Με νέο νόμο τροποποιείται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων – παραστατών – υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου. Σύμφωνα με τις οδηγίες που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, και προσαρμόζοντας τα οριζόμενα από το νόμο στην περίπτωση του σχολείου μας, η διαδικασία θα ακολουθήσει τα ακόλουθα στάδια

 Αρχικά θα καταρτιστεί κατάσταση των μαθητών κάθε τμήματος (ΣΤ1 & ΣΤ2) σε φθίνουσα βαθμολογία (από το μαθητή με την υψηλότερη προς το μαθητή με τη χαμηλότερη) στον ετήσιο γενικό μέσο όρο.

Ο μαθητής κάθε τμήματος με την υψηλότερη βαθμολογία θα οριστεί ως σημαιοφόρος. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός που ισοβαθμούν και στο κλασματικό μέρος της βαθμολογίας, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών.

Ακολούθως, με την ίδια διαδικασία, θα επιλεγούν πέντε μαθητές ως παραστάτες από κάθε τμήμα.

Με τον ίδιο τρόπο θα επιλεγούν και οι υπεύθυνοι κατάθεσης στεφάνου για κάθε τμήμα. Άρα για κάθε τμήμα θα επιλεγούν 1 (σημαιοφόρος) + 5 (παραστάτες) + 1 (κατάθεση στεφάνου) = 7 μαθητές.

Με βάση την παράδοση του σχολείου, και αφού ολοκληρωθεί η επιλογή των ανωτέρω, θα επιλεγεί και ο μαθητής που θα κρατά την ταμπέλα του σχολείου με τα ίδια κριτήρια.

Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή των ανωτέρω μαθητών, θα ακολουθήσει κλήρωση για τη σειρά των τμημάτων. Το ένα τμήμα θα είναι υπεύθυνο για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου (παρέλαση 28ης Οκτωβρίου) και το άλλο μέχρι τέλος διδακτικού έτους (παρέλαση 25ης Μαρτίου).

Η διαδικασία επιλογής/κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί από το διευθυντή του σχολείου παρουσία του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Η ημέρα που θα γίνει θα είναι η επομένη της δημοσίευσης σε ΦΕΚ του σχετικού νόμου.