Μέσα από συζητήσεις με γονείς μαθητών μας, διαπιστώσαμε πως υπάρχει ένα κενό στην πληροφόρηση σχετικά με τον παιδαγωγικό έλεγχο των μαθητών και τις κυρώσεις που αυτός μπορεί να περιλαμβάνει. Αναγνωρίζουμε, καταρχάς, πως οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν περιορισμένα αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών, για το λόγο αυτό επιλέγονται ως τελευταία επιλογή στην εκπαιδευτική πράξη. Παρόλα αυτά όμως, κάθε πράξη έχει επιπτώσεις που σχετίζονται με τη σοβαρότητά της, κάτι το οποίο απαιτείται να μάθουν οι μαθητές, έτσι ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να αναπτύσσουν την υπευθυνότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν στο σχολείο είναι οι ακόλουθες:

α. Παρατήρηση

β. Επίπληξη

γ. Παραπομπή στον διευθυντή

δ. Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων

στ. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου,  των περιπτώσεων (δ) & (ε) ο διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης και της περίπτωσης (στ) ο σύλλογος διδασκόντων.

Ειδικότερα, η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων: α) όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος, β) με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου.

Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  τα ζητήματα συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/ την εκπαιδευτικό της τάξης, τον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος (σελ. 32 του Σχολικού Οδηγού που διανεμήθηκε πρόσφατα στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών). Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και οριζόμενα στον Αστικό και Ποινικό Κώδικα.