http://inschool.gr/


mathgame

mathgameΤο  “mathgame”  είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι  για παιδιά τυπικής ανάπτυξης αλλά και παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες,  για την εξάσκηση σε απλές πράξεις αριθμητικής με διαβαθμισμένο επίπεδο δυσκολίας.  Παρουσιάζει τα μαθηματικά ως παιχνίδι με ευχάριστο και ενδιαφέρον τρόπο για όλα τα επίπεδα των μαθητών. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο …και εξασκηθείτε!

mathgame


Χιονοπροπαίδεια

χιονοπροπαιδειαΈνα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι εκμάθησης και εμπέδωσης της προπαίδειας. Κάνε κλικ στη σωστή απάντηση για να πετάξεις μια χιονόμπαλα. Αν η απάντησή σου είναι λάθος, μια χιονόμπαλα θα σε πετύχει!

Χιονοπροπαίδεια


Μικροί καλλιτέχνες σε δράση

μικροι καλλιτέχνες σε δρασηΤο εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί καλλιτέχνες σε δράση» αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης, και επιτυγχάνει άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά.

Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την αλληλεπίδραση Η/Υ – μαθητή και προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες των μαθητών, έτσι ώστε όλοι να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά και επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών, πλουτίζοντας τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθώντας στην επικοινωνία. Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α.

Είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην πύλη e-yliko.gr (αρχείο ZIP 307MB)

Μικροί καλλιτέχνες σε δράση


Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Β

main_menuΑπλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, παιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης, που επιτυγχάνουν άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα και επιτρέπουν τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά! Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α..

Σύνδεσμος για ΛΗΨΗ: ΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Μέγεθος αρχείου 370ΜΒ)

 

Πηγή: https://milontasgiapaidia.wordpress.com/2018/05/17/101-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4/