ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021-2022

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας 6ου Νηπιαγωγείου Πτολ/δας
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Στην  παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία αποδόθηκαν με πιστότητα οι δείκτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε καθέναν  από τους πέντε άξονές της

Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Στη διοικητική λειτουργία αποτυπώθηκαν με ακρίβεια οι άξονες της οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας και το σχολείο και κοινότητα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών οι άξονες που αναφέρονται στη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις αποδίδονται επακριβώς

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021-2022

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Το Νηπιαγωγείο μας είναι ένα σχολείο ελεύθερο, δημοκρατικό, κοινωνικό και εξωστρεφές που θέτει ως στόχο
την ολόπλευρη και ισότιμη ανάπτυξη όλων των παιδιών, μέσα από ένα περιβάλλον πλούσιο και ελκυστικό σε
ερεθίσματα και παιγνιώδεις δραστηριότητες. Με το μαθητή/τρια στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις ιδιαιτερότητες της νηπιακής ηλικίας διαμορφώνoνται δραστηριότητες έτσι ώστε
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του.
Το 6ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας είναι διθέσιο και λειτούργησε για πρώτη το 2008. Είναι ισόγειο και βρίσκεται
επί της οδού Γερμανού Καραβαγγέλη 4. Κατασκευάστηκε με σύγχρονες και ασφαλείς προδιαγραφές.
Εξοπλίστηκε με κονδύλια του ΕΣΠΑ και λειτούργησε από τον πρώτο κιόλας χρόνο ως ολοήμερο.
Αποτελείται από 2 αίθουσες διδασκαλίας, μια αίθουσα ξεκούρασης – σίτισης, κουζίνα, αποθήκη γραφείο
διδασκόντων καθώς επίσης και ένα λεβητοστάσιο. Στο πίσω μέρος του σχολείου βρίσκεται ο αύλειος χώρος.
Στην μονάδα υπηρετούν τρεις εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Για το σχολικό έτος 2021-2022 υπηρέτησαν
τρεις με λειτουργική, δύο ΠΕ60 και μία ΠΕ60.50 Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης. Δημιουργήθηκε ένα τμήμα
με 18 μαθητές στο υποχρεωτικό ωράριο 8:15 13:00 και ένα τμήμα με 12 μαθητές στο προαιρετικό ωράριο 13:00 εως 16:00

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική – μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία  Σημεία προς βελτίωση
 • Η εδραίωση δημοκρατικού κλίματος
 •  Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα
 • Η χρήση μοντέλων ανακαλυπτικής, βιωματικής, ομαδοσυνεργατικής και δημιουργικής μάθησης
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων 21+
 • Η υποστήριξη ένταξης μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες
 • Η συνεργασία με τους γονείς
 • Η ενασχόληση με ομίλους, προγράμματα και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 • Η διαρκής αξιολόγηση τόσο των παιδιών όσο και του εκπαιδευτικού έργου, από τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς
 

Δεν επιδέχεται

 

 

 

 

 

Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία  Σημεία προς βελτίωση
 • Η στοχοθεσία, η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η αξιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός σχολικών υποδομών
 • Η αξιοποίηση του σχολικής ιστοσελίδας
 • Η πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση σχολικού δικτύου
 • Η εξωστρέφεια-διάχυση καλών πρακτικών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα
 

Δεν επιδέχεται

 

 

 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπ/κών
Θετικά σημεία  Σημεία προς βελτίωση
 

 • Η διαρκής, συνεχής και αποτελεσματική επιμόρφωση, βάσει των ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών και η άμεση εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα
 • Η αξιοποίηση των ευκαιριών για συμμετοχή σε εθνικά και παγκόσμια προγράμματα.
 

Δεν επιδέχεται

 

 

 

 

 

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

Σχολείο και κοινότητα

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

 • H διάχυση των δράσεων μέσω του σχολικού blog υπήρξε αποτελεσματική,
  καθώς πρόβαλε το έργο της σχολικής μονάδας πέρα από τα στενά όρια της
  σχολικής κοινότητας.
 • Οι δράσεις ενημέρωσης για θέματα κοινωνικού περιεχομένου ενδυνάμωσαν τις
  σχέσεις της μονάδας μας με την ευρύτερη σχολική κοινότητα
 • Η συνεργασία με τα όμορα υπήρξε ουσιαστική και εποικοδομητική. Η μέθοδος
  της ετεροπαρατήρησης ενίσχυσε την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση.
 • Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τις δράσεις και την ανάπτυξη ήπιων
  δραστηριοτήτων. Είναι πιο δεκτικά, συνεργάζονται στις ομάδες τους
  αποτελεσματικά, προτείνουν ιδέες, σχεδιάζουν, οργανώνουν, αναλαμβάνουν
  δράση και ανταποκρίνονται με ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα.
 • Οι γονείς δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από την ενημέρωση, την ανάληψη
  δράσεων και την ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της σχολικής μας
  μονάδας και θεωρούν πως η δράση ενίσχυσε κατά πολύ την κοινωνική,
  συναισθηματική και γνωστική νοημοσύνη των παιδιών.

Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς ενίσχυσε την συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους

αλλά και με τα παιδιά, την εξωστρέφεια, τη διάχυση καλών πρακτικών, και τη δημιουργική μάθηση.

Στόχο της συμμετοχής δεν αποτέλεσε η διάκριση (αν και θα ήταν θεμιτό), αλλά η πορεία υλοποίησης.

 • Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους , τις ιδέες τους,
  κατέθεσαν στις απόψεις τους και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες
  προχώρησαν στην υλοποίηση των προτάσεων και των στόχων που είχαν τεθεί.
 • Το σχολικό κλίμα ευνοήθηκε με την εδραίωση των σχέσεων αλληλοσεβασμού,
  κατανόησης και συνεργασίας με την ευρύτερη σχολική κοινότητα
 • Η αξιολόγηση προέκυψε από τριγωνοποίηση ερωτηματολογίων προς γονείς,
  μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και από τριγωνοποίηση μεθόδων
  παρατήρησης, ερωτηματολογίων, συνέντευξης

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ο αρχικός σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας. Λήφθηκαν υπόψη οι παράμετροι που τυχόν θα
απέτρεπαν τις δράσεις και ως εκ τούτου κινηθήκαμε με ευελιξία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Τα
περιοριστικά μέτρα, απέτρεψαν την πραγματοποίηση ανοιχτών εκδηλώσεων στο χώρο του σχολείου μας κατά τη

διάρκεια του Χειμώνα, καταφέραμε όμως να πραγματοποιήσουμε δράσεις σε εξωτερικούς χώρους, λαμβάνοντας
τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. Η επικοινωνία με γονείς και φορείς πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω διαδικτύου και email.

Ιδιαίτερες δυσκολίες δεν παρουσιάστηκαν.