Τι σημαίνει ελευθερία?

Γιατί επαναστάτησαν οι Έλληνες το 1821? Ποιες ήταν οι συνθήκες που βίωσαν υπό τον Τουρκικό ζυγό? Ποιο ήταν το σύνθημα που φώναζαν οι αγωνιστές? Και τι είναι ελευθερία για σένα? Τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους, τις γράφουν σε λωρίδες χαρτιού και τις υφαίνουν σε πλαίσιο από κλαδιά.

Ελευθερία είναι:

20240229 103329 20240229 103332 20240229 100139 20240229 100113 20240229 100846 20240229 100238 20240229 100009 20240229 100943

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024-25 από 1-20 Μαρτίου

Οδηγίες

Για το σχολικό έτος 2024-25, εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο νήπια τα οποία κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2024, συμπληρώνουν την ηλικία των 4άρων ετών.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ για την
εγγραφή του νηπίου-προνηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα
εξής βήματα:
• Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική
Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)
αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
• Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και
επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του

 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο
  γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου 4 μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την
  πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες
  συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ
  53128/Δ1/2020 (Β’ 1767)):
  α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το
  σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα
  myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι
  εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής
  στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα
  στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα
  τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο
  που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν
  να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου
  προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση
  επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση
  σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
  β)τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας
  σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ,
  μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να
  προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
  γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη
  σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της
  συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,
  δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης
  Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο
  Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,
  ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και
  αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση:
  «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή
  προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».
  Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ
  53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική
  υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα
  παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη
  σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-
  Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και
  (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
  α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό
  Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου
  Νηπιαγωγείου.
  β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.
  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)
  γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο
  αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο
  Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109),
  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
  δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με
  αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση
  του σχολείου κατά τις ώρες 12:00-14:00, στο τηλέφωνο 2463054721