Εντός των ημερών θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο η διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα της  παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Π.Δ. 210/1998 (ΦΕΚ 161Α), της  Υ.Α. Φ10/84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863Β) και της  Υ.Α.Γ1/219/16-3-2001 (ΦΕΚ 277Β). Τις σχετικές διατάξεις μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα «Διοικητικά Θέματα» στον ιστοχώρο του σχολείου μας

Οι σχετικές διατάξεις καθορίζουν τα εξής:

  • Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές που δεν έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή και μαθητές που για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
  • Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν και οι αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε ελληνικό σχολείο. Επίσης οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μετεγγραφή τους έχει ολοκληρωθεί μέχρι 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται η επιλογή και έχει προσκομιστεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας Βιβλίου Μητρώου, στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην Ε’ τάξη.
  • Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, γίνεται κλήρωση. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο και όχι στο μέσο όρο των επιμέρους μαθημάτων.
  • Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι σημαιοφόροι.
  • Με τον τρόπο που περιγράφεται στα προηγούμενα εδάφια, επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδ. έτους
  • Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται κατά τμήμα. Η επιλογή γίνεται από το διευθυντή του σχολείου ενώπιον του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται η όλη διαδικασία, καθώς και τα ονόματα των μαθητών που πήραν μέρος στην κλήρωση.

Από την πλευρά του Σχολείου επιδιώκουμε το θέμα της επιλογής σημαιοφόρου, παραστατών και υπευθύνου κατάθεσης στεφάνου να μπει στη σωστή του διάσταση, αναδεικνύοντας το ουσιαστικό περιεχόμενο του συμβολισμού της διαδικασίας και φυσικά υπό την προϋπόθεση της ακριβούς τήρησης των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.