Τι σημαίνει ελευθερία?

Γιατί επαναστάτησαν οι Έλληνες το 1821? Ποιες ήταν οι συνθήκες που βίωσαν υπό τον Τουρκικό ζυγό? Ποιο ήταν το σύνθημα που φώναζαν οι αγωνιστές? Και τι είναι ελευθερία για σένα? Τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους, τις γράφουν σε λωρίδες χαρτιού και τις υφαίνουν σε πλαίσιο από κλαδιά.

Ελευθερία είναι:

20240229 103329 20240229 103332 20240229 100139 20240229 100113 20240229 100846 20240229 100238 20240229 100009 20240229 100943

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024-25 από 1-20 Μαρτίου

Οδηγίες

Για το σχολικό έτος 2024-25, εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο νήπια τα οποία κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2024, συμπληρώνουν την ηλικία των 4άρων ετών.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ για την
εγγραφή του νηπίου-προνηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα
εξής βήματα:
• Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική
Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)
αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
• Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και
επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του

 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο
  γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου 4 μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την
  πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες
  συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ
  53128/Δ1/2020 (Β’ 1767)):
  α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το
  σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα
  myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι
  εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής
  στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα
  στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα
  τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο
  που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν
  να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου
  προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση
  επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση
  σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
  β)τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας
  σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ,
  μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να
  προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
  γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη
  σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της
  συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,
  δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης
  Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο
  Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,
  ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και
  αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση:
  «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή
  προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».
  Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ
  53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική
  υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα
  παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη
  σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-
  Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και
  (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
  α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό
  Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου
  Νηπιαγωγείου.
  β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.
  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)
  γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο
  αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο
  Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109),
  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
  δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με
  αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση
  του σχολείου κατά τις ώρες 12:00-14:00, στο τηλέφωνο 2463054721

Έρχεται ο Μάρτης.

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει…

Μπορεί ο Φλεβάρης να μας δείχνει το θυμό του, όμως  2 μερούλες έμειναν για να υποδεχθούμε το Μάρτη. Και όπως μου είπαν τα παιδιά σήμερα…έρχεται και το Καλοκαίρι. Υπομονή

Ωστόσο η κυρία Ξένια μας προετοίμασε κατάλληλα για να υποδεχθούμε τον Μάρτη.  Γιατί Μάρτης γδάρτης και παλουκοκάφτης. Φρόντισε λοιπόν να έχουμε το απαραίτητο αξεσουάρ! Τι άλλο Μαρτάκια!!

IMG 3e0f317e1c1f9e9f24274521c782510a V IMG c79e127715aa61b258c44f53fbc9078d V IMG 94821f4747d472db7dbdd9fc96deffe9 V

20240227 151957

Ευχαριστούμε κα Ξένια, με το καλό να υποδεχθούμε την Άνοιξη.

Ο Σαματάς!

Διαβάσαμε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τούφα “Ο Σαματάς”. Κατοικεί μέσα στο κεφάλι μας, βιάζεται, είναι απρόσεκτος και σκανταλιάρης. Όμως ο Σαματάς στο κεφάλι της Καλλίτσας, ανάμεσα στα άλλα της έλεγε να μην σταματήσει να κάνει αυτό που αγαπά: να χορεύει. Στο τέλος…η Καλλίτσα κατάφερε να γίνει “χορευτική “, όπως είπαν τα παιδιά ή και χορεύτρια μεγάλη και τρανή!!

Τα παιδιά εξέφρασαν τις δικές τους εμπειρίες από το σαματά στο κεφάλι τους. Τι μας λέει να κάνουμε, να πούμε…Τι μας αρέσει, τι μας κουράζει. Στο τέλος της δραστηριότητας ζωγράφισαν το δικό τους Σαματά.

20240223 115736 20240223 11574620240226 22490220240226 22481820240226 224925

και στην συνέχεια κατασκευάσαμε μάσκες “σαματά” επηρεασμένοι από το βιβλίο  “Ο Σαματάς” ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο την γιορτή της αποκριάς.

ΣΑΜΑΤΑΣ ΣΑΜΑΤΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΔΟΠ

afisa edop

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ΕΝΑ από τα παρακάτω σεμινάρια

Σάββατο 30-03-2024 από τις 08:30 έως τις 14:00

Σάββατο 30-03-2024 από τις 15:00 έως τις 20:30

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ)

Αιτήσεις :

Στο κατάστημα “COFFEE ISLAND”, 25ης Μαρτίου 39, Πτολεμαΐδα.

Πληροφορίες στο: 6977662379

STEAM

20240221 101531

Στο 3ο εργαστήριο δεξιοτήτων παίζουμε με τη Βeebot.

Έννοιες προσανατολισμού, αλγοριθμικής σκέψης,προγραμματισμού, ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας, γλώσσα, ΤΠΕ και Τεχνολογίας και τεχνών.

Μετά από αρκετές δραστηριότητες προσανατολισμού στο χώρο με το σώμα, με αντικείμενα και με τη χρήση προγραμμάτων στον Η/Υ, προχωρήσαμε στην εξάσκηση της μέλισσάς μας.

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 ατόμων και προσπάθησαν να προγραμματίσουν την μελισσούλα τους, ώστε να ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη διαδρομή. Παράλληλα προχώρησαν και στη διαδικασία της εκσφαλμάτωσης.

20240221 101133

20240221 10141020240221 10173520240221 10112920240221 101254

 

Σύλλογος ΑΜΕΑ- Εκδήλωση

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε το πνευματικό κέντρο της Πτολεμαΐδας από τις 19 έως και τις 21 Φεβρουαρίου (9:30 – 14:00 και 17:00- 21:00) για να παρακολουθήσετε την θεματική Συλλογή Μαρία Κάλλας της «απόλυτης πριμαντόνας» του ζωγράφου κ. Φώτη Μανιού.
Η συλλογή πρωτοεμφανίζεται στην πόλη της Πτολεμαΐδας και περιλαμβάνει 31 πίνακες ζωγραφικής είτε προσωπογραφίες της είτε μαζί με άλλες διάσημες προσωπικότητες της ιστορίας.
Από το σύλλογο ΑΜΕΑ Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Μαθαίνω να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης αωαφορικά με τον εθελοντισμό η Σχολική νοσηλεύτρια του 6ου νηπιαγωγείου ενημέρωσε τα παιδιά σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών. Ευχαριστούμε κυρία Αριστούλα

Και ξεκινάμε…… ΟΛΟΙ

Αντιμετώπωπιση μικροτραυματισμών
ΑΤ3 1 ΑΤ2 ΑΤ1

Ρινορραγία
ρ ρ1

Πνιγμονή
β β2χ2 χ

Λιποθυμία και Κάρπα
Λιποθυμία 3 λ 1 λ 2 κάρπα 1πρωτες βοήθειες

Στο τέλος κατασκευάσαμε το βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών
ΒΠΒ2 ΒΠΒΒΠΒ1

 

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών.

Ευχαριστούμε την ΕΔΟΠ, για την  ενδιαφέρουσα παρουσίαση πρώτων βοηθειών.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε και να αποσαφηνίσουμε  τρόπους αντιμετώπισης τραυμάτων, καταγμάτων, πνιγμονής, ρινορραγίας τσιμπήματα εντόμων και φιδιών, λιποθυμίας.  Μία διαδραστική παρουσίαση που έλυσε αρκετές απορίες και παράλληλα πρόσφερε ιδιαίτερα σημαντικές  γνώσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παρουσιάστηκε επίσης το έργο της ομάδας το πως μπορούμε να γίνουμε μέλη και να πιστοποιηθούμε στην καρδιοαναπνευστική ανάνηψη.

20240214 200146 20240214 192032 20240214 183339 20240214 184212 20240214 183957 20240214 200827 20240214 203434 20240214 203437 20240214 185437 20240214 185332

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ

Το απόγευμα της Τετάρτης 14/2,στις 18:30, θα βρίσκεται στο Νηπιαγωγείο μας η ΕΔΟΠ,εθελοντές διασώστες, για σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Το σεμινάριο είναι ανοιχτό και μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος το επιθυμεί.

Με εκτίμηση

6ο Νηπιαγωγείο